מעשר בהמה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הפרשת עשירית מן הבהמות הטהורות הנולדות בעדרו של אדם בכל שנה ושנה.


נאמר בתורה: "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה'", ומכאן שמצוה להפריש עשירית מכל הבהמות הטהורות הנולדות בעדרו של אדם בכל שנה ושנה.


את המעשר שוחטים בעזרה ומקריבים את אימוריו, ושאר בשרו נאכל לבעלים בירושלים כשאר קדשים קלים. ואם המעשר הוא בעל מום, בין שנפל בו מום לאחר ההפרשה ובין שהפרישו כשהוא בעל מום, הרי הוא נאכל בכל מקום.