מפני ביטול בית המדרש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מפני ביטול בית המדרש הם דברים שהתירו כדי לבוא לבטל את לימוד בית המדרש.

  • "כל כתבי הקדש מצילין אותן מפני הדליקה, בין שקורין בהן ובין שאין קורין בהן. אף על פי שכתובים בכל לשון טעונים גניזה. ומפני מה אין קורין בהם - מפני ביטול בית המדרש" (מסכת שבת דף קטו.)
  • היתר קצירת תבואה חדשה לפני קצירת העומר, כדי לפנות מקום לתלמידים לשבת וללמוד תורה, שלא יבטלו מלימודם[1].

הערות שוליים[edit]

  1. "שרגילים היו, שכשהמקום דחוק לתלמידים לישב בבית המדרש, היו לומדים בשדה" (תפארת ישראל מנחות פ"י מ"ט).