נטירה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

נטירה שהיא שמירת איבה בלב היא לאו דאורייתא כמו שכתוב "לא תקום ולא תטור את בני עמך"

מי ששומר בליבו את הרעה שחברו עשה לו, ומזכיר זאת לחברו כשהלה נזקק לעזרתו, עובר על איסור "לא תיטור".


לדוגמא: "ראובן שאמר לשמעון: 'השאילני שור זה'~, ולא רצה שמעון; לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו, ואמר לו ראובן: 'הא לך, הריני משאילך ואיני כמותך שלא השאלתי' - זוהי נטירה".