נשיא הדור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עם ישראל נמשל לגוף אחד ונשיא הדור הוא הראש שבגוף, וכשם שהראש הוא מלך האיברים וממנו באה החיות לכל האיברים וכל אבר קשור אל הראש ומקבל ממנו את חיותו הפרטית המתאימה לו - כך גם כל אחד מישראל קשור בנשמתו לנשיא הדור, ומתקשר דרכו לקדוש-ברוך-הוא‏[1].


בספרות הראשונים[edit]

בחומש במדבר‏[2] מבאר רש"י את הסיבה לכך שבמקום אחד אומרת התורה שעם ישראל שלח מלאכים למלך האמורי ואילו במקום אחר מיוחסת שליחתם למשה רבנו בלבד: "שמשה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל". וכדברי חז"ל במכילתא‏[3] שמשה רבנו שקול כנגד כל ישראל.

בלשונות הראשונים נשיא הדור נקרא גם צדיק הדור וספרות הראשונים מפליאה במעלתו. צדיקים נמשלו לבית המקדש וכל ההשפעות שהיו נשפעות ע"י ביהמ"ק נשפעת ע"י הצדיק,שהם עצמם כמו בית המקדש המקודש‏[4].

גם הזוהר מביא שהתפקיד של המשכת החיות תפקיד שמילא משה רבנו בתור נשיא הדור ממשיך בכל דור ודור בזוהר‏[5] כתוב: "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא" ובמדרש מובא: "אין דור שאין בו כמשה"‏[6] מרדכי שבדורו כמשה שבדורו דהיינו שמשה רבנו- נשיא הדור - ישנו בכל דור ודור.

נשיא הדור הוא משיח שבדור[edit]

מובא בספרים הקדושים שנשיא הדור הוא גם משיח שבדור‏[7]. וראה שדי חמד שם: " בדרך הזה היה משוער אצלם בכל דור מי הוא... רבינו הקדוש... כדורו אמרו וידעו שהוא המוכן... וכן הוא בכל דור ודור צריך להיות אחד מוכשר שמא יזכו, ועל פי זה כתבו גם כן תלמידי האר"י ז"ל שבימיו היה האר"י ז"ל (=המשיח)... וכל זה הוא פשוט".

הרבי מילובביץ הוסיף ואמר שבכל דור ישנו "אחד הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו'", ורבים מחסידי חב"ד ראו אמרה זו כמוכיחה עליו שהוא נשיא הדור, כמפורש בגמרא בנוגע לרבי יהודה הנשיא: "אמר רב אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש", "אם משיח מאותן שחיין עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש", הנשיא שבדור‏[8].

נשיא הדור בראי החסידות[edit]

נשיא הדור כולל את נשמות כל בני ישראל שבדורו, וכל בני ישראל הם ניצוץ פרטי ממנו. בנשמת כל אחד מישראל יש דרגות, "חמשה שמות נקראו לה" . הדרגה החמישית והנעלית ביותר, הניצוץ האלוקי שנמצא בנשמת כל אחד ואחד, נקראת בחינת "יחידה". נשיא הדור הוא ה"יחידה" הכללית, ובחינת היחידה שבכל אחד ואחד היא בחינת נפש הבהמית שבכל יהודי מעלימים על הניצוץ האלוקי שבו, ובכדי להתקשר להקב"ה זקוק היהודי ל"ממוצע המחבר", הוא נשיא הדור.

הערות שוליים

  1. תניא פרק א
  2. פרק כ"א, פסוק כ"א
  3. בשלח ט"ו
  4. דרשות הר"ן דרוש השמיני
  5. תיקון ס"ט
  6. בראשית רבה פרק נ"ו
  7. פירוש ברטנורא על מגילת רות, רבי חיים ויטל במרגליות הים, תשובות חתם סופר ו,צח
  8. קונטרס "בית רבינו שבבבל" ס"ה