ספק ספק ספיקא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ספק ספק ספיקא הוא מקרה בו יש ספק האתם מתקיים ספק ספיקא, כלומר ישנם שלושה ספיקות במקרה אחד.

דוגמאות[edit]

 • הנושא בתולה וטוען פתח פתוח מצאתי -
  1. ספק אולי בקי בהטיה ולכן טועה ואינו פתוח באמת.
  2. ואם תמצי לומר שפתוח, ספק אולי נבעלה לפני שהתארסה (ומותרת לבעלה).
  3. ואם תמצי לומר שנבעלה אחרי שהתארסה, ספק אולי נבעלה באונס ולא ברצון (פרי משה רוב כה-ו).
 • מי שנפלה עליו מפולת בשבת -
  1. ספק הוא שם ספק אינו שם (ואם אינו שם אסור לפקח את הגל בשבת).
  2. ספק חי ספק מת (ואם הוא מת אסור לפקח).
  3. ספק כותי ספק ישראל (ואם הוא כותי אסור) (יומא פג.).

מקור וטעם[edit]

טעמו כספק ספיקא.

בדינים שונים[edit]

באיסורין ספק ספק ספיקא מועיל.

בפיקוח נפש - בפשטות מחללים שבת לפיקוח נפש אפילו בספק ספק ספיקא. כגון לפקח את הגל (מפולת) על אדם שיש ספק האם הוא שם או לא, ויש גם ספק האם הוא חי או מת, וכן יש ספק האם הוא ישראל או נכרי (יומא פג. במשנה) [1].

בממונות - עיין לקמן בסעיף "חוזק" ד"ה מוחזק.

חוזק[edit]

בסעיף זה נדון בחוזקה של ההכרעה במקרה שהכרעה אחרת סותרת אותה.

חזקה דמעיקרא, גם לדעות שבספק ספיקא היא גוברת ומחמירים בה, ספק ספק ספיקא גובר עליה ומקילים, משום שגם אם הספק הראשון היה אסור בוודאי (ולא רק בחזקת אסור) - עדיין היו נשארים שני ספיקות, וספק ספיקא לקולא (ש"ך יו"ד קי קיצור כללי ספק ספיקא כח).

מוחזק, גם לדעות שבספק ספיקא המוחזק גובר ולא מוציאים ממון, ספק ספק ספיקא לרוב האחרונים גובר על המוחזק ומוציא ממון [2].

כללים[edit]

בכל שאר ענייניו הוא כספק ספיקא.

הערות שוליים[edit]

 1. אך יש ראשונים שסוברים שאפילו בספק ספיקא לא מחללים שבת, וכל שכן בספק ספק ספיקא (מאירי יומא פה. (ד"ה פיקוח) הביא את המחלוקת
 2. ורק המהרי"ט סובר שאינו מוציא (פרי משה רוב כה-ו). ולדעות שספק ספיקא מדין רוב אפשר לבאר על פי הדעה שרוב גדול מוציא ממון