ציר הזמן המקראי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

פרק זה דורש שכתוב. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולשכתב אותו. הסיבה לכך: חוסר סדר ומקורות.

ציר הזמן המקראי נדון בספרות היהודית לאורך השנים, במטרה ליצור רצף כרונולוגי לאירועים שתוארו בתנ"ך. התאריכים שלהלן הם משוערים והתבססו על התיאור המקראי שבתנ"ך, ספרות חוץ מקראית, משנה, תלמוד, וחישוב שנים ועוד נתונים חוץ מקראיים נוספים. והתבססו על תאריכים עבריים. 3761 לפנה"ס 1 א' היצירה בראשית, פרק א 3760 לפנה"ס 2 ב' יצירת האדם בראשית, פרק ב 3760 לפנה"ס 2 ב' בריאת האש במוצאי היום השביעי לבריאה בראשית, פרק ב 3760 לפנה"ס 2 ב' יצירת גן עדן בראשית, פרק ב 3760 לפנה"ס 2 ב' אדם נותן שמות לכל החיות בראשית, פרק ב 3760 לפנה"ס 2 ב' יצירת לילית ומעשה האדם הראשון ולילית על פי המדרש 3760 לפנה"ס 2 ב' אדם מגרש את לילית על פי המדרש 3759 לפנה"ס 3 ג' יצירת חוה בראשית, פרק ב 3750 לפנה"ס 10 י' אלוקים בורא את המלאכים ונותן להם אפשרות בחירה בין טוב ורע על פי המדרש 3750 לפנה"ס 10 י' מלאך בשם לוציפר מורד באל והופך לשטן על פי המדרש 3750 לפנה"ס 10 י' מלחמת המלאכים והשדים על פי המדרש 3750 לפנה"ס 10 י' הכנעתו של השטן בידי המלאך מיכאל ונפילתו מהשמיים לגן העדן על פי המדרש 3750 לפנה"ס 10 י' השטן משנה צורה לנחש הקדמוני על פי המדרש 3750 לפנה"ס 10 י' החטא הראשון בראשית, פרק ג 3750 לפנה"ס 10 י' הגירוש מגן העדן בראשית, פרק ג 3749 לפנה"ס 11 יא' קין נולד לאדם וחוה בראשית, פרק ד 3749 לפנה"ס 11 יא' אחות תאומה לקין: אקלימה הבל ואחותו, קין ואחותו תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ב, עמוד א' 3748 לפנה"ס 12 יב' הבל נולד לאדם וחווה בראשית, פרק ד 3748 לפנה"ס 12 יב' אחות תאומה להבל: אוון (בהמשך תהיה גם אשתו של קין) הבל ואחותו, קין ואחותו תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ב, עמוד א ' 3631 לפנה"ס 129 קכ"ט קין הורג את הבל בראשית, פרק ד 3631 לפנה"ס 129 קכ"ט ה' מעניש את קין בכך שהוא מדביק לו אות קלון וגוזר עליו נדודים אינסופיים עד סוף ימיו בראשית, פרק ד 3630 לפנה"ס 130 ק"ל שת נולד לאדם וחווה בראשית, פרק ד 3060 לפנה"ס 131 קל"א נולדה לאדם וחווה עצורה (בהמשך תהיה גם אשתו של שת) ספר היובלים, פרק ד 3629 לפנה"ס 131 קל"א קין מתיישב בנוד קדמת עדן בראשית, פרק ד 3629 לפנה"ס 131 קל"א חנוך (בנו של קין) נולד לקין ולאשתו בראשית, פרק ד 3610 לפנה"ס 150 ק"ן נולד לחנוך (נכדו של קין) עירד בראשית, פרק ד 3590 לפנה"ס 170 ק"ע מחויאל נולד לעירד (נינו של קין) בראשית, פרק ד 3570 לפנה"ס 190 ק"ץ מתושאל נולד למחויאל (מצאצאי קין) בראשית, פרק ד 3550 לפנה"ס 210 ר"י למך נולד למתושאל (מצאצאי קין) בראשית, פרק ד 3530 לפנה"ס 230 ר"ל יבל ויובל נולדים ללמך (מצאצאי קין) בראשית, פרק ד 3525 לפנה"ס 235 רל"ה אנוש (בנו של שת) נולד לשת בראשית, פרק ד 3510 לפנה"ס 250 ר"ן תובל-קין ונעמה נולדים ללמך (מצאצאי קין) בראשית, פרק ד 3435 לפנה"ס 325 שכ"ה (נכדו של שת) נולד לאנוש קינן בראשית, פרק ה 3365 לפנה"ס 395 שצ"ה מהללאל (נינו של שת) נולד לקינן בראשית, פרק ה 3300 לפנה"ס 460 ת"ס ירד (נין נינו של שת) נולד למהללאל בראשית, פרק ה 3138 לפנה"ס 622 תרכ"ב חנוך (נין נינו של שת) נולד לירד בראשית, פרק ה 3073 לפנה"ס 687 תרפ"ז מתושלח (נין נינו של שת) נולד לחנוך בראשית, פרק ה 2886 לפנה"ס 874 תתע"ד למך (נין נינו של שת) נולד למתשולח בראשית, פרק ה 2830 לפנה"ס 930 תתק"ל מות אדם בראשית, פרק ה 2830 לפנה"ס 930 תתק"ל קוברת אדם במערת המכפלה על ידי שת ובניו חנוך ומתושלח הספר הישר 2829 לפנה"ס 931 תתקל"א מות חוה 2829 לפנה"ס 931 תתקל"א קבורת חוה על ידי חנוך בן ירד על פי המדרש וסדר עולם רבא 2818 לפנה"ס 942 תתקמ"ב למך בן מתושאל הורג את קין ואת תובל קין בשגגה בראשית, פרק ד, מדרש תנחומא בראשית יא 2773 לפנה"ס 987 תתקפ"ז מות חנוך בן קין 2773 לפנה"ס 987 תתקפ"ז עלייתו לשמיים של חנוך בן ירד ספר בראשית, פרק ה', פסוקים כ"א–כ"ה 2718 לפנה"ס 1042 א'מ"ב מותו של שת בראשית, פרק ה 2704 לפנה"ס 1056 א'נ"ו נח נולד ללמך בן מתשולח בראשית, פרק ה 2620 לפנה"ס 1140 א'ק"מ מותו של אנוש בראשית, פרק ה 2525 לפנה"ס 1235 א'רל"ה מותו של קינן 2470 לפנה"ס 1290 א'ר"ץ מותו של ממהללאל 2338 לפנה"ס 1422 א'תכ"ב מותו של ירד 2323 לפנה"ס 1437 א'תל"ז נח מתחיל לבנות את התיבה במצוות ה' בראשית, פרק ה, רש"י 2203 לפנה"ס 1556 א'תקנ"ו לידת יפת בן נח בראשית פרק ה 2203 לפנה"ס 1556 א'תקנ"ו לידת חם בן נח בראשית פרק ה 2202 לפנה"ס 1558 א'תקנ"ח שם בן נח נולד בראשית, פרק ה 2109 לפנה"ס 1651 א'תרנ"א מותו של למך בן מתושלח 2104 לפנה"ס 1656 א'תרנ"ו מותו של מתושלח 2104 לפנה"ס 1656 א'תרנ"ו מעשה בני האלוהים ובנות האדם בספר בראשית פרק ו', פסוקים א'-ד' 2104 לפנה"ס 1656 א'תרנ"ו נח מסיים לבנות את התיבה בראשית, פרק ז – ח, רש"י 2104 לפנה"ס 1656 א'תרנ"ו המבול בראשית, פרק ז - ח 2103 לפנה"ס 1657 א'תרנ"ז ברית הקשת בראשית, פרק ט 2103 לפנה"ס 1657 א'תרנ"ז לידת כוש בן חם בראשית, פרק י 2103 לפנה"ס 1657 א'תרנ"ז לידת מצרים בן חם בראשית, פרק י 2103 לפנה"ס 1657 א'תרנ"ז לידת פוט בן חם בראשית, פרק י 2103 לפנה"ס 1657 א'תרנ"ז לידת כנען בן חם בראשית, פרק י 2102 לפנה"ס 1658 א'תרנ"ח לידת עילם בן שם בראשית, פרק י 2102 לפנה"ס 1658 א'תרנ"ח לידת אשור בן שם בראשית, פרק י 2102 לפנה"ס 1658 א'תרנ"ח ארפכשד בן שם נולד בראשית, פרק ט 2102 לפנה"ס 1658 א'תרנ"ח נולד לוד בן שם בראשית, פרק י 2102 לפנה"ס 1658 א'תרנ"ח לידת ארם בן שם בראשית, פרק י 2091 לפנה"ס 1670 א'תר"ע השטן מפתה את נח להשתכר, שכרותו של נח והקללה של נח על כנען בנו של חם מדרש תנחומא וירא פרק יג, ספר בראשית, פרק ט', פסוקים כ'-כ"ז, ספר היובלים 2068 לפנה"ס 1692 א'תרצ"ב לידת עוץ בן ארם בראשית, פרק י', פסוק כ"ג 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת חול בן ארם 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג שלח נולד לארפכשד בראשית, פרק ט 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת גומר בן יפת בראשית, פרק י 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת מגוג בן יפת בראשית, פרק י 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת תירס בן יפת בראשית, פרק י 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת יוון בן יפת בראשית, פרק י 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת תובל בן יפת בראשית, פרק י 2067 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ג לידת משך בן יפת בראשית, פרק י 2066 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ד לידת גתר בן ארם בראשית, פרק י', פסוקים כ"ב–כ"ג 2066 לפנה"ס 1693 א'תרצ"ד לידת מש בן ארם בראשית, פרק י', פסוקים כ"ב–כ"ג 2037 לפנה"ס 1723 א'תשכ"ג עבר נולד לשלח בראשית, פרק ט 2003 לפנה"ס 1757 א'תשנ"ז ופלג ויקטן נולדים לעבר בראשית, פרק ט 1973 לפנה"ס 1787 א'תשפ"ז רעו נולד לפלג בראשית, פרק ט 1941 לפנה"ס 1819 א'תתי"ט שרוג נולד לרעו בראשית, פרק ט 1911 לפנה"ס 1849 א'תתמ"ט נחור נולד לשרוג בראשית, פרק ט 1882 לפנה"ס 1878 א'תתע"ח תרח נולד לנחור בראשית, פרק ט 1860 לפנה"ס 1900 א'תת"ק סיפור מגדל בבל בראשית, פרק יא 1860 לפנה"ס 1900 א'תת"ק לידת איוב 1852 לפנה"ס 1908 א'תתק"ח לידת נמרוד בן כוש בראשית, פרק י 1844 לפנה"ס 1914 א'תתקי"ד לידת הרן בן תרח ספר הישר (אגדה) 1812 לפנה"ס 1948 א'תתקמ"ח אברהם אבינו נולד בראשית, פרק ט"ו 1810 לפנה"ס 1950 א'תתק"ן סיפורו של איוב על סובלנות ואמונה ספר איוב פרקים א-מב 1810 לפנה"ס 1950 א'תתק"ן לידת קציעה, ימימה, קרן הפוך ועוד 18 ילדים לאיוב ספר איוב פרק מב 1802 לפנה"ס 1958 א'תתקנ"ח שרה נולדה 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ו מותו של פלג 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ו אברהם נישא לשרה בת תרח ונחור נישא למלכה בת הרן ולוקח כפילגש את ראומה בראשית, פרק יא 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את עוץ בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את בוז בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את קמואל בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את כשד בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את חזו בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את פלדש בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את ידלף בראשית, פרק כד 1764 לפנה"ס 1996 א'תתקצ"ז מלכה יולדת לנחור את בתואל הארמי בראשית, פרק כד 1763 לפנה"ס 1997 א'תתקצ"ח ראומה יולדת לנחור את טבח בראשית, פרק כד 1763 לפנה"ס 1997 א'תתקצ"ח ראומה יולדת לנחור את גחם בראשית, פרק כד 1763 לפנה"ס 1997 א'תתקצ"ח ראומה יולדת לנחור את תחש בראשית, פרק כד 1763 לפנה"ס 1997 א'תתקצ"ח ראומה יולדת לנחור את מעכה בראשית, פרק כד 1763 לפנה"ס 1997 א'תתקצ"ח מותו של נחור בראשית, פרק כד 1754 לפנה"ס 2006 ב'ו' מותו של נח 1754 לפנה"ס 2006 ב'ו' לידת לוט בראשית, פרק יא 1740 לפנה"ס 2020 ב'ך' עלייתו לשלטון של הפרעה נפרחוטפ הראשון 1740 לפנה"ס 2020 ב'ך' מות הרן בראשית, פרק יא 1737 לפנה"ס 2023 ב'כ"ג אלוהים שולח את אברהם לכנען בראשית, פרק יב 1736 לפנה"ס 2024 ב'כ"ד הרעב בכנען בראשית, פרק יב 1736 לפנה"ס 2024 ב'כ"ד אברהם יורד למצרים בראשית, פרק יב 1736 לפנה"ס 2024 ב'כ"ד הפרעה נפרחוטפ הראשון מבקש את שרה מאברהם בראשית, פרק יב 1734 לפנה"ס 2026 ב'כ"ו מותו של רעו 1731 לפנה"ס 2029 ב'כ"ט חזרתו של אברהם לכנען בראשית, פרק יב 1731 לפנה"ס 2029 ב'כ"ט אברהם ולוט נפרדים בגלל מריבת הרועים בראשית, פרק יג 1731 לפנה"ס 2029 ב'כ"ט לאברהם מובטח צאצאים רבים בראשית, פרק יג 1730 לפנה"ס 2030 ב'ל' מות הפרעה נפרחוטפ הראשון 1730 לפנה"ס 2030 ב'ל' מלחמת ארבעת המלכים את החמישה בראשית פרק יד 1730 לפנה"ס 2030 ב'ל' אברהם מציל את לוט ויתר השבוים בראשית פרק יד 1730 לפנה"ס 2030 ב'ל' פגישת אברהם ומלכיצדק בראשית פרק יד 1727 לפנה"ס 2033 ב'ל"ג הברית בין הבתרים בראשית, פרק ט"ו, פסוקים ז'-כ"א 1727 לפנה"ס 2033 ב'ל"ג נתנה שרה את הגר לאברהם לאשה בראשית, פרק טז 1727 לפנה"ס 2033 ב'ל"ג בריחת הגר וחזרתה לאחר שמלאך התגלה אליה ובישר לה את עתיד בנה בראשית, פרק טז 1727 לפנה"ס 2033 ב'ל"ג ישמעאל נולד בראשית, פרק טז 1720 לפנה"ס 2040 ב'ם' מות איוב ספר איוב פרק מב פסוקים טז-יז 1714 לפנה"ס 2046 ב'מ"ו סיפור ברית המילה (של ישמעאל) כשהיה בן 13 בלבד בראשית, פרק יז 1714 לפנה"ס 2046 ב'מ"ו אברהם מוהל גם את עצמו בראשית, פרק יז 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז אלוהים מבטיח את לידתו של יצחק בראשית, פרק יח 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז חורבן סדום בראשית, פרק יט 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז אשת לוט ((עירית\עידית (שמה על פי המדרש)) הופכת לנציב מלח בראשית, פרק יט 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז ברע המאליכ של סדום נהרג בעת החורבן 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז מעשה לוט ובנותיו בראשית, פרק יט 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז ביתו הבכורה יולדת את מואב (אבי המואבים) בראשית, פרק יט 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז ביתו הצעירה יולדת את עמון (אבי העמונים) בראשית, פרק יט 1713 לפנה"ס 2047 ב'מ"ז סיפור אברהם, שרה ואבימלך מלך גרר בראשית, פרק כ 1712 לפנה"ס 2048 ב'מ"ח יצחק נולד בראשית, פרק כא 1712 לפנה"ס 2048 ב'מ"ח סיפור ברית המילה (של יצחק) כשהיה בן 8 ימים בלבד בראשית, פרק כא 1711 לפנה"ס 2049 ב'מ"ט מותו של שרוג 1711 לפנה"ס 2049 ב'מ"ט לידת בכל בת אברהם 1710 לפנה"ס 2050 ב'ן' גירוש הגר וישמעאל בפקודת שרה בראשית, פרק כא 1703 לפנה"ס 2057 ב'נ"ז ההסכם בבאר שבע בין אברהם ואבימלך מלך גרר בראשית, פרק כא 1685 לפנה"ס 2075 ב'ע"ה רבקה נולדה 1677 לפנה"ס 2083 ב'פ"ג מותו של תרח 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה השטן מנסה למנוע את עקדת יצחק מדרש תנחומא וירא פרק יג 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה סיפור עקדת יצחק בראשית, פרק כב 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה השטן מתחפש ליצחק ומספר לשרה על עקדת יצחק מדרש תנחומא וירא פרק כג 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה מותה של שרה בגיל 127 בראשית, פרק כג 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה מות בכל בת אברהם בראשית, פרק כד 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה דמשק אליעזר מציע את בתו כאישה ליצחק ואברהם מסרב בראשית, פרק כד, בראשית רבה פרשה נט 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה אברהם שולח את עבדו דמשק אליעזר למצוא ליצחק אישה בראשית, פרק כד 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה ניסיון הרעלת דמשק אליעזר נכשל בראשית, פרק כד פסוק לג, בילקוט שמעוני (קט,ה) 1675 לפנה"ס 2085 ב'פ"ה הרעלת ומות בתואל הארמי במקום דמשק אליעזר בראשית, פרק כד פסוק לג, בילקוט שמעוני (קט,ה) 1672 לפנה"ס 2088 ב'פ"ח יצחק נישא לרבקה ביתו של בתואל ואחות לבן הארמי בראשית, פרק כד, סדר עולם רבא 1664 לפנה"ס 2096 ב'צ"ו מותו של ארפכשד 1664 לפנה"ס 2096 ב'צ"ו אברהם מתחתן עם קטורה בראשית, פרק כ"ה, פסוק א' 1664 לפנה"ס 2096 ב'צ"ו קטורה יולדת לאברהם את זמרן ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1664 לפנה"ס 2096 ב'צ"ו קטורה יולדת לאברהם את יקשן ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1664 לפנה"ס 2096 ב'צ"ו קטורה יולדת לאברהם את מדן ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1663 לפנה"ס 2097 ב'צ"ז קטורה יולדת לאברהם את מדין ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1663 לפנה"ס 2097 ב'צ"ז קטורה יולדת לאברהם את ישבק ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1663 לפנה"ס 2097 ב'צ"ז קטורה יולדת לאברהם את שוח ספר דברי הימים א', פרק א', פסוקים ל"ב-ל"ג בראשית, פרק כ"ה, פסוקים א'–ד 1652 לפנה"ס 2108 ב'ק"ח לידת יעקב ועשיו בראשית, פרק כה 1637 לפנה"ס 2123 ב'קכ"ג מותו של אברהם בגיל 175 בשיבה טובה בראשית, פרק כה פסוקים ח-ט 1637 לפנה"ס 2123 ב'קכ"ג ישמעאל ויצחק קוברים את אברהם במערת המכפלה בראשית, פרק כה פסוקים ח-ט 1637 לפנה"ס 2123 ב'קכ"ג ישמעאל והגר חוזרים לחצי האי ערב 1637 לפנה"ס 2123 ב'קכ"ג רצח נמרוד בן כוש על ידי עשיו על פי המפרשים 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו מותו של שלח 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו ישמעאל נושא לאישה את עדישה ומרגש אותה לאחר מספר חודשים מדרש פרקי דרבי אליעזר, התלמוד 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו הגר נותנת לבנה ישמעאל לאישה את פיטמה מארץ מצרים מדרש פרקי דרבי אליעזר, התלמוד 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו פיטמה יולדת לישמעאל את נביות בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו פיטמה יולדת לישמעאל את משא בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו פיטמה יולדת לישמעאל את משמע בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1634 לפנה"ס 2126 ב'קכ"ו פיטמה יולדת לישמעאל את חדד בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1634 לפנה"ס 2127 ב'קכ"ז פיטמה יולדת לישמעאל את קדמה בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1634 לפנה"ס 2127 ב'קכ"ז פיטמה יולדת לישמעאל את תימא בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1633 לפנה"ס 2128 ב'קכ"ח פיטמה יולדת לישמעאל את יטור בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1633 לפנה"ס 2128 ב'קכ"ח פיטמה יולדת לישמעאל את מבשם בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1633 לפנה"ס 2128 ב'קכ"ח פיטמה יולדת לישמעאל את אדבאל בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1633 לפנה"ס 2128 ב'קכ"ח פיטמה יולדת לישמעאל את מחלת בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1633 לפנה"ס 2128 ב'קכ"ח פיטמה יולדת לישמעאל את נפיש בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1632 לפנה"ס 2129 ב'קכ"ט פיטמה יולדת לישמעאל את בשמת בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1632 לפנה"ס 2129 ב'קכ"ט פיטמה יולדת לישמעאל את דומה בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1632 לפנה"ס 2129 ב'קכ"ט פיטמה יולדת לישמעאל את קדר בראשית, פרק כה פסוקים יג-טז 1624 לפנה"ס 2136 ב'קל"ו עשו מוכר ליעקב את הבכורה תמורת נזיד עדשים בראשית, פרק כה 1623 לפנה"ס 2137 ב'קל"ז סיפור יצחק ואבימלך מלך גרר בראשית, פרק כו 1602 לפנה"ס 2158 ב'קנ"ח מותו של שם 1590 לפנה"ס 2170 ב'ק"ע מותו של ישמעאל 1589 לפנה"ס 2171 ב'קע"א השטן מונע מעשיו מלחזור הביתה מוקדם מדרש תנחומא (תולדות פרק י"א) 1589 לפנה"ס 2171 ב'קע"א יעקב מקבל במרמה את ברכתו של יצחק בראשית, פרק כז 1589 לפנה"ס 2171 ב'קע"א לאה נולדה 1589 לפנה"ס 2171 ב'קע"א רחל נולדה 1589 לפנה"ס 2171 ב'קע"א נולדה בלהה רש"י 1588 לפנה"ס 2172 ב'קע"ב נולדה זלפה רש"י 1575 לפנה"ס 2185 ב'קפ"ה יעקב בורח אל לבן הארמי בראשית, פרק כח 1575 לפנה"ס 2185 ב'קפ"ה סיפור חלום יעקב בראשית, פרק כח 1575 לפנה"ס 2185 ב'קפ"ה משרת שבע שנים את לבן הארמי יעקב בראשית, פרק כט 1573 לפנה"ס 2187 ב'קפ"ה מותו של עבר 1568 לפנה"ס 2192 ב'קצ"ב יעקב מסיים לשרת את לבן הארמי לאחר שבע שנים בראשית, פרק כט 1568 לפנה"ס 2192 ב'קצ"ב יעקב נישא במרמה ללאה בראשית, פרק כט 1568 לפנה"ס 2192 ב'קצ"ב יעקב נישא לרחל בראשית, פרק ל 1568 לפנה"ס 2192 ב'קצ"ב יעקב משרת את לבן הארמי שבע שנים נוספות בראשית, פרק כט 1568 לפנה"ס 2192 ב'קצ"ב לאה יולדת ליעקב את ראובן בראשית, פרק ל 1567 לפנה"ס 2193 ב'קצ"ג לאה יולדת ליעקב את שמעון בראשית, פרק ל 1566 לפנה"ס 2194 ב'קצ"ד לאה יולדת ליעקב את לוי בראשית, פרק ל 1566 לפנה"ס 2194 ב'קצ"ד יעקב מקבל מרחל את השפחה בלהה בראשית, פרק ל 1566 לפנה"ס 2194 ב'קצ"ד יעקב מקבל מלאה את השפחה זלפה בראשית, פרק ל 1566 לפנה"ס 2194 ב'קצ"ד לאה יולדת ליעקב את יהודה בראשית, פרק ל 1566 לפנה"ס 2194 ב'קצ"ד בלהה יולדת ליעקב את דן בראשית, פרק ל 1565 לפנה"ס 2195 ב'קצ"ה בלהה יולדת ליעקב את נפתלי בראשית, פרק ל 1564 לפנה"ס 2196 ב'קצ"ו זלפה יולדת ליעקב את גד בראשית, פרק ל 1563 לפנה"ס 2197 ב'קצ"ז זלפה יולדת ליעקב את אשר בראשית, פרק ל 1563 לפנה"ס 2197 ב'קצ"ז לאה יולדת ליעקב את יששכר בראשית, פרק ל 1563 לפנה"ס 2197 ב'קצ"ז לאה יולדת ליעקב את זבולון ודינה בראשית, פרק ל 1562 לפנה"ס 2198 ב'קצ"ח רחל יולדת ליעקב את יוסף בראשית, פרק ל 1561 לפנה"ס 2199 ב'קצ"ט יעקב מסיים לשרת את לבן הארמי לאחר שבע שנים נוספות 1560 לפנה"ס 2200 ב'ר' לידת הפרעה יעחמס הראשון 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה גנבת התרפים בראשית, פרק לא 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה יעקב חוזר לארץ כנען בראשית, פרק לא 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה לבן רודף אחרי יעקב עד להר הגלעד בראשית, פרק לא 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה ברית יעקב אבינו ולבן הארמי בראשית, פרק לא 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה יעקב נאבק במלאך ומשנה את שמו לישראל בראשית, פרק לב 1555 לפנה"ס 2205 ב'ר"ה יעקב מתפייס עם עשו בראשית, פרק לג 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו יעקב מתיישב בשכם בראשית, פרק לג 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו שכם בן חמור אונס את דינה בראשית, פרק לד 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו שמעון ולוי נוקמים והורגים את שכם בן חמור וכל זכר בעירו בראשית, פרק לד 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו לידת אסנת 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו קיום הנדר בבית אל בראשית, פרק לה 1554 לפנה"ס 2206 ב'ר"ו יעקב חוזר לבית אל בראשית, פרק לה 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז רחל יולדת ליעקב את בנימין ומתה בלידה בגיל 36 בראשית, פרק לה, סדר עולם רבא פרק ב 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז מעשה ראובן ובלהה בראשית פרק ל"ה, פסוקים כ"א-כ"ב 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז פרשת שמונת מלכי אדום ספר בראשית, פרק ל"ו 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז פטירת רבקה סדר עולם רבא, ספר הישר (אגדה) 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז פטירת דבורה (מינקת רבקה) בראשית פרק ל"ה, פסוק ח' 1553 לפנה"ס 2207 ב'ר"ז פטירת לבן הארמי 1550 לפנה"ס 2210 ב'ר"י עלייתו לשלטון של הפרעה יעחמס הראשון 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז תולדות עשו וצאצאיו בראשית, פרק לו 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז יעקב מכין ליוסף כותונת פסים בראשית, פרק לז 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז חלומותיו של יוסף בראשית, פרק לז 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז יוסף נמכר לעבדות בראשית, פרק לז 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז פטירת לאה 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז מעשה יהודה ותמר בראשית, פרק לח 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז ה' ממית את ער בן יהודה בראשית, פרק לח 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז ה' ממית את אונן בן יהודה בראשית, פרק לח 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז יוסף משגשג בבית פוטיפר בראשית, פרק לט 1544 לפנה"ס 2216 ב'רט"ז אשתו של פוטיפר ((זוליכה (שמה על פי הספר הישר והמסורת המוסלמית)) מאשימה את יוסף בניסיון אונס בראשית, פרק לח 1543 לפנה"ס 2217 ב'רי"ז יוסף מושלח לכלא בראשית, פרק לח 1543 לפנה"ס 2217 ב'רי"ז מנהל הכלא ממנה את יוסף לאחראי לכל האסרים (כולל אסירים פוליטיים) בראשית, פרק לח 1538 לפנה"ס 2222 ב'רכ"ב לידת הפרעה אמנחותפ הראשון 1536 לפנה"ס 2224 ב'רכ"ד לידת גרשון בן לוי 1533 לפנה"ס 2227 ב'רכ"ד הפרעה יעחמס הראשון זורק לכלא את שר המאפים ושר המשקים בראשית, פרק מ 1533 לפנה"ס 2227 ב'רכ"ז חלומות שר האופים ושר המשקים בראשית, פרק מ 1533 לפנה"ס 2227 ב'רכ"ז יום ההולדת של הפרעה יעחמס הראשון בראשית, פרק מ 1533 לפנה"ס 2227 ב'רכ"ז הפרעה יעחמס הראשון מוציא להורג את שר המאפים בראשית, פרק מ 1533 לפנה"ס 2227 ב'רכ"ז הפרעה יעחמס הראשון משיב את שר המשקים לתפקידו בראשית, פרק מ 1532 לפנה"ס 2228 ב'רכ"ח פטירת יצחק 1532 לפנה"ס 2228 ב'רכ"ח לידת פרץ וזרח בני יהודה דברי הימים א', פרק ב, בראשית, ל"ח, פסוק כ"ט, ספרות חז"ל 1532 לפנה"ס 2228 ב'רכ"ח לידת קהת בן לוי צוואת לוי 1531 לפנה"ס 2229 ב'רכ"ט יוסף מפרש את חלומות הפרעה יעחמס הראשון בראשית, פרק מא 1531 לפנה"ס 2229 ב'רכ"ט יוסף ממונה כמשנה למלך בראשית, פרק מא 1531 לפנה"ס 2229 ב'רכ"ט יוסף מתחתן עם אסנת בת פוטי-פרע הכהן בראשית, פרק מא 1531 לפנה"ס 2229 ב'רכ"ט פרעה נותן את אסנת ליוסף בראשית, פרק מא 1531 לפנה"ס 2229 ב'רכ"ט שבע שנים של שפע במצרים בראשית, פרק מא 1525 לפנה"ס 2236 ב'רל"ו מות הפרעה יעחמס הראשון 1525 לפנה"ס 2236 ב'רל"ו עלייתו לשלטון של הפרעה אמנחותפ הראשון 1524 לפנה"ס 2237 ב'רל"ז לידת מררי בן לוי צוואת לוי 1524 לפנה"ס 2237 ב'רל"ז הרעב מתחיל בראשית, פרק מא 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח יעקב שולח את בניו למצרים בשל הרעב בראשית, פרק מב 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח שמעון נעצר על ידי יוסף עד לבואו של בנימין בראשית, פרק מב 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח מביאים את בנימין אל יוסף בראשית, פרק מג 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח בנימין וגביע הכסף בראשית, פרק מד 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח יוסף מגלה את זהותו לאחיו בראשית, פרק מה 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח יוסף מזמין את יעקב לבוא אליו בראשית, פרק מה 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח יעקב ומשפחתו מגיעים אל מצרים בראשית, פרק מו 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח לידת מנשה בן יוסף בראשית, פרק מו 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח לידת אפרים בן יוסף בראשית, פרק מו 1522 לפנה"ס 2238 ב'רל"ח יעקב ומשפחתו מקבלים למגורים את ארץ גושן בראשית, פרק מז 1521 לפנה"ס 2239 ב'רל"ט מכירת ארץ מצרים לפרעה אמנחותפ הראשון בראשית פרק מז 1521 לפנה"ס 2239 ב'רל"ט שבועת יוסף לאביו ליעקב בראשית פרק מז 1517 לפנה"ס 2243 ב'רמ"ג הרעב מסתיים 1510 לפנה"ס 2250 ב'ר"ן לידתו של תחותמס השני 1507 לפנה"ס 2253 ב'רנ"ג לידתה של תחשפסות 1506 לפנה"ס 2254 ב'רנ"ד לידת עמרם בן קהת 1506 לפנה"ס 2254 ב'רנ"ד מותו של עשו בגיל 146 1506 לפנה"ס 2254 ב'רנ"ד לידת יוכבד בת לוי (אימו של משה רבנו) 1505 לפנה"ס 2255 ב'רנ"ה הברכות של יעקב לבניו בראשית, פרק מט 1505 לפנה"ס 2255 ב'רנ"ה מותו של יעקב בגיל 147 בראשית, פרק מט 1505 לפנה"ס 2255 ב'רנ"ה קבורת יעקב במערת המכפלה בראשית, פרק מט 1503 לפנה"ס 2257 ב'רנ"ז מות הפרעה אמנחותפ הראשון 1503 לפנה"ס 2257 ב'רנ"ז עלייתו לשלטון של הפרעה תחותמס הראשון 1493 לפנה"ס 2267 ב'רס"ז מות הפרעה תחותמס הראשון 1493 לפנה"ס 2267 ב'רס"ז עלייתו לשלטון של תחותמס השני 1490 לפנה"ס 2270 ב'ר"ע לידת תחותמס השלישי 1479 לפנה"ס 2281 ב'רפ"א מות הפרעה תחותמס השני 1479 לפנה"ס 2281 ב'רפ"א עלייתה לשלטון של הפרעונית תחשפסות 1476 לפנה"ס 2284 ב'רפ"ד נישואי עמרם עם דודתו יוכבד שמות, פרק ו', פסוק כ' 1458 לפנה"ס 2303 ב'ש"ג מותה של הפרעונית תחשפסות 1458 לפנה"ס 2303 ב'ש"ג עלייתו לשלטון של הפרעה תחותמס השלישי 1453 לפנה"ס 2308 ב'ש"ח מות זבולון בגיל 110 ספר היובלים 1453 לפנה"ס 2308 ב'ש"ח מות דינה בגיל 110 1452 לפנה"ס 2309 ב'ש"ט מות יוסף בגיל 110 בראשית, פרק נ 1452 לפנה"ס 2309 ב'ש"ט מות בלהה ספר היובלים 1448 לפנה"ס 2312 ב'שי"ב מות שמעון בגיל 120 ילקוט שמעוני 1446 לפנה"ס 2314 ב'שי"ד מות יהודה בגיל 119 ספר היובלים ומדרש תדשא 1445 לפנה"ס 2315 ב'שי"ה מות ראובן בגיל 124 המסורת היהודית 1445 לפנה"ס 2315 ב'שט"ו בני משפחתו של יעקב נשארים במצרים שמות, פרק א 1445 לפנה"ס 2315 ב'שט"ו בני ישראל מתרבים במצרים שמות, פרק א 1443 לפנה"ס 2317 ב'שי"ז לידת אמנחותפ השני 1441 לפנה"ס 2319 ב'שי"ט מות יששכר בגיל 122 על פי המדרש 1441 לפנה"ס 2319 ב'שי"ט מות דן בגיל 125 ילקוט שמעוני 1440 לפנה"ס 2320 ב'ש"ך מות אשר בגיל 123 על פי המדרש 1439 לפנה"ס 2321 ב'שכ"א מות גד בגיל 125 מדרש תדשא 1438 לפנה"ס 2322 ב'שכ"ב מות בנימין בגיל 115 ילקוט שמעוני 1437 לפנה"ס 2323 ב'שכ"ג לידת בתיה בת פרעה 1432 לפנה"ס 2328 ב'שכ"ח מות נפתלי בגיל 133 ילקוט שמעוני 1429 לפנה"ס 2332 ב'של"ב מות לוי בגיל 137 סדר עולם רבא 1425 לפנה"ס 2336 ב'של"ה מות הפרעה תחותמס השלישי (הפרעה האחרון שזכר את החסד של יוסף) 1425 לפנה"ס 2335 ב'של"ה בני ישראל נרדפים על ידי הפרעה החדש- הכרזת העבדות (עלייתו לשלטון של אמנחותפ השני) ספר שמות, פרק א', פסוק י"א 1401 לפנה"ס 2359 ב'שנ"ט מות הפרעה אמנחותפ השני 1401 לפנה"ס 2359 ב'שנ"ט עלייתו לשלטון של הפרעה תחותמס הרביעי 1400 לפנה"ס 2360 ב'ש"ס הפרעה תחותמס הרביעי מורה להשליח כל תינוק זכר מבני ישראל שמות, פרק א 1400 לפנה"ס 2360 ב'ש"ס סיפור שפרה ופועה שמות, פרק א', פסוקים ט"ו-כ"א 1400 לפנה"ס 2360 ב'ש"ס לידת יתרו 1400 לפנה"ס 2360 ב'ש"ס הלידה של מרים הנביאה 1399 לפנה"ס 2361 ב'שס"א מות קהת בן לוי 1399 לפנה"ס 2361 ב'שס"א מות מררי בן לוי 1397 לפנה"ס 2363 ב'שס"ג מות גרשון בן לוי 1395 לפנה"ס 2365 ב'שס"ה הלידה של אהרון הכהן 1392 לפנה"ס 2368 ב'שס"ח הלידה והאימוץ של משה רבנו שמות, פרק ב 1391 לפנה"ס 2369 ב'שס"ט מות הפרעה תחותמס הרביעי 1391 לפנה"ס 2369 ב'שס"ט עלייתו לשלטון של אמנחותפ השלישי 1391 לפנה"ס 2369 ב'שס"ט לידת אמנחותפ הרביעי\אחנתון 1369 לפנה"ס 2392 ב'שצ"ב מות עמרם בן קהת 1354 לפנה"ס 2406 ב'ת"ו (יהושע) בן נון נולד הושע 1353 לפנה"ס 2407 ב'ת"ז משה הורג איש מצרי שמכה איש עברי וקובר את המצרי בחול שמות, פרק ב 1353 לפנה"ס 2407 ב'ת"ז משה רואה שניים מאחיו העבריים רבים והרשע מטיף לו מוסר על מעשיו שמות, פרק ב 1353 לפנה"ס 2407 ב'ת"ז משה בורח אל מדיין שמות, פרק ב 1353 לפנה"ס 2407 ב'ת"ח משה מתחתן עם צפורה שמות פרק ב 1353 לפנה"ס 2407 ב'ת"ז לידת גרשום בן משה שמות פרק ב 1352 לפנה"ס 2409 ב'ת"ח לידת כלב בן יפונה 1351 לפנה"ס 2409 ב'ת"ט מות הפרעה אמנחותפ השלישי 1351 לפנה"ס 2409 ב'ת"ט עלייתו לשלטון של אמנחותפ הרביעי\אחנתון 1341 לפנה"ס 2419 ב'תי"ט לידת תות ענח' אמון 1336 לפנה"ס 2424 ב'תכ"ד מות הפרעה אמנחותפ הרביעי\אחנתון 1336 לפנה"ס 2424 ב'תכ"ד עלייתו של הפרעה סמנח-כא-רע לשלטון 1334 לפנה"ס 2426 ב'תכ"ו מות הפרעה סמנח-כא-רע 1334 לפנה"ס 2426 ב'תכ"ו עלייתו לשלטון של תות ענח' אמון 1325 לפנה"ס 2435 ב'תל"ה לידת בצלאל בן אורי 1323 לפנה"ס 2437 ב'תל"ז רצח הפרעה תות ענח' אמון 1323 לפנה"ס 2437 ב'תל"ז עלייתו לשלטון של הפרעה איי 1322 לפנה"ס 2438 ב'תל"ח לידת רחב תלמוד 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת נחשון בן עמינדב (נשיא שבט יהודה) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת נתנאל בן צוער (נשיא שבט יששכר) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת אליאב בן חלן (נשיא שבט זבולון) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת אליצור בן שדיאור (נשיא שבט ראובן) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת שלמיאל בן צורשדי (נשיא שבט שמעון) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת אליסף בן דעואל (נשיא שבט גד) 1321 לפנה"ס 2438 ב'תל"ט לידת אלישמע בן עמיהוד (נשיא שבט אפרים) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת גמליאל בן פדהצור (נשיא שבט מנשה) 1321 לפנה"ס 2349 ב'תל"ט לידת אבידן בן גדעני (נשיא שבט בנימין) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת אחיעזר בן עמישדי (נשיא שבט דן) 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת פגעיאל בן עכרן (נשיא שבט אשר) 1321 לפנה"ס 2438 ב'תל"ט לידת רחירע בן עינן (נשיא שבט נפתלי) 1321 לפנה"ס 2438 ב'תל"ט אהרון מתחתן עם אלישבע בת עמינדב (אם הכהונה) שמות פרק ו 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת נדב ואביהוא בני אהרון שמות פרק ו 1321 לפנה"ס 2439 ב'תל"ט לידת אלעזר בן אהרון (נשיא שבט לוי וכהן גדול) שמות פרק ו 1320 לפנה"ס 2440 ב'ת"ך לידת איתמר בן אהרון שמות פרק ו 1319 לפנה"ס 2441 ב'תמ"א מות הפרעה איי 1319 לפנה"ס 2441 ב'תמ"א עלייתו לשלטון של הפרעה הורמאב (הפרעה של יציאת מצרים) 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"א משה נשלח להנהיג את בני ישראל שמות, פרק ג 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"ז סיפור חתן הדמים שמות, פרק ד', פסוקים כ"ד-כ"ו 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"ז לידת אליעזר בן משה שמות, פרק ד' 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"ז אלעזר מתחתן עם אישה מבנות פוטיאל שמות פרק ו 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"ז לידת פינחס בן אלעזר הכהן שמות פרק ו 1313 לפנה"ס 2447 ב'תמ"ז עשר מכות מצרים שמות, פרק ז - יב 1313 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח מות חור בן כלב (בן יפונה) 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח יציאת מצרים שמות, פרק יג - יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח בני ישאל הולכים 7 ימים עד לעצירתם בים סוף שמות, פרק יג - יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח הורמאב מתחרט על ששילח את בני ישראל ולוקח את צבאו ורודף אחרי בני ישראל שמות, פרק יג - יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח קריעת ים סוף שמות, פרק יג - יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח כל חיל פרעה טובע בים ובני ישראל ניצלים (רק הפרעה הורמאב ניצל) שמות, פרק יג - יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח נלחם בבני ישראל ברפידים עמלק שמות, פרק יז 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח מפגש משה ויתרו שמות, פרק יח 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח בני ישראל בהר סיני שמות, פרק יט 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח משה מקבל את עשרת הדיברות שמות, פרק כ 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח משה מקבל את החוק שמות, פרק כא - כד 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח הכנות למשכן שמות, פרק כה - לא 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח חטא עגל הזהב שמות, פרק לב 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח המסע במדבר ממשיך שמות, פרק לג - לט 1312 לפנה"ס 2448 ב'תמ"ח ה' ממנה את נשיאי השבטים במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט הקמת המשכן שמות, פרק מ 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אהרן בן עמרם ויוכבד (אח משה) ובניו הוקדשו לכהונה ויקרא, פרק ח - ט 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט חנוכת המשכן שמות פרקים ל"ה-מ 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט נחשון בן עמינדב (נשיא שבט יהודה) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום הראשון לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט נתנאל בן צוער (נשיא שבט יששכר) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השני לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אליאב בן חלן (נשיא שבט זבולון) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השלישי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אליצור בן שדיאור (נשיא שבט ראובן) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום הרביעי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט שלמיאל בן צורשדי (נשיא שבט שמעון) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום החמישי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אליסף בן דעואל (נשיא שבט גד) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השישי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אלישמע בן עמיהוד (נשיא שבט אפרים) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השביעי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט גמליאל בן פדהצור (נשיא שבט מנשה) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השמיני לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אבידן בן גדעני (נשיא שבט בנימין) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום התשיעי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אחיעזר בן עמישדי (נשיא שבט דן) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום העשירי לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט פגעיאל בן עכרן (נשיא שבט אשר) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום האחד-עשר לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אחירע בן עינן (נשיא שבט נפתלי) מקריב את קורבן הנשיא שלו ביום השנים-עשר והאחרון לחנוכת המשכן במדבר פרק א 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט חטא ומות נדב ואביהוא ויקרא, פרק י 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט פטירת נחשון בן עמינדב (נשיא שבט יהודה) 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט מינוי כלב בן יפונה כנשיא שבט יהודה 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט סקילת בן אישה הישראלית המקלל ויקרא, פרק כד 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט מפקד השבטים במדבר, פרק א - ב 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט היציאה למסע במדבר במדבר, פרק ט, טו - י 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט תלונות העם במדבר, פרק יא 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט נבואות אלדד בן כסלון ומידד בן קמואל במדבר, פרק י"א, פסוק כ"ו-כ"ט, מדרש תנחומא 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אהרון ומרים מדברים לשון הרע על אחיהם משה רבנו במדבר, פרק יב 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט צרעת מרים במדבר, פרק יב 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט חטא המרגלים (שניים עשר המרגלים) במדבר, פרק יג - יד 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט משה משנה את שמו של הושע ליהושוע בן נון במדבר, פרק יג - יד 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט העם נענש ב40 שנות נדודים במדבר (חוץ מיהושוע בן נון וכלב בן יפונה שלא הוציאו את דיבת הארץ) במדבר, פרק יג - יד 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט מחלוקת קורח ועדתו במדבר, פרק טז 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט און בן פלת פורש מהחלוקת בעצת אשתו 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט קורח דותן ואבירם נבלעים בתוך האדמה במדבר, פרק טז 1311 לפנה"ס 2449 ב'תמ"ט אסיר, אלקנה ואביאסף. שלושת בני קורח ניצלים מהאסון במדבר, פרק טז 1302 לפנה"ס 2458 ב'תנ"ח לידת אהוד בן גרא 1292 לפנה"ס 2468 ב'תס"ח מות הפרעה הורמאב 1274 לפנה"ס 2486 ב'תפ"ו מות מרים בת עמרם ויוכבד (אחות משה) במדבר, פרק כ 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מות צפורה אשת משה תוצאות ארץ ישראל', המסורת היהודית'הספר 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מי המריבה במדבר, פרק כ 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז כיבוש עבר הירדן במדבר, פרק כ 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מלחמת ישראל בעוג מלך הבשן במדבר, פרק כ"א, פסוקים ל"ג–ל"ה 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז ניצחון ישראל במלחמה, עוג מלך הבשן נהרג במדבר, פרק כ"א, פסוקים ל"ג–ל"ה 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מותו של אהרון בן עמרם ויוכבד (אחיו של משה) במדבר, פרק כב 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מות צפור מלך מואב 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז עלייתו לשלטון של בלק מלך מואב 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מינוי אלעזר בן אהרון ככהן גדול 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז בלק מלך מואב שולח את בלעם לקלל את בני ישראל במדבר, פרק כב 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז נשיא שבט שמעון זמרי בן סלוא חוטא ונרצח על ידי פנחס בן אלעזר במדבר, פרק כה 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מגפה נופלת על שבט שמעון והורגת 24,000 איש במדבר, פרק כה 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז פנחס בן אלעזר וצאצאיו נבחרים לכהונה במדבר, פרק כה 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז המפקד השני במדבר, פרק כו 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז יהושע בן נון נבחר להמשיך את משה במדבר, פרק כו 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז כיבוש מדיין במדבר, פרק לא 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז סיום המסע במדבר במדבר, פרק לג 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז הכנה להתנחלות וחלוקה של ארץ כנען במדבר, פרק לד 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז מות צלפחד בן חפר משבט מנשה במדבר, פרק כז 1273 לפנה"ס 2487 ב'תפ"ז יורשות את רכוש אביהן בנות צלפחד במדבר, פרק כז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ז משה מסכם את תולדות ישראל והמצוות דברים, פרק א - ל 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח העברת ההנהגה ממשה ליהושע בן נון דברים, פרק לא 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח משה כותב את התורה ומוסר אותה למשמרת לכוהנים דברים, פרק לא 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח משה נפרד מהעם בברכות לשבטים למעט שבט שמעון דברים, פרק לג 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח מותו של משה רבנו בהר נבו בגיל 120 דברים, פרק לד 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח כניסת עם ישראל והכנות לקראת כיבוש הארץ יהושע, פרק א 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושע בן נון שולח מרגלים ליריחו (על פי המדרש שני המרגלים הם פנחס בן אלעזר הכהן וכלב בן יפונה) יהושע, פרק ב 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח בני ישראל חוצים את הירדן יהושע, פרק ג 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח הצבת 12 אבנים בגלגל יהושע, פרק ד 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח הצבת המשכן בגלגל ספר יהושע, פרק ד', פסוק י"ט 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושע בן נון עושה ברית מילה לכל העם יהושע, פרק ה 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח המן פוסק, ובני ישראל חוגגים את חג הפסח יהושע, פרק ה 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח מלאך נגלה בפני יהושע בן נון יהושע, פרק ה 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושוע שולח שני מרגלים ליריחו (על פי המדרש היו אלה כלב בן יפונה ופינחס בן אלעזר הכהן) יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח כיבוש יריחו והפלת חומותיה יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2448 ב'תפ"ח הצלת רחב התגיירותה ונישואי יהושוע עם רחב יהושע, פרק ה – ז, התלמוד 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח שריפת העיר יריחו יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2448 ב'תפ"ח עכן בן הכרמי מועל בחרם (השלל) בניגוד להוראותיו של יהושוע יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2448 ב'תפ"ח יהושע שולח 3,000 חיילים לכבוש את העי יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח הניסיון הראשון של יהושוע נכשל בקרב ונהרגים 36 חיילים יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושוע זועק ומתאבל לה' והוא מספר לו על המעילה מהחרם יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושוע מגריל משפחות ומוצא את האשם עכן בן כרמי יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח סקילת עכן בן כרמי יהושע, פרק ה - ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח יהושע שולח 30,000 חיילים לכבוש את העי יהושע, פרק ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח המארב יהושע, פרק ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח כיבוש העי יהושע, פרק ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח שריפת העיר עי יהושע, פרק ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח תליית מלך העי יהושע, פרק ז 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח מעמד הר גריזים והר עיבל יהושע, פרק ה - ח 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח בני ישראל כורתים עם הגבעונים במרמה ברית שלום יהושע, פרק ט 1272 לפנה"ס 2488 ב'תפ"ח בני ישראל הופכים את הגבעונים לעבדים שלהם יהושע, פרק ט 1271 לפנה"ס 2489 ב'תפ"ט מלחמת מלכי הדרום: ירושלים, חברון, לכיש, ירמות ועגלון יהושע, פרק י 1271 לפנה"ס 2489 ב'תפ"ט מלחמת מלכי הצפון: חצור, מדון, שמרון, ואכשף יהושע, פרק יא 1271 לפנה"ס 2489 ב'תפ"ט יהושע בן נון משלים את כיבוש הארץ יהושע, פרק יא - יב 1266 לפנה"ס 2494 ב'תצ"ד כלב בן יפונה מבקש מיהושוע נחלה בערי הודה יהושע,פרק י"ד 1265 לפנה"ס 2495 ב'תצ"ה חלוקת הנחלות בין השבטים (למעט שבט לוי שקיבל ערים בין הנחלות) יהושע, פרק יג - יט 1265 לפנה"ס 2495 ב'תצ"ה קבורת עצמות נפתלי בקדש נפתלי 1265 לפנה"ס 2495 ב'תצ"ה קבורת עצמות אשר בקדש נפתלי 1258 לפנה"ס 2502 ב'תק"ב המשכן מוצב בשילה אסורה עבודת קורבנות מחוץ לשילה יהושע, פרק כב 1257 לפנה"ס 2503 ב'תק"ג פרשת המזבח שבנו גד, ראובן וחצי המנשה בעבר הירדן המזרחי יהושע, פרק כב 1256 לפנה"ס 2504 ב'תק"ג מות יוכבד בת לוי בגיל 250 על פי התלמוד וסדר עולם רבא 1252 לפנה"ס 2508 ב'תק"ח לידת גדעון בן יואש 1252 לפנה"ס 2508 ב'תק"ח מות כלב בן יפונה 1245 לפנה"ס 2515 ב'תקט"ו נאומי הפרידה של יהושע יהושע, פרק כג - כד 1245 לפנה"ס 2515 ב'תקט"ו יהושע בן נון כותב את ספר יהושע יהושע, פרק כד 1245 לפנה"ס 2515 ב'תקט"ו כיבוש נחלות יהודה ושמעון שופטים, פרק א 1245 לפנה"ס 2515 ב'תקט"ו כיבוש ירושלים וחברון שופטים, פרק א 1244 לפנה"ס 2516 ב'תקט"ז מות יהושע בן נון בגיל 110 שופטים, פרק ב 1244 לפנה"ס 2516 ב'תקט"ז קבורת עצמות יוסף בשכם יהושע, פרק כד 1244 לפנה"ס 2516 ב'תקט"ז מות אלעזר בן אהרן יהושע, פרק כד 1244 לפנה"ס 2516 ב'תקט"ז בני ישראל עובדים את הבעל ועשתרת שופטים, פרק ב 1244 לפנה"ס 2516 ב'תקט"ז כושן רשעתיים מלך ארם נהריים משעבד את בני ישראל 8 שנים שופטים, פרק ג 1241 לפנה"ס 2519 ב'תקי"ט (מיכה)סיפור פסל מִיכָיְהוּ שופטים, פרק יז - יח 1241 לפנה"ס 2519 ב'תקי"ט סיפור פילגש בגבעה שופטים, פרק יט - כא 1241 לפנה"ס 2519 ב'תקי"ט מלחמת ישראל בשבט בנימין שופטים, פרק כא 1241 לפנה"ס 2519 ב'תקי"ט מות פינחס בן אלעזר הכהן 1241 לפנה"ס 2519 ב'תקי"ט מינוי אבישוע בן פנחס לכהן גדול ספר אבישוע 1236 לפנה"ס 2534 ב'תקכ"ד ממונה כשופט (הראשון) עתניאל בן קנז ספר שופטים, פרק ג', פסוקים ט'-י"א 1236 לפנה"ס 2524 ב'תקכ"ד עתניאל בן קנז מנצח את כושן רשעתיים מלך ארם שופטים, פרק ג 1236 לפנה"ס 2524 ב'תקכ"ד עתניאל בן קנז כובש את קריית ספר, ונושא לאישה את עכסה שופטים פרק א 1230 לפנה"ס 2530 ב'תק"ל מות בלק 1230 לפנה"ס 2530 ב'תק"ל עלייתו לשלטון של עגלון מלך מואב 1230 לפנה"ס 2530 ב'תק"ל בני ישראל עושים את הרע בעיני ה' שופטים, פרק ג 1230 לפנה"ס 2530 ב'תק"ל עגלון מלך מואב משעבד את בני ישראל 18 שנה שופטים, פרק ג 1212 לפנה"ס 2548 ב'תקמ"ח אהוד בן גרא ממונה כשופט (השני) ספר שופטים, פרק ג', פסוק ט"ו 1212 לפנה"ס 2548 ב'תקמ"ח אהוד בן גרא רוצח את עגלון מלך מואב שופטים, פרק ג 1212 לפנה"ס 2548 ב'תקמ"ח אהוד בן-גרא פותח במלחמה נגד מואב ומנצח שופטים, פרק ג 1204 לפנה"ס 2556 ב'תקנ"ו מות עתניאל בן קנז שופטים, פרק ג 1204 לפנה"ס 2556 ב'תקנ"ו מות אהוד בן גרא שופטים, פרק ד 1204 לפנה"ס 2556 ב'תקנ"ו לידת דבורה הנביאה 1200 לפנה"ס 2560 ב'תק"ס בני ישראל עושים את הרע בעיני ה' שופטים, פרק ד 1200 לפנה"ס 2560 ב'תק"ס שמגר בן ענת ממונה כשופט (השלישי) שופטים, פרק ג 1200 לפנה"ס 2560 ב'תק"ס שמגר בן ענת מנצח את הפלישתים שופטים, פרק ג 1200 לפנה"ס 2560 ב'תק"ס שמגר בן ענת מת שופטים, פרק ג 1199 לפנה"ס 2561 ב'תקס"א יבין מלך כנען\חצור משעבד את בני ישראל 20 שנה שופטים, פרק ד 1198 לפנה"ס 2562 ב'תקס"ב פטירת (שבואל) יהונתן בן גרשום (הכהן של פסל מיכה) רלב"ג 1187 לפנה"ס 2573 ב'תקע"ג לידת יתר בן גדעון 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א דְּבוֹרָה אֵשֶׁת לַפִּידוֹת ממונה כשופטת (הרביעית) שופטים, פרק ד 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א דבורה וברק מכניעים את צבא סיסרא שופטים, פרק ד 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א יעל רוצחת את סיסרא שופטים, פרק ד 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א בני ישראל מכניעים את יבין מלך כנען שופטים, פרק ד 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א בני ישראל עושים את הרע בעיני ה' שופטים, פרק ו 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א זבח וצלמונע מלכי מדין משעבדים את בני ישראל 7 שנים שופטים, פרק ו 1179 לפנה"ס 2581 ב'תקפ"א ה' שולח נביא שנוזף בבני ישראל שופטים, פרק ו 1177 לפנה"ס 2583 ב'תקפ"ג לידת בועז בן שלמון ילקוט שמעוני על נ"ך תר״ח:ד 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפ"ז גדעון בן יהואש ממונה כשופט (החמישי) שופטים, פרק ו 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפ"ז גדעון בן יהואש מנתץ את מזבח הבעל שופטים, פרק ו 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפז גדעון מנצח את מדיין שופטים, פרק ז - ח 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפ"ז גדעון מסרב לבקשת בני ישראל למנותו כמלך והכנת אפוד הזהב שופטים, פרק ח 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפ"ז לידת 68 בניו של גדעון שופטים, פרק ח 1172 לפנה"ס 2587 ב'תקפ"ז לידת אבימלך שופטים, פרק ח 1169 לפנה"ס 2591 ב'תקצ"א תולע בן פואה ממונה כשופט (השישי) שופטים, פרק ט 1160 לפנה"ס 2599 ב'תק"ץ לידת יפתח הגלעדי 1152 לפנה"ס 2608 ב'תר"ח מות גדעון בן יואש שופטים, פרק ח 1152 לפנה"ס 2608 ב'תר"ח אבימלך בן גדעון טובח ב70 אחיו מצד אביו שופטים, פרק ח 1152 לפנה"ס 2608 ב'תר"ח סיפור משל יותם שופטים, פרק ח 1152 לפנה"ס 2608 ב'תר"ח אֲבִימֶלֶךְ בֶּן גִדְעוֹן (יְרֻבַּעַל) ממליך את עצמו כמלך על שכם שופטים, פרק ח 1149 לפנה"ס 2611 ב'תרי"א המרד נגד אבימלך מתחיל בהנהגתו של געל בן עבד שופטים, פרק ח 1149 לפנה"ס 2611 ב'תרי"א אבימלך בן גדעון נהרג במהלך מצור על מעוז המורדים בתבץ שופטים, פרק ח 1146 לפנה"ס 2614 ב'תרי"ד מות תולע בן פואה 1146 לפנה"ס 2614 ב'תרי"ד ממונה כשופט (השביעי) יאיר הגלעדי שופטים, פרק י 1144 לפנה"ס 2616 ב'תרי"ו מות דבורה הנביאה 1138 לפנה"ס 2622 ב'תרכ"ב לידת ערפה 1137 לפנה"ס 2623 ב'תרכ"ג לידת רות המואבייה מדרש רות רבה (פרק ד פרשה ד) 1131 לפנה"ס 2629 ב'תרכ"ט עלי הכהן נולד 1124 לפנה"ס 2636 ב'תרל"ו מות יאיר הגלעדי שופטים, פרק י 1109 לפנה"ס 2651 ב'תרנ"א בני ישראל עושים את הרע בעיני ה' שופטים, פרק ג 1109 לפנה"ס 2651 ב'תרנ"א עמון משתלטים על ארץ ישראל שופטים, פרק י 1109 לפנה"ס 2651 ב'תרנ"א בני ישראל מבקשים את עזרת ה' שופטים, פרק י 1109 לפנה"ס 2651 ב'תרנ"א יפתח הגלעדי ממונה כשופט (השמיני) שופטים, פרק יא 1108 לפנה"ס 2652 ב'תרנ"ב יפתח הגלעדי נודר נדר לה' שופטים, פרק יא 1108 לפנה"ס 2652 ב'תרנ"ב יפתח מנצח את בני עמון שופטים, פרק יא 1108 לפנה"ס 2652 ב'תרנ"ב יפתח מקריב את בתו כקורבן אדם שופטים, פרק יא 1108 לפנה"ס 2652 ב'תרנ"ב יפתח טובח ב 42,000 איש מבני אפרים שופטים, פרק יב 1107 לפנה"ס 2652 ב'תרנ"ב רעב כבד מתחיל בארץ מגילת רות פרק א 1107 לפנה"ס 2655 ב'תרנ"ה אלימלך נעמי והבנים (מחלון וכיליון) יורדים למואב מגילת רות פרק א 1107 לפנה"ס 2655 ב'תרנ"ה מות אלימלך מגילת רות פרק א 1105 לפנה"ס 2655 ב'תרנ"ה מות יפתח הגלעדי שופטים, פרק יב 1100 לפנה"ס 2660 ב'תר"ס אבצן מבית לחם ממונה כשופט (התשיעי) שופטים, פרק יב 1100 לפנה"ס 2660 ב'תר"ס מות אבישוע בן פינחס ספר אבישוע 1100 לפנה"ס 2660 ב'תר"ס מינוי בקי בן אבישוע לכהן גדול 1100 לפנה"ס 2660 ב'תר"ס נישואי מחלון עם רות וכיליון עם ערפה מגילת רות פרקים ב-ד 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג מות מחלון וכיליון מגילת רות פרקים ב-ד 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג חזרת ערפה למואב רות ונעמי חוזרות לבית לחם מגילת רות פרקים ב-ד 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג מות אשת בעז הראשונה על פי המדרש 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג סיפור רות המואבייה ובועז בן שלמון מגילת רות פרקים ב-ד, מדרש רות רבה (פרק ד פרשה ד) 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג מות בועז בן שלמון לאחר שהתחתן עם רות ילקוט שמעוני על נ"ך תר״ח:ד, רות רבה, פרשה ו 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג לידת עובד בן רות מגילת רות, ד', כ"א-כ"ב 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג מות בקי בן אבישוע 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג מינוי עזי בן בקי לכהן גדול 1097 לפנה"ס 2663 ב'תרס"ג שמשון בן מנוח נולד שופטים, פרק יג 1095 לפנה"ס 2665 ב'תרס"ה מות אבצן מבית לחם שופטים, פרק יב 1095 לפנה"ס 2665 ב'תרס"ה אילון הזבולוני ממונה כשופט (העשירי) שופטים, פרק יב 1090 לפנה"ס 2670 ב'תר"ע מות אילון הזבולוני שופטים, פרק יב 1090 לפנה"ס 2670 ב'תר"ע עבדון בן הלל הפרעתני ממונה כשופט (האחד עשר) שופטים, פרק יב 1079 לפנה"ס 2681 ב'תרפ"א נולד שָׁאוּל בֶּן קִישׁ 1079 לפנה"ס 2681 ב'תרפ"א מות עזי בן בקי הכהן הגדול 1079 לפנה"ס 2681 ב'תרפ"א מינוי עלי לכהן גדול (מצאצאי איתמר) 1073 לפנה"ס 2687 ב'תרפ"ז עלי הכהן משמש כשופט ומנהיג של עם ישראל (השנים עשר) 1072 לפנה"ס 2688 ב'תרפ"ח התפילה של חנה שמואל א, פרק א 1071 לפנה"ס 2689 ב'תרפ"ט לידתו של שמואל שמואל א, פרק א 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ חפני ופנחס בניו של עלי הכהן חטאו חטאים דתיים וניצלו את כוחם לרעה שמואל א', פרקים ב'-ד' 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ יִשַׁי בן עובד נולד דברי הימים א', ב', י"ג-ט"ז 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ מות עבדון בן הלל הפרעתני שופטים, פרק יב 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ בני ישראל עושים את הרע בעיני ה' שופטים, פרק יג 1070 לפנה"ס 2680 ב'תר"ץ הפלישתים משעבדים את בני ישראל 40 שנים שופטים, פרק יג 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון בן מנוח ממונה כשופט (השלושה עשר) שופטים, פרק טו 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון משסע אריה בידיים חשופות שופטים, פרק יד 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון בן מנוח מתחתן עם אישה פלישתית מתמנע שופטים, פרק יד 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון הורג 1,000 פלישתים עם לחי של חמור שופטים, פרק יד 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון בן מנוח מתחתן עם הפלישתית מעזה שופטים, פרק טז 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ שמשון בן מנוח בורח באמצע הלילה ועוקר את שערי העיר הפלישתית עזה שופטים, פרק טז 1070 לפנה"ס 2690 ב'תר"ץ סיפור שמשון בן מנוח מתחתן עם דלילה הפלישתית מנחל שורק שופטים, פרק טז 1050 לפנה"ס 2710 ב'תש"י שמשון בן מנוח מגלה לדלילה את סוד כוחו שופטים, פרק טז 1050 לפנה"ס 2710 ב'תש"י שמשון נעצר ונכלא על ידי הפלישתים ועיניו מנוקרות שופטים, פרק טז 1049 לפנה"ס 2711 ב'תשי"א שמשון בן מנוח מתאבד והורג 3,000 פלישתים שופטים, פרק טז 1045 לפנה"ס 2716 ב'תשט"ז (אשבעל איש-בשת (נולד לשאול 1040 לפנה"ס 2720 ב'תש"ך דָּוִד בֶּן יִשַׁי נולד 1040 לפנה"ס 2720 ב'תש"ך לידת אחינועם בת אחימעץ 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז שמואל בן אלקנה ממונה כשופט (הארבעה עשר) שמואל, פרק ג 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז קרב למול הפלישתים עם ארון הברית שמואל א, פרק ד 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז הפלישתים לוקחים את ארון הברית והורגים את בני עלי הכהן (חפני ופנחס) שמואל א, פרק ד 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז מות עלי הכהן שמואל א, פרק ד 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז מות אשת פינחס בעת היא יולדת את בנה וקוראת לו אי-כבוד שמואל א, פרק ד 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז משכן שילה נחרב במלחמה עם הפלישתים 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז הפלישתים מחזירים את הארון לבית שמש שמואל א, פרק ו 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז ארון הברית עובר לקריית יערים משם אל בית אבינדב בגבעה שמואל א, פרק ז 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז בני ישראל חוזרים בתשובה במצפתה (סוף תקופת השופטים) שמואל א, פרק ז 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז יואל ואביה בני שמואל ממונים כשופטים (החמישה עשר) שמואל א, פרק ח 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז יואל ואביה נכשלים כשופטים שמואל א, פרק ח 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז בני ישראל מבקשים מלך שמואל א, פרק ח 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז משפט המלך שמואל א, פרק ח 1033 לפנה"ס 2727 ב'תשכ"ז עלייתו לשלטון של נחש העמוני מלך עמון 1030 לפנה"ס 2730 ב'תש"ל ממליך את שאול למלך שמואל הנביא שמואל א פרק י 1030 לפנה"ס 2730 ב'תש"ל שאול מביס את נחש העמוני שמואל א, פרק י"ב 1028 לפנה"ס 2732 ב'תש"ל יונתן הורג את נציב הפלישתים שמואל א פרק יג, פסוק ג 1028 לפנה"ס 2732 ב'תשל"ב מלחמתו של שאול עם הפלישתים ומלכם אכיש מלך פלשת שמואל א, פרק י"ג 1028 לפנה"ס 2732 ב'תשל"ב אי-ציותו של שאול ונזיפתו של שמואל שמואל א, פרק י"ג 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו שאול המלך מקבל הזדמנות שנייה ספר שמואל א', פרק ט"ו 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו מלחמת שאול עם העמלקים ספר שמואל א', פרק ט"ו 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו אי-ציותו של שאול ונזיפתו של שמואל בפעם השנייה ספר שמואל א', פרק ט"ו 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו שמואל מושח את דוד בבית לחם ספר שמואל א', פרק ט"ז 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו דוד הורג את גוליית שמואל א בפרקים י"ז וי"ח 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו נישואי דוד עם מיכל בת שאול שמואל א פרק י"ט 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו הימלטות דוד שמואל א פרק י"ט 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו הצבת המשכן בנוב 1024 לפנה"ס 2736 ב'תשל"ו מינוי אחימלך בן אחיטוב ככהן גדול 1015 לפנה"ס 2745 ב'תשמ"ה סיפור הידידות של דוד ויונתן שמואל א פרק יח פסוק א' 1014 לפנה"ס 2746 ב'תשמ"ו דוד בורח משאול שמואל א, פרק כ 1012 לפנה"ס 2748 ב'תשמ"ח שמואל הנביא נפטר שמואל א, פרק כ"ה, פסוק א' 1012 לפנה"ס 2748 ב'תשמ"ח סיפור דוד, אביגיל, ונבל הכרמלי שמואל א, פרק כ"ה, פסוקים יד'-מד' 1012 לפנה"ס 2748 ב'תשמ"ח מות נבל הכרמלי שמואל א, פרק כ"ה, פסוק לח' 1012 לפנה"ס 2748 ב'תשמ"ח דוד מתחתן עם אביגיל שמואל א, פרק כ"ה, פסוק מ' 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט אחימלך הכהן הגדל מסייע לדוד שמואל א, פרק כב, פסוקים א-יא 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט שאול הורג את הכוהנים של נוב שמואל א, פרק כב, פסוקים ו-יט 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט הוצאתו להורג של הכהן הגדול אחימלך בן אחיטוב שמואל א, פרק כב, 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט חורבן המשכן בנוב 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט הצבת המשכן בגבעון 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט מינוי אביתר ככהן גדול 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט דוד ושאול במערה שמואל א, פרק כו 1011 לפנה"ס 2749 ב'תשמ"ט דוד מציל את שאול שמואל א פרק כו 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן דוד בורח אל הפלישתים שמואל א פרק כז 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן דוד משמיד את העמלקים שמואל א, פרק ל 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן שאול ובעלת האוב מעין דור ספר שמואל א', פרק כ"ח, פסוקים י"א-י"ב 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן שאול ויהונתן נהרגים בקרב בהר הגלבוע שמואל א פרק ל"א 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן קבורת שאול ובניו ביבש גלעד שמואל א פרק ל"א 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן פטירת אחינועם בת אחימעץ אשת שאול המלך 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן בשורת הנער העמלקי ספר שמואל ב', פרק א', פסוקים ו'-י'; פסוקים י"ג-ט"ז 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן הוצאתו להורג של הנער העמלקי בפקודת דוד ספר שמואל ב', פרק א', פסוקים י"ז-כ"ז 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן דוד מתאבל על שאול ויונתן - קינת דוד ספר שמואל ב', פרק א', פסוקים י"ז-כ"ז 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן דוד מוכתר למלך "בְּחֶבְרֹון עַל בֵּית יְהוּדָה" שמואל ב פרק ב 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן אחינעם היזעראלית יולדת לדוד את אמנון שמואל ב פרק ג פסוק ב 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן אביגיל יולדת לדוד את כלאב שמואל ב פרק ג פסוק ג 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן מעכה יולדת לדוד את אבשלום שמואל ב פרק ג פסוק ג 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן חגית יולדת לדוד את אדוניה שמואל ב פרק ג פסוק ד 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן אביטל יולדת לדוד את שפטיה שמואל ב פרק ג פסוק ד 1010 לפנה"ס 2750 ב'תש"ן עגלה יולדת לדוד את יתרעם שמואל ב פרק ג פסוק ה 1008 לפנה"ס 2752 ב'תש"ן מלחמת אזרחים בין אבנר בן נר ליואב בן צרויה שמואל ב פרק ג 1005 לפנה"ס 2755 ב'תשנ"ה אשבעל (איש-בשת) מומלך על ידי אבנר בן נר שמואל ב פרק ג 1005 לפנה"ס 2755 ב'תשנ"ה יואב רוצח את אבנר (שר הצבא של שאול) שמואל ב פרק ג 1003 לפנה"ס 2757 ב'תשנ"ז אשבעל (איש-בשת) נרצח שמואל ב פרק ג 1003 לפנה"ס 2757 ב'תשנ"ז מולך על ממלכת ישראל המאוחדת דוד שמואל ב פרק ג 1001 לפנה"ס 2759 ב'תשנ"ט דוד כובש את ירושלים מידי היבוסים ספר שמואל ב', פרק ה', פסוקים ו'-י',ספר דברי הימים א', פרק י"א, פסוקים ד'-ט'. 1001 לפנה"ס 2759 ב'תשנ"ט חירם הראשון מלך צור עוזר לדוד לבנות את ירושלים 1001 לפנה"ס 2759 ב'תשנ"ט עלייתו לשלטון של הפרעה אמנופ 1000 לפנה"ס 2760 ב'תש"ס דוד מוביל את ארון הברית לירושלים שמואל א, פרק ו 1000 לפנה"ס 2760 ב'תש"ס עוזה נוגע בארון הברית ומת שמואל א, פרק ו 1000 לפנה"ס 2760 ב'תש"ס דוד מעביר את הארון לבית עבד-אדם הגיתי שמואל א, פרק ו 1000 לפנה"ס 2760 ב'תש"ס דוד מביא את ארון הברית לארמונו בירושלים שמואל א, פרק ו 1000 לפנה"ס 2760 ב'תש"ס דוד מתכנן בית מקדש שמואל ב' פרק ז', א-יז 998 לפנה"ס 2762 ב'תשס"ב דוד מביס את הפלישתים שמואל ב פרק ח 998 לפנה"ס 2762 ב'תשס"ב מזמור ציון של דוד תהילים 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה דוד הביס את עמון ואת ארם שמואל ב פרק י 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה דוד כובש את אדום ומצווה להרוג את כל הזכרים מלכים א' פרק יא' 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה הדד האדומי בורח למצרים והפרעה אמנופ מעניק לו מקלט מלכים א' פרק יא' 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה הפרעה אמנופ נותן להדד לאישה את אחות אשתו תחפניס מלכים א' פרק יא' 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה לכידתו של רבא דברי הימים 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה מות נחש העמוני מלך עמון שמואל ב פרק י 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה עלייתו לשלטון של חנון בן נחש העמוני כמלך עמון שמואל ב פרק י 995 לפנה"ס 2765 ב'תשס"ה דוד עושה חסד עם חנון בן נחש מלך עמון שמואל ב פרק י 993 לפנה"ס 2767 ב'תשס"ז סיפור דוד ובת שבע שמואל ב פרק י"א 993 לפנה"ס 2767 ב'תשס"ז דוד שולח את אוריה החיתי לקרב והוא (אוריה) נהרג שמואל ב פרק י"א 993 לפנה"ס 2767 ב'תשס"ז נתן הנביא מספר לדוד את המשל של כבשת הרש שמואל ב פרק י"ב 992 לפנה"ס 2768 ב'תשס"ח מות הפרעה אמנופ 991 לפנה"ס 2769 ב'תשס"ט נתן נזירי דוד שמואל ב 990 לפנה"ס 2770 ב'תש"ע אמנון אונס את תמר שמואל ב', פרק י"ג, 990 לפנה"ס 2770 ב'תש"ע אמנון נרצח על ידי אבשלום שמואל ב', פרק י"ג, 988 לפנה"ס 2772 ב'תשע"ב האישה החכמה מתקוע ניגשת אל דוד שמואל ב פרק יד 986 לפנה"ס 2772 ב'תשע"ד עלייתו לשלטון של הפרעה סיאמון (חותנו של שלמה) 982 לפנה"ס 2778 ב'תשע"ח שלמה נולד לדוד ובת שבע שמואל ב פרק יב' 980 לפנה"ס 2780 ב'תש"ף מות אביבעל מלך צור 980 לפנה"ס 2780 ב'תש"ף עלייתו לשלטון של חירם הראשון מלך צור 980 לפנה"ס 2780 ב'תש"ף סיפור אבשלום שמואל ב' פרק כ' 980 לפנה"ס 2780 ב'תש"ף הריגת עמשא בן יתר שר צבאו של אבשלום שמואל ב' פרק כ' 980 לפנה"ס 2780 ב'תש"ף יואב בן צוריה הורג את אבשלום שמואל ב' פרק כ' 979 לפנה"ס 2781 ב'תשפ"א הכנות לבניית בית המקדש דברי הימים א, פרקים כב-כו 975 לפנה"ס 2785 ב'תשפ"ה עלייתה לשלטון של מלכת שבא 972 לפנה"ס 2788 ב'תשפ"ח שמעי בן גרא מקלל את דוד שמואל ב פרק טז פסוק ז 972 לפנה"ס 2788 ב'תשפ"ח אזהרתו של חוסאי מצילה את דוד שמואל ב' 972 לפנה"ס 2788 ב'תשפ"ח אבשלום מחוסל על ידי יואב בן צרויה שמואל ב' פרק יח' פסוק טו 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ דוד סופר את הלוחמים שמואל ב' 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ דוד מורה על משיחתו של שלמה למלך מלכים א' פרק א' פסוק ל 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ שלמה מולך על הממלכה המאוחדת מלכים א' פרק א' פסוק ל 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ צוואתו של דוד המלך מלכים א' פרק ב' פסוקים א-י 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ מותו של דוד בשיבה טובה, עושר וכבוד, לאחר שבנו שלמה נמשח למלך מלכים א', פרק ב', פסוק י' 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ מימוש הצוואה של דוד המלך: הרג אדוניה, הרג יואב בן צוריה, פיטור אביתר הכהן מתפקיד הכהן הגדול, עשיית החסד עם ברזילאי הגלעדי ובניו והרג שמעי בן גרא מלכים א' פרק ב פסוקים יב-נג 970 לפנה"ס 2790 ב'תש"ץ מינוי בניהו כשר הצבא של שלמה ומינו צדוק בן אחיטוב (מצאצאי אלעזר) ככהן גדול מלכים א' פרק ב פסוק נג 969 לפנה"ס 2791 ב'תשצ"א רחבעם נולד לשלמה המלך מאשתו הגיורת נעמה העמונית מלכים א' 968 לפנה"ס 2792 ב'תשצ"ב בניין ארמון שלמה מלכים א' פרק ג 968 לפנה"ס 2792 ב'תשצ"ב נישואי שלמה לבת הפרעה סיאמון מלכים א' פרק ג 967 לפנה"ס 2793 ב'תשצ"ג שלמה מבקש חוכמה (חלום שלמה בגבעון) מלכים א', פרק ג', פסוקים ד'-ט"ו, ופסוקים ט"ז-כ"ח. 967 לפנה"ס 2793 ב'תשצ"ג משפט שלמה מלכים א' פרק ג' 967 לפנה"ס 2793 ב'תשצ"ג ההכנות של שלמה לבית המקדש מלכים א' פרק ה 966 לפנה"ס 2794 ב'תשצ"ד בניית בית המקדש של שלמה מתחיל מלכים א' פרק ו 966 לפנה"ס 2794 ב'תשצ"ד שלמה המלך מבקש מחירם הראשון מלך צור שישלח לו עצי ארז ופועלים לצורך בניית הבית וחירם שלח לו את העצים והוסיף עליהם גם עצי ברוש וזהב. מלכים א פרק ז 965 לפנה"ס 2795 ב'תשצ"ה פטירת רות המואבייה מדרש רות רבה (פרק ד פרשה ד) 959 לפנה"ס 2801 ב'תת"א שלמה משלים את בית המקדש בירושלים מלכים א פרק ז 959 לפנה"ס 2801 ב'תת"א אגדת שלמה המלך ואשמאדי תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין, פרק ב', הלכה ו' 959 לפנה"ס 2801 ב'תת"א ארון הברית נכנס לבית המקדש מלכים א, פרק ח 959 לפנה"ס 2801 ב'תת"א גניזת המשכן בגבעון 959 לפנה"ס 2801 ב'תת"א מות הפרעה סיאמון 950 לפנה"ס 2810 ב'תת"י שיר השירים של שלמה שיר השירים 950 לפנה"ס 2810 ב'תת"י לידת אביה (מלך יהודה) 947 לפנה"ס 2810 ב'תתי"ג מות חירם הראשון מלך צור 946 לפנה"ס 2814 ב'תתי"ד מלכת שבא מבקרת את שלמה מלכים א', פרק י', פסוקים א-יג 946 לפנה"ס 2814 ב'תתי"ד סיפור שלמה ומלכת שבא הספר כבוד המלכים פרקים כ - צד 946 לפנה"ס 2814 ב'תתי"ד מלכת שבא חוזרת לשבא הספר כבוד המלכים פרקים כ - צד 946 לפנה"ס 2814 ב'תתי"ד לידת מנליק הראשון (מלך אתיופיה) הספר כבוד המלכים פרקים כ - צד 944 לפנה"ס 2816 ב'תתט"ז מות מלכת שבא 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז עלייתו לשלטון של הפרעה שישק (שושנק הראשון) 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז הדד האדומי שומע כי דוד מת וחוזר מגלותו במצרים מורד ומקלל את שלמה מלכים א', י"א, כא-כה 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז ירבעם בן נבט מורד בשלמה ונכשל מלכים א', י"א, כ"ז 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז הנביא אחיה השילוני מנבא לירבעם כי הממלכה עתידה להתפצל ושהוא עתיד למלוך על ממלכת ישראל מלכים א', י"א, כ"ז 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז ירבעם בן נבט בורח למצרים והפרעה שישק (שושנק הראשון) מעניק לו מקלט מלכים א', י"א, כ"ז 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז ארם ודמשק מורדות בשלמה ומצליחה להשתחרר משלטונו מלכים א יא, כג-כה 943 לפנה"ס 2817 ב'תתי"ז דברי למואל מלך משא משלי 939 לפנה"ס 2821 ב'תתכ"א סיפור נשותיו של שלמה ועבודת אלילים מלכים א פרק יא 939 לפנה"ס 2821 ב'תתכ"א ה' מדבר אל שלמה ומספר לו שבגלל חטאיו הממלכה תתפצל לשניים מלכים א' פרק יא 930 לפנה"ס 2827 ב'תתכ"ז מותו של שלמה מלכים א' פרק יא 930 לפנה"ס 2827 ב'תתכ"ז מות צדוק בן אחיטוב הכהן 930 לפנה"ס 2827 ב'תתכ"ז מינוי אחימעץ בן צדוק ככהן גדול 930 לפנה"ס 2827 ב'תתכ"ז רחבעם בן שלמה מומלך על הממלכה המאוחדת מלכים א פרק יא, ודברי הימים ב פרקים ט-יב 930 לפנה"ס 2827 ב'תתכ"ז לידת אסא (מלך יהודה) 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט ירבעם בן נבט חוזר מגלותו במצרים ומורד ברחבעם ספר מלכים א', פרק י"ב 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט סקילת אדנירם בן עבדא (גובה המיסים של רחבעם) ספר מלכים א', פרק י"ב 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט וממלכת יהודה לממלכת ישראל פיצול ספר מלכים א', פרק י"ב 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט חלוקת הממלכה לממלכת ישראל וממלכת יהודה מלכים א פרקים יא-יד, ודברי הימים ב פרקים ט-יב 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט רחבעם מולך על ממלכת יהודה מלכים א פרקים יא-יד, ודברי הימים ב פרקים ט-יב 928 לפנה"ס 2829 ב'תתכ"ט ירבעם בן נבט מולך על ממלכת ישראל מלכים א פרקים יא-יד, ודברי הימים ב פרקים ט-יב 927 לפנה"ס 2833 ב'תתכ"ט המלך ירבעם מייסד את פולחן העגלים בבית אל ובדן ספר מלכים א', פרק י"ב, פסוקים כ"ו-ל' 927 לפנה"ס 2833 ב'תתכ"ט נביא השקר מבית אל גורם לאיש האלוהים מיהודה להרוס את המזבח בבית אל מלכים א פרק יג 927 לפנה"ס 2833 ב'תתכ"ט מות איש האלוהים מיהודה מלכים א פרק יג 927 לפנה"ס 2833 ב'תתכ"ט נביא השקר מבית אל נהרג על ידי אריה מלכים א פרק יג 927 לפנה"ס 2833 ב'תתכ"ט חטאו של רחבעם מלכים א פרקים יא-יד, ודברי הימים ב פרקים ט-יב 924 לפנה"ס 2836 ב'תתל"ו שישק מלך מצרים יוצא למלחמה ביהודה ושודד את אוצרות הזהב מבית המקדש (הביזה הראשונה) ספר מלכים א', פרק י"ד, פסוקים כ"ה-כ"ו; ספר דברי הימים ב', פרק י"ב, פסוקים ב'-י"ב. 923 לפנה"ס 2837 ב'תתל"ז מות הפרעה שישק (שושנק הראשון) 915 לפנה"ס 2845 ב'תתמ"ה לידת אתבעל מלך צידון 913 לפנה"ס 2847 ב'תתמ"ז מלחמת אזרחים נגד ירבעם 913 לפנה"ס 2847 ב'תתמ"ז אסא משמיד את עבודת אלילים 911 לפנה"ס 2849 ב'תתמ"ט רחבעם מת 911 לפנה"ס 2849 ב'תתמ"ט מות אחימעץ בן צדוק הכהן 911 לפנה"ס 2849 ב'תתמ"ט מינוי עזריהו בן צדוק (הראשון) ככהן גדול מלכים א פרק ד פסוק ב 911 לפנה"ס 2849 ב'תתמ"ט אביה בן רחבעם מולך על ממלכת יהודה ספר דברי הימים ב' (פרקים י"ד-ט"ז), ספר מלכים א' (ט"ו, ט'-כ"ד) 911 לפנה"ס 2849 ב'תתמ"ט אביה בן רחבעם מלך יהודה מחדש את המלחמה נגד ירבעם בן נבט ומביס את צבאו ספר דברי הימים ב', פרק י"ג, פסוקים ב'-ג'. 910 לפנה"ס 2850 ב'תת"ן הנביא אֲחִיָּה הַשִּׁילֹנִי נרצח בהוראת המלך אביה בן רחבעם תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קכ"א, עמוד ב'; מדרש אגדה (בובר), במדבר, ל', ט"ו 908 לפנה"ס 2852 ב'תתנ"ב המלך אביה בן רחבעם מת מלכים א (פרק ט"ו, פסוקים א'-ח') ובספר דברי הימים ב (פרק י"ג). 908 לפנה"ס 2852 ב'תתנ"ב אסא מולך על ממלכת יהודה בגיל צעיר, אמו מעכה בת-אבישלום משמשת כעוצרת מלכים א (פרק ט"ו, פסוקים א'-ח') ובספר דברי הימים ב (פרק י"ג). 907 לפנה"ס 2853 ב'תתנ"ג אביה בן ירבעם מת ממחלה 907 לפנה"ס 2853 ב'תתנ"ג ירבעם מת 907 לפנה"ס 2853 ב'תתנ"ג נדב בן ירבעם מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוקים כ"ה-כ"ו 906 לפנה"ס 2854 ב'תתנ"ד נדב נלחם בפלשתים וכובש את גבתון ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוקים כ"ז-כ"ח 906 לפנה"ס 2854 ב'תתנ"ד בעשא רוצח את נדב מלך ישראל ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוקים כ"ז-כ"ח 906 לפנה"ס 2854 ב'תתנ"ד בעשא מולך על ממלכת ישראל מלכים א 905 לפנה"ס 2855 ב'תתנ"ה לידת יהושפט (מלך יהודה) 904 לפנה"ס 2856 ב'תתנ"ו לידת אליהו הנביא 900 לפנה"ס 2860 ב'תת"ס בעשא מלך ישראל כורת ברית עם מלך ארם מלכים א', פרק ט"ו, פסוקים י"ז–כ"ב, בספר דברי הימים ב', פרק ט"ז, פסוקים א'–ו' 900 לפנה"ס 2860 ב'תת"ס לידת איזבל 895 לפנה"ס 2865 ב'תתס"ה הרפורמות של אסא מלך יהודה דברי הימים 895 לפנה"ס 2865 ב'תתס"ה זרח הכושי ממצרים תוקף את יהודה דברי הימים ב', י"ד, ח'; ט"ז, ח' 894 לפנה"ס 2866 ב'תתס"ו אסא מלך יהודה מנצח את זרח הכושי וצבאו דברי הימים ב', י"ד, ה'-י"ד 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה מות טברמן מלך ארם 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה עלייתו לשלטון של בן-הדד הראשון מלך ארם 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה אסא מלך יהודה כורת ברית עם בן-הדד הראשון מלך ארם 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה בעשא מלך ישראל תוקף את ממלכת יהודה ספר מלכים א', פרק ט"ו, פסוקים י"ז-כ"ב; ספר דברי הימים ב', פרק ט"ז, פסוקים א'-ו' 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה המלך אסא משחד את בן הדד בן טברמן בן חזיון מלך ארם כדי לפרק את הברית של ארם עם בעשה מלך ממלכת ישראל מלכים א טו יח 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה לידת אלישע בן שפט הנביא 885 לפנה"ס 2875 ב'תתע"ה נבואת הנביא יהוא בן חנני לבעשא כי ביתו יושמד ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים א'-ד' 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז הארמים תוקפים את ממלכת ישראל וכובשים את כל שטח ישראל ממזרח לים כנרת ועד הירמוך 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז נזיפתו של חנני הרואה באסא מלך יהודה ספר דברי הימים ב', פרק ט"ז, פסוקים ז'–ט' 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז אסא מלך יהודה משליך את הנביא חנני הרואה לבית הסוהר דברי הימים ב', ט"ז, י' 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז בעשה מלך ישראל מת 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז אלה בן בעשא מולך על ממלכת ישראל מלכים א 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז אלה בן בעשה נלחם בפילשתים ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק ט"ו 883 לפנה"ס 2877 ב'תתע"ז לידת יהורם (מלך יהודה) 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח זִמְרִי רוצח את אלה בן בעשא ואת כל בני משפחתו ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוקים ט'-י"ב 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח זמרי מולך על ממלכת ישראל מלכים א, פרק ט"ז, 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח זמרי מצית עצמו למוות ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק ט"ו 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח תִּבְנִי בֶן גִּינַת מולך על חלק ממלכת ישראל מלכים א, פרק ט"ז 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח עמרי מולך כעוצר על חלק ממלכת ישראל מלכים א, פרק ט"ז 882 לפנה"ס 2878 ב'תתע"ח לידת יֵהוּא בֶן-נִמְשִׁי (מלך ישראל) 878 לפנה"ס 2882 ב'תתפ"ב תִּבְנִי בֶן גִּינַת מת 878 לפנה"ס 2882 ב'תתפ"ב עמרי מולך על ממלכת ישראל 878 לפנה"ס 2882 ב'תתפ"ב עלייתו לשלטון של אתבעל הראשון מלך צידון 878 לפנה"ס 2882 ב'תתפ"ב עמרי מעביר את בירתו מתרצה להר שומרון ספר מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ד 877 לפנה"ס 2883 ב'תתפ"ב ארם כובשת ערים במלחמה עם ישראל מלכים א טז, כה-כז 877 לפנה"ס 2883 ב'תתפ"ג עומרי כורת ברית שלום עם ממלכת הצידונים 873 לפנה"ס 2884 ב'תתפ"ד אחאב בן עמרי שותף למלוכה (עוצר) על ממלכת ישראל 873 לפנה"ס 2884 ב'תתפ"ד אחאב בן עמרי נישא לאִיזֶבֶל בת אתבעל מלך צידון מלכים א' טז, לא 871 לפנה"ס 2886 ב'תתפ"ו המלך עומרי מת ונקבר בשומרון מלכים א טז, כה-כז 871 לפנה"ס 2886 ב'תתפ"ו אחאב בן עומרי מולך על ממלכת ישראל מלכים א 871 לפנה"ס 2886 ב'תתפ"ו אחאב נישא לאיזבל מלכים א טז 870 לפנה"ס 2887 ב'תתפ"ז יהושפט בנו של אסא מכהן כעוצר המלוכה 867 לפנה"ס 2889 ב'תתפ"ט המלך אסא מת ספר דברי הימים ב', פרק ט"ז, פסוק י"ד 867 לפנה"ס 2889 ב'תתפ"ט מות עזריהו בן צדוק (הראשון) הכהן 867 לפנה"ס 2889 ב'תתפ"ט מינוי אמריהו ככהן גדול 867 לפנה"ס 2889 ב'תתפ"ט יהושפט מולך על ממלכת יהודה מלכים א 867 לפנה"ס 2889 ב'תתפ"ט המלך יהושפט מטהר את הפולחן, מפיץ את התורה ומחזק את הצבא דברי הימים ב', י"ז, ו' - ט' 866 לפנה"ס 2890 ב'תת"ץ המלך יהושפט כורת ברית עם ישראל מלכים א', כ"ב, מ"ה 866 לפנה"ס 2890 ב'תת"ץ לידת יהוידע הכהן 865 לפנה"ס 2891 ב'תתצ"א מות בן-הדד הראשון 865 לפנה"ס 2891 ב'תתצ"א עלייתו לשלטון של בן-הדד השני מלך ארם 865 לפנה"ס 2891 ב'תתצ"א עתליה בת אחאב נישאת ליהורם בנו של יהושפט מלך יהודה מלכים ב', ח', י"ח; דברי הימים ב', כ"א, ו' 865 לפנה"ס 2891 ב'תתצ"א לידת אחזיה (מלך יהודה) 865 לפנה"ס 2891 ב'תתצ"א המלך אחאב בונה מקדשים לבעל ולאשרה, בונה מחדש את העיר יריחו ואיזבל רודפת את נביאי ה' מלכים א', טז כט-לד 862 לפנה"ס 2898 ב'תתצ"ח אליהו הנביא מתפלל לבצורת ספר מלכים א', פרק י"ז, פסוק א 862 לפנה"ס 2898 ב'תתצ"ח סיפור אליהו הנביא והאישה מצרפת ספר מלכים א', פרק י"ז, פסוק יב 862 לפנה"ס 2898 ב'תתצ"ח סיפור אליהו על הר הכרמל ספר מלכים א', פרק י"ח, פסוק י"ט 857 לפנה"ס 2903 ב'תתק"ג אחאב מפסיד במלחמתו כנגד ארם דמשק ומלכה בן-הדד השני ספר מלכים א', פרק כ', פסוקים א'–כ"ב 857 לפנה"ס 2903 ב'תתק"ג המלך יהושפט מבצע רפורמה משפטית דברי הימים ב', י"ט, א'-י"א 855 לפנה"ס 2905 ב'תתק"ה אחאב גוזל את כרם נבות ספר מלכים א', פרק כ"א, פסוק י"ט 853 לפנה"ס 2907 ב'תתק"ז קרב קרקר בין צבא אשור לצבא ישראל 853 לפנה"ס 2907 ב'תתק"ז חזון עבדיה עובדיה 853 לפנה"ס 2907 ב'תתק"ז יהושפט כורת ברית עם אחאב מלכים א 853 לפנה"ס 2907 ב'תתק"ז מעשיו של יהושפט מלכים א 853 לפנה"ס 2907 ב'תתק"ז מלחמה עם עמון ומואב מלכים א 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח המלך יהושפט מצטרף למלחמה היזומה של המלך אחאב נגד ארם דמשק ברמות גלעד מלכים א' 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח הנביא מיכיהו בן ימלה מנבא את מותו של אחאב במלחמה מלכים א', פרק כ"ב, ובדברי הימים ב', י"ח 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח המלך אחאב נהרג בקרב נגד ארם ברמות גלעד ספר מלכים א', פרק כ"א, פסוקים ל"ז, ל"ח 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח אחַזְיָה בנם של אחאב ואיזבל מולך על ממלכת ישראל מלכים א 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח המלך אחזיה עובד את הבעל 852 לפנה"ס 2908 ב'תתק"ח מרד מישע מלך מואב מלכים ב', א', א' ומלכים ב', ג', ה' 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט המלך אחַזְיָה נפצע בנפילה, רודף את אליהו הנביא ומת ללא יורש 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט יורם בנם של אחאב ואיזבל מולך על ממלכת ישראל מלכים א 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט יורם בן יהושפט משמש כעוצר 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט אליהו מושח את אלישע כנביא תחתיו 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט סיפור אלישע ואליהו ספר מלכים ב', פרק ב 851 לפנה"ס 2909 ב'תתק"ט אליהו עולה לגן עדן ספר מלכים ב', פרק ב', פסוק י"א 850 לפנה"ס 2910 ב'תתק"י יורם מלך ישראל (בסיוע של אחזיהו מלך יהודה) נכשל בדיכוי מרד מואב מלכים ב 850 לפנה"ס 2910 ב'תתק"י אלישע הנביא ונערו גיזחי מתארחים אצל האישה השונמית בספר מלכים ב', פרק ד 850 לפנה"ס 2910 ב'תתק"י אלישע הנביא מנבא את לידתו של הבן של האישה השונמית בספר מלכים ב', פרק ד 849 לפנה"ס 2911 ב'תתקי"א לידת בן האישה השונמית 849 לפנה"ס 2911 ב'תתקי"א יורם מלך ישראל נכשל במלחמתו בארם-דמשק 847 לפנה"ס 2913 ב'תתקי"ג אלישע מקים לתחייה את בן האישה השונמית מלכים ב, פרק ד 847 לפנה"ס 2913 ב'תתקי"ג הסיפור על צרעת נעמן מלכים ב, פרק ה 847 לפנה"ס 2913 ב'תתקי"ג עונשו של גיזחי מלכים ב, פרק ה 847 לפנה"ס 2913 ב'תתקי"ג מות אתבעל מלך צידון 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד יהושפט מת 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד מות אמריהו הכהן 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד מינוי יהוידע ככהן גדול 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד יורם בן יהושפט מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד יורם בן יהושפט הורג את אחיו - עֲזַרְיָה יחִיאֵל זְכַרְיָהוּ עֲזַרְיָהוּ מִיכָאֵל וּשְׁפַטְיָהוּ ספר דברי הימים ב', פרק כ"א, פסוק א'-ד 846 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד אדום מורדת ביורם בן יהושפט ספר מלכים ב', פרק ח', פסוק כ'-כב 843 לפנה"ס 2914 ב'תתקי"ד לידת יואש (מלך יהודה) 843 לפנה"ס 2916 ב'תתקט"ז יורם בן יהושפט מת ספר דברי הימים ב', פרק כ"א, פסוק י"ט 843 לפנה"ס 2916 ב'תתקט"ז אחזיה בן יורם (אמו היא עתליה נסיכת ממלכת ישראל) מולך על ממלכת יהודה ספר מלכים ב', פרק ח', פסוקים כ"ד-כ"ט 843 לפנה"ס 2916 ב'תתקי"ז מות בן הדד השני 842 לפנה"ס 2916 ב'תתקי"ז עלייתו לשלטון של חזאל מלך ארם 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז מלך ישראל יורם בן אחאב נפצע בקרב רמות גלעד נגד חזאל מלך ארם 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז יֵהוּא בֶן-נִמְשִׁי, המצביא הישראלי שצר על רמות גלעד, נמשח למלך ביוזמתו של אלישע הנביא ובתמיכת קציני הצבא מלכים ב 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז הורג את יורם מלך ישראל שביקר את יורם מלך ישראך ואת אחזיה מלך יהודה יֵהוּא בֶן-נִמְשִׁי 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז יֵהוּא בֶן-נִמְשִׁי מולך על ממלכת ישראל מלכים ב 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז עתליה (בת אחאב מלך ישראל רעייתו של יורם מלך יהודה ואמו של אחזיה מלך יהודהֲ, מולכת על ממלכת יהודה) ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוקים א'-ט"ז; ספר דברי הימים ב', פרק כ"ב, פסוק י' – פרק כ"ג, פסוק ט"ו 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז ניתוק היחסים בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה 842 לפנה"ס 2917 ב'תתקי"ז משיכתו של חזאל מלך ארם על ידי אלישע בן שפט 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט עתליה מחדירה לירושלים את פולחן הבעל הצורי שרווח בבית אחאב ובנתה בירושלים בית בעל 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט יהוא מוציא להורג את איזבל בת מלך צור, אמו של יורם מלך ישראל 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט ניתוק היחסים בין ממלכת ישראל לממלכת צור 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט משפחת אחאב נרצחת מלכים ב 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט מתפללי הבעל נרצחים מלכים ב 841 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט יואש מורד בעתליה מלכים ב 840 לפנה"ס 2919 ב'תתקי"ט עתליה משמידה את כל יורשי המלוכה כדי להבטיח את שלטונה. אך יְהוֹאָשׁ, בנם של אחזיהו מלך יהודה וצִבְיָה, שרד 836 לפנה"ס 2926 ב'תתקכ"ו יהוידע הכהן מורד בעתליה וממליך את יהואש בן אחזיהו, בעת הכתרתו היה יהואש בן 7 שנים בלבד ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוקים א'-ט"ז; ספר דברי הימים ב', פרק כ"ב, פסוק י' – פרק כ"ג, פסוק ט"ו 836 לפנה"ס 2926 ב'תתקכ"ו עתליה הומתה בחרב במצוות יהוידע הכהן ספר מלכים ב', פרק י"א, פסוקים א'-ט"ז; ספר דברי הימים ב', פרק כ"ב, פסוק י' – פרק כ"ג, פסוק ט"ו 836 לפנה"ס 2926 ב'תתקכ"ו יהואש מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 836 לפנה"ס 2926 ב'תתקכ"ו זכריה בן יהוידע הנביא ממונה ככהן גדול 836 לפנה"ס 2926 ב'תתקכ"ו יהוידע הכהן משמש כיועץ וכעוצר למלך יהואש מלכים ב', י"ב, א' 830 לפנה"ס 2932 ב'תתקל"ב בדק בית המקדש מבוצע בהוראת יהואש מלך יהודה מלכים ב', י"ב, ג'-י"ז 823 לפנה"ס 2937 ב'תתקל"ז לידת יונה בן אמיתי הנביא 822 לפנה"ס 2938 ב'תתקל"ח לידת אמציה (מלך יהודה) 814 לפנה"ס 2946 ב'תתקמ"ו מות יֵהוּא בֶן-נִמְשִׁי 814 לפנה"ס 2946 ב'תתקמ"ו יהואחז בן יהוא מולך על ממלכת ישראל מלכים ב יג, א-ט 814 לפנה"ס 2946 ב'תתקמ"ו מלכי ארם-דמשק, חזאל ובנו בן הדד השלישי, שלטו הלכה למעשה על רוב שטחי ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק ז' 806 לפנה"ס 2943 ב'תתקמ"ג אלישע הנביא מעודד את מלך ישראל לצאת למסע שחרור לאומי ולמלחמת חורמה בארם ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק י"ז 806 לפנה"ס 2943 ב'תתקמ"ג חזאל מלך ארם תוקף את ממלכת יהודה ויהואש משלם בשוחד את אוצרות בית המקדש בניגוד לעמדת הכהן זכריה בן יהוידע (הביזה השנייה) דברי הימים ב', כ"ד, כ"ג-כ"ד 805 לפנה"ס 2944 ב'תתקמ"ד מות חזאל מלך ארם ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק כד 805 לפנה"ס 2944 ב'תתקמ"ד עלייתו לשלטון של בן-הדד השלישי מלך ארם ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוק כד 801 לפנה"ס 2947 ב'תתקמ"ז ארם שמה מצור על בירת ממלכת ישראל - שומרון 801 לפנה"ס 2947 ב'תתקמ"ז לידת עוזיהו (מלך יהודה) 800 לפנה"ס 2960 ב'תתק"ס יהואחז מת 800 לפנה"ס 2960 ב'תתק"ס יְהוֹאָש (יואשׁ) בן יהואחז מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק י"ג, פסוקים כ"ב-כ"ה 800 לפנה"ס 2960 ב'תתק"ס המלך יהואש מלך יהודה מוציא להורג את הכהן הראשי זכריה בן יהוידע דברי הימים ב', כ"ד, י"ז-כ"ב 800 לפנה"ס 2960 ב'תתק"ס מינוי עזריהו הכהן (השני) ככהן גדול 799 לפנה"ס 2961 ב'תתקס"א יְהוֹאָשׁ בן יהואחז מלך ישראל יוצא למלחמה כנגד ארם וכובש ערים רבות מלכים ב פרק יג, פסוק כה 799 לפנה"ס 2961 ב'תתקס"א גניזת ארון הברית בספר דברי הימים ב', פרק ל"ה, פסוק ג' 797 לפנה"ס 2966 ב'תתקס"ו יהואש מלך יהודה נרצח על ידי קושרים מבין עבדיו מלכים ב', י"ב, כ"א-כ"ב 797 לפנה"ס 2966 ב'תתקס"ו אמציה בן יהואש מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 798 לפנה"ס 2966 ב'תתקס"ו אמציה מוציא להורג רק את רוצחי אביו אך לא העניש את בני משפחותיהם והנלווים להם מלכים ב יד, ו; דברי הימים כה, ד 795 לפנה"ס 2969 ב'תתקס"ו לידת תגלת-פלאסר השלישי מלך אשור 790 לפנה"ס 2974 ב'תתקע"ד מות אלישע בן שפט הנביא 789 לפנה"ס 2975 ב'תתקע"ה ירובעם השני בן יהועש משמש כעוצר 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט אמציה מלך יהודה שוכר מיהואש מלך ישראל 100,000 חיילים על מנת לשתפם במסעו נגד אדום דברי הימים כה, ו 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט בהוראת איש אלוהים אמציה מלך יהודה לא עושה שימוש בלוחמי מלך ישראל במלחמתו באדום דברי הימים כה, ז-ח 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט המלך אמציה נלחם באדום מנצח וכובש את סלע 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט חיילי יהואש שבהם לא נעשה שימוש כועסים ובתגובה הם פשטו על ערי יהודה, בזזו ביזה והרגו הרג רב דברי הימים כה, ו 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט המלך אמציה יוצא למלחמה כנגד יהואש מלך ישראל דברי הימים כה, יז-כד; מלכים ב יד, ח-יד 785 לפנה"ס 2979 ב'תתקע"ט עוזיהו בן אמציה ממונה כעוצר 784 לפנה"ס 2980 ב'תתק"ף צבא יהודה הובס, צבא ישראל פרץ את חומת ירושלים ולקח את כל הזהב והכסף שבאוצרות המקדש ובאוצרות בית המלך דברי הימים כה, יז-כד; מלכים ב יד, ח-יד 784 לפנה"ס 2980 ב'תתק"ף יהואש מלך ישראל מת 784 לפנה"ס 2980 ב'תתק"ף לידת הושע בן בארי הנביא 784 לפנה"ס 2980 ב'תתק"ף ירבעם השני בן יהועש מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק כ"ה 783 לפנה"ס 2981 ב'תתקפ"א לידת יותם (מלך יהודה) 771 לפנה"ס 2989 ב'תתקפ"ט ירבעם השני נלחם בארם ומרחיב את גבולות ישראל 770 לפנה"ס 2990 ב'תתק"ץ ירבעם השני כובש את דמשק ספר מלכים ב', פרק י"ד, פסוק כ"ה 769 לפנה"ס 2991 ב'תתקצ"א אמציה מלך יהודה נרצח על ידי קושרים מלכים ב יד, יט-כ; דה"ב כה, כז-כח 769 לפנה"ס 2991 ב'תתקצ"א עוזיהו בן אמציה מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 769 לפנה"ס 2991 ב'תתקצ"א המלך עוזיהו מחזק את הצבא ומבצר את ירושלים ויהודה 769 לפנה"ס 2991 ב'תתקצ"א יחסי שלום בין ישראל ויהודה 768 לפנה"ס 2992 ב'תתקצ"ב המלך עוזיהו כובש את אדום ומגיע עד אילת ספר דברי הימים ב', פרק כ"ו, פסוקים ו'-ח' 767 לפנה"ס 2993 ב'תתקצ"ג המלך עוזיהו נלחם במֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן ספר דברי הימים ב', פרק כ"ז, פסוק ה' 767 לפנה"ס 2993 ב'תתקצ"ג הָעַמּוֹנִים מעלים מִנְחָה לְמלך עֻזִּיָּהוּ 766 לפנה"ס 2994 ב'תתקצ"ד לידת הנביא ישעיהו בן אמוץ 766 לפנה"ס 2994 ב'תתקצ"ד סיפור הנביא עמוס ועימותו עם נביא השקר אמציה כהן בית אל עמוס 763 לפנה"ס 2997 ב'תתקצ"ז לידת אחז (מלך יהודה) 762 לפנה"ס 2998 ב'תתקצ"ח לידת סרגון השני מלך אשור 760 לפנה"ס 3000 ג' אלפים סיפור יונה הנביא יונה 758 לפנה"ס 3002 ג'ב' המלך עוזיהו מוכה בצרעת ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוקים ג'-ה'. 758 לפנה"ס 3002 ג'ב' יותם בן עוזיהו מתמנה כעוצר 753 לפנה"ס 3007 ג'ז' סיפור הנביא הושע בן בארי הושע 750 לפנה"ס 3010 ג'י' סיפור הנביא מיכה המורשתי ספר מיכה 750 לפנה"ס 3010 ג'י' מות בן-הדד השלישי מלך ארם 750 לפנה"ס 3010 ג'י' עלייתו לשלטון של רצין מלך ארם 748 לפנה"ס 3012 ג'י"ב ירבעם השני מת 748 לפנה"ס 3012 ג'י"ב זכריהו בן ירבעם מולך על ממלכת ישראל מלכים ב' טו, ח-י 748 לפנה"ס 3012 ג'י"ב זכריהו בן ירבעם מלך ישראל נרצח על ידי שַׁלֻּם בֶּן-יָבֵשׁ 748 לפנה"ס 3012 ג'י"ב שַׁלֻּם בֶּן-יָבֵשׁ מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוק י' 747 לפנה"ס 3013 ג'י"ג שַׁלֻּם בֶּן-יָבֵשׁ נרצח על ידי מנחם בן-גדי 747 לפנה"ס 3013 ג'י"ג מנחם בן-גדי מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוקים י"ז-כ"ב 747 לפנה"ס 3013 ג'י"ג האימפריה האשורית משעבדת את ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק ט"ו, פסוקים י"ז-כ"ב 745 לפנה"ס 3015 ג'ט"ו מות הנביא עמוס 745 לפנה"ס 3015 ג'ט"ו עלייתו לשלטון תגלת-פלאסר השלישי מלך אשור 745 לפנה"ס 3017 ג'י"ז לידת סנחריב מלך אשור 739 לפנה"ס 3021 ג'כ"א לידת חזקיהו (מלך יהודה) 737 לפנה"ס 3023 ג'כ"ג המלך מנחם בן-גדי מת 737 לפנה"ס 3023 ג'כ"ג לידת מיכה המרשתי הנביא 737 לפנה"ס 3023 ג'כ"ג פְּקַחְיָה בֶן מְנַחֵם מולך על ממלכת ישראל מלכים ב טו,כב-כה 736 לפנה"ס 3024 ג'כ"ד מות יהוידע הכהן דברי הימים ב', פרק כ"ד, פסוקים ט"ו–ט"ז 735 לפנה"ס 3025 ג'כ"ה המלך פְּקַחְיָה בֶן מְנַחֵם נרצח על ידי פקח בן רמליהו מלכים ב טו,כב-כה 735 לפנה"ס 3025 ג'כ"ה פקח בן רמליהו מולך על ממלכת ישראל מלכים ב' טו,לז – טז,ו 734 לפנה"ס 3026 ג'כ"ו פקח בן רמליהו כורת ברית עם רצין מלך ארם-דמשק 734 לפנה"ס 3026 ג'כ"ו רְצִין מֶלֶךְ אֲרָם וּפֶקַח בֶּן רְמַלְיָהוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל תוקפים את ממלכת יהודה ובירתה ירושלים, לא מצליחים להכניעה אך לוקחים שלל רב ספר דברי הימים ב', פרק כ"ח, פסוקים ה'-ח' 734 לפנה"ס 3026 ג'כ"ו מות עזריהו (השני) הכהן גדול 734 לפנה"ס 3026 ג'כ"ו מנוי אוריה ככהן גדול 734 לפנה"ס 3026 ג'כ"ו סיפור אוריה הכהן וזכריה הנביא ספר ישעיהו 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז המלך עוזיהו מלך יהודה מת מצרעת 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז יותם בן עוזיהו מולך על ממלכת יהודה 733 לפנה"ס 3075 ג'כ"ז יותם מלך יהודה מת 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז אחז בן יותם מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז הנבואה הראשונה של הנביא יְשַׁעְיָהוּ בֶּן־אָמוֹץ ספר ישעיהו 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז אחז מבקש את עזרת תגלת פלאסר השלישי מלך אשור כנגד ישראל וארם 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז תגלת פלאסר השלישי מלך אשור תוקף את ארם וישראל 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז אשור כובשת את חלקים מממלכת ישראל 733 לפנה"ס 3027 ג'כ"ז אחז מלך יהודה בעצמו בוזז את כלי המקדש לצורכי שוחד וריצוי ל תגלת פלאסר השלישי מלך אשור (הביזה השלישית) מלכים ב פרק טז 732 לפנה"ס 3028 ג'כ"ח המלך פקח בן רמליהו נרצח על ידי הושע בן אלה ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוקים א'-ו' 732 לפנה"ס 3028 ג'כ"ח הושע בן אלה מולך על ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוקים א'-ו' 732 לפנה"ס 3028 ג'כ"ח אשור כובשת את דמשק מבטלת את עצמאותה והופעת אותה לפחווה אשורית 732 לפנה"ס 3028 ג'כ"ח תיגלת-פלאסר השלישי מגלה רבים מבני ראובן, גד וחצי שבט המנשה שבעבר הירדן וכן מן הגליל העליון 730 לפנה"ס 3030 ג'ל' נבואות ישעיהו על ישראל ספר ישעיהו 730 לפנה"ס 3030 ג'ל' נבואות ישעיהו על אשור ספר ישעיהו 730 לפנה"ס 3030 ג'ל' חורבן ארם על ידי תגלת פלאסר השלישי ורצח סיום שלטונו של רצין 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג אחז מלך יהודה מת 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג מות אוריה הכהן 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג מינוי עזריהו הכהן (השלישי) ככהן גדול 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג מות תיגלת-פלאסר השלישי 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג עלייתו לשלטון של שלמנאסר החמישי מלך אשור 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג מות אוריה הכהן 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג מינוי עזריהו (השלישי) ככהן גדול 727 לפנה"ס 3033 ג'ל"ג חזקיהו בן אחז מולך על ממלכת יהודה מלכים ב יח-יט-כ 726 לפנה"ס 3034 ג'ל"ד שלמנאסר החמישי מלך אשור מתיל מצור על שומרון בירת ממלכת ישראל ספר מלכים ב', פרק י"ח, פסוקים ט'-י'; ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוקים ד'-ו' 726 לפנה"ס 3034 ג'ל"ד שלמנאסר החמישי מלך אשור עצר את המלך הושע סמוך לתחילת המצור על שומרון ספר מלכים ב', פרק י"ח, פסוקים ט'-י'; ספר מלכים ב', פרק י"ז, פסוקים ד'-ו' 725 לפנה"ס 3035 ג'ל"ד חזון אחרית הימים של ישעיהו ספר ישעיהו 724 לפנה"ס 3036 ג'ל"ה חורבן ממלכת ישראל, ושומרון נופלת מלכים ב 724 לפנה"ס 3036 ג'ל"ה הגליית עשרת השבטים מישראל לאשור מלכים ב 722 לפנה"ס 3038 ג'ל"ח ממלכת ישראל הופכת לפחווה אשורית 722 לפנה"ס 3038 ג'ל"ח מות שלמנאסר החמישי מלך אשור 722 לפנה"ס 3038 ג'ל"ח עלייתו לשלטון של סרגון השני מלך אשור 720 לפנה"ס 3040 ג'ם' פטירת יונה בן אמיתי הנביא 715 לפנה"ס 3045 ג'מ"ה המלך חזקיהו קורא לכל שבטי ישראל לבא ולהקריב את קורבן הפסח במקדש בירושלים מלכים ב, יח-יט 715 לפנה"ס 3045 ג'מ"ה חזקיהו נלחם בעבודת האלילים מלכים ב, יח-יט 714 לפנה"ס 3046 ג'מ"ו המלך חזקיהו מכה אֶת פְּלִשְׁתִּים עַד עַזָּה מלכים ב', י"ח, ח' 713 לפנה"ס 3047 ג'מ"ז סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר עַלה על כָּל עָרֵי יְהוּדָה הַבְּצֻרוֹת וַיִּתְפְּשֵׂם מלכים ב', יח יג 709 לפנה"ס 3051 ג'נ"א לידת מנשה (מלך יהודה) 705 לפנה"ס 3051 ג'נ"א מות סרגון השני מלך אשור 705 לפנה"ס 3051 ג'נ"א עלייתו לשלטון של סנחריב מלך אשור 701 לפנה"ס 3055 ג'נ"ה סַנְחֵרִיב מֶלֶךְ אַשּׁוּר מאיים על ירושלים ושם מצור על ירושלים מלכים ב 701 לפנה"ס 3055 ג'נ"ה תפילת חזקיהו מלכים ב 701 לפנה"ס 3055 ג'נ"ה מצור סנחריב מלך אשור על ירושלים נכשל מלכים ב 701 לפנה"ס 3055 ג'נ"ה לידת צפניה בן כושי הנביא 698 לפנה"ס 3058 ג'נ"ח המלך חזקיהו מת 698 לפנה"ס 3058 ג'נ"ח מות עזריהו הכהן (השלישי) הכהן 698 לפנה"ס 3058 ג'נ"ח מינוי שלום ככהן גדול 698 לפנה"ס 3058 ג'נ"ח מנשה בן חזקיהו מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 697 לפנה"ס 3059 ג'נ"ט רציחתו של ישעיהו בן אמוץ הנביא 696 לפנה"ס 3060 ג'ס' מות הנביא מיכה המרשתי 697 לפנה"ס 3061 ג'ס"א חזון הנביא נַחוּם הָאֶלְקֹשִׁי נחום 688 לפנה"ס 3070 ג'ע' המלך מנשה מחזיר את פולחן הבעל והאשרה ליהודה מלכים ב', כ"א, ז' 688 לפנה"ס 3070 ג'ע' נביא השקר צדקיהו בן כנענה מתעמת עם נביא ה' מיכיהו בן ימלה ספר מלכים א', פרק כ"ב ובספר דברי הימים ב', פרק י"ח, 681 לפנה"ס 3078 ג'ע"ח רציחתו של סנחריב מלך אשור 678 לפנה"ס 3080 ג'ף' המלך מנשה שם בבית המקדש את פסל הסמל תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ק"ג, עמוד ב' 665 לפנה"ס 3093 ג'צ"ג לידת אמון (מלך יהודה) 664 לפנה"ס 3094 ג'צ"ד המלך מנשה מעביר את בנו אמון באש (עבודת אלילים למולך) 650 לפנה"ס 3110 ג'ק"י סיפור יואל בן פתואל הנביא יואל 648 לפנה"ס 3112 ג'קי"ב יאשיהו נולד לאמון בן מנשה ספר מלכים ב', פרק כ"ב, פסוק א' 643 לפנה"ס 3117 ג'קי"ז לידת ירמיהו הנביא 641 לפנה"ס 3119 ג'קי"ט המלך מנשה מת 641 לפנה"ס 3119 ג'קי"ט אמון בן מנשה מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 640 לפנה"ס 3121 ג'קכ"א המלך אמון נרצח ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק כ"ד 640 לפנה"ס 3121 ג'קכ"א מות שלום הכהן 640 לפנה"ס 3121 ג'קכ"א מינוי חלקיהו בן שלום ככהן גדול 640 לפנה"ס 3121 ג'קכ"א יאשיהו בן אמון מולך על ממלכת יהודה (כשהוא בן 8) ספר מלכים ב', פרק כ"א, פסוק כ"ד 638 לפנה"ס 3122 ג'קכ"ב סיפור הנביא צפניה צפניה 634 לפנה"ס 3124 ג'קכ"ד לידת יהויקים 634 לפנה"ס 3126 ג'קכ"ו לידת נבוכדנאצר השני 632 לפנה"ס 3128 ג'קכ"ח לידת יהואחז (מלך יהודה) 627 לפנה"ס 3133 ג'קל"ג סיפור הנביא ירמיהו ירמיהו 625 לפנה"ס 3135 ג'קל"ה נבואת הזעם של חולדה הנביאה מלכים ב' פרק כ"ב פסוק י"ד 622 לפנה"ס 3138 ג'קל"ח המלך יאשיהו מפסיק את פולחן האלילים ומרכז הפולחן לה' בירושלים ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוקים ד'-י"ט; ספר דברי הימים ב', פרק ל"ד, פסוק ג' 621 לפנה"ס 3139 ג'קל"ט יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה מתכונן לתיקון בית המקדש מלכים ב 621 לפנה"ס 3139 ג'קל"ט הכהן הגדול חלקיהו בן שלום מוצא בבית המקדש את ספר התורה ספר מלכים ב', פרק כ"ב, פסוק י"ג 621 לפנה"ס 3139 ג'קל"ט גניזת ארון הברית מבוצע בהוראת המלך יאשיהו דברי הימים ב' ל"ה 618 לפנה"ס 3142 ג'קמ"ב לידת צדקיהו (מלך יהודה) 615 לפנה"ס 3145 ג'קמ"ה לידת יהויכין (מלך יהודה) 610 לפנה"ס 3150 ג'ק"ן לידת אמל-מרדוך מלך בבל 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א המלך יאשיהו מת בקרב מגידו ספר דברי הימים ב', פרק ל"ה, פסוק כ"ה 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א קינת הנביא ירמיהו על המלך יאשיהו ספר דברי הימים ב', פרק ל"ה, פסוק כ"ה 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א מות חלקיהו הכהן 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א מינוי שריה ככהן גדול (הכהן הגדול האחרון של בית המקדש הראשון) 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א יהואחז בן יאשיהו מולך על ממלכת יהודה (הוא בן 23) ספר מלכים ב', פרק כ"ג, פסוקים ל-לד 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א המלך יהואחז מודח בידי פרעה נכו השני ונלקח בשבי למצרים מלכים ב', כ"ג, ל"ג 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א נבואות ירמיהו נגד המצרים ספר ירמיהו 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א נבואות ירמיהו נגד הפלישתים ספר ירמיהו 609 לפנה"ס 3151 ג'קנ"א פטירת צפניה בן כושי הנביא 608 לפנה"ס 3152 ג'קנ"ב פרעו נכו השני ממנה אליקים בן יאשיהו, למלך תחת השם יהויקים 608 לפנה"ס 3152 ג'קנ"ב יהויקים מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה עלייתו לשלטון של נבוכדנאצר השני 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה ירמיהו מנבא את חורבן הבית הראשון ירמיהו כ, א-ב 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה פשחור בן אמר כהן ונביא השקר רודף את ירמיהו והוא (ירמיהו) מנבא את גורלו ירמיהו כ, א-ב 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה בקרב כרכמיש, מביס נבוכדראצר מלך בבל את צבא מצרים ירמיהו מו, ב-יב 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה הנביא ירמיהו מנבא כי נבוכדראצר עתיד להטיל את שלטונו על ארץ יהודה ומציע להיכנע מרצון לבבל ירמיהו כה, א-יב 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה סיפור דניאל ופרשת המלך דניאל 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה מעשה שושנה תוספות לספר דניאל פרק יג 605 לפנה"ס 3155 ג'קנ"ה מעשה בל והתנין תוספות לספר דניאל פרק יד 604 לפנה"ס 3156 ג'קנ"ו המלך נבוכדראצר הורס את אשקלון, המלך יהויקים קורא לעם לצום לפני ה' בירושלים ירמיהו לו, ט 604 לפנה"ס 3156 ג'קנ"ו תפילת עזריה דניאל פרק ג 604 לפנה"ס 3156 ג'קנ"ו דניאל מפרש חלום נבוכדנצר דניאל 601 לפנה"ס 3159 ג'קנ"ט סיפור הנביא חבקוק חבקוק 601 לפנה"ס 3159 ג'קנ"ט אוריהו בן שמעיהו נהרג על ידי המלך יהויקים 601 לפנה"ס 3159 ג'קנ"ט המלך יהויקים משתעבד לבבל 601 לפנה"ס 3159 ג'קנ"ט ירמיהו מקלל את שני נביאי השקר אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה ספר ירמיהו, פרק כ"ט, פסוקים כ"א-כ"ב 601 לפנה"ס 3159 ג'קנ"ט הוצאתם להורג של אחאב בן קוליה וצדקיה בן מעשיה נביאי השקר בהוראת בנוכדנצאר השני סנהדרין צג א, תלמוד בבלי 600 לפנה"ס 3160 ג'ק"ס לידת כורש השני 599 לפנה"ס 3161 ג'קס"א מרד יהויקים מלכים ב 598 לפנה"ס 3162 ג'קס"ב המלך יהויקים נלקח כאסיר לבבל 598 לפנה"ס 3162 ג'קס"ב מות יהויקים 597 לפנה"ס 3163 ג'קס"ג יהויכין בן יהויקים מולך על ממלכת יהודה (הוא בן 18) מלכים ב 597 לפנה"ס 3163 ג'קס"ג יהויכין הוגלה על ידי נבוכדנצר השני לבבל, יחד עם האליטות של יהודה, יחד עם הנביא יחזקאל ויחד עם אוצרות בית המקדש ואוצרות בית המלך מלכים ב 596 לפנה"ס 3164 ג'קס"ד נבוכדנאצר השני מלך בבל ממליך על ירושלים את מתניה, דודו של יהויכין, והסב את שמו לצדקיהו ספר מלכים ב', פרק כ"ד, פסוק י"ז 596 לפנה"ס 3164 ג'קס"ד צדקיהו בן יאשיהו (דודו של יהויכין) מולך על ממלכת יהודה מלכים ב 594 לפנה"ס 3166 ג'קס"ו נבואות הנביא ירמיהו נגד מואב ספר ירמיהו 594 לפנה"ס 3166 ג'קס"ו נבואות הנביא ירמיהו נגד עמון ספר ירמיהו 593 לפנה"ס 3167 ג'קס"ז נבואות הנביא יחזקאל בבל ספר יחזקאל 592 לפנה"ס 3168 ג'קס"ח נביא השקר חנניה בן עזור מתעמת עם ירמיהו ושובר מוטות עץ על ראשו בפומבי ספר ירמיהו, פרק כ"ח 592 לפנה"ס 3168 ג'קס"ח מות נביא השקר חנניה בן עזור ספר ירמיהו, פרק כ"ח 589 לפנה"ס 3171 ג'קע"ב המלך צדקיהו מורד בבלים 588 לפנה"ס 3172 ג'קע"ב המצור על ירושלים מתחיל ספר ירמיהו, פרק ל"ט, פסוק א' 588 לפנה"ס 3172 ג'קע"ב סיפור הנביא ירמיהו ספר ירמיהו 588 לפנה"ס 3172 ג'קע"ב נבואות הנביא ירמיהו על יהודה ספר ירמיהו 587 לפנה"ס 3173 ג'קע"ג הנקמה בעמון ואדום ספר יחזקאל 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד המלך צדקיהו בורח מירושלים ונתפס, בניו נשחטו לעיניו, ועמם נשחטו כל נכבדי יהודה, עיני צדקיהו עוורו, והוא נשלח אסור לעיר בבל 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד הגליתו של שריה הכהן הגדול והוצאתו להורג בפקודת נבוכדנאצר השני דברי הימים א', פרק ה', פסוק מ' 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד מינוי יהוצדק בן שריה ככהן גדול 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד הדחתו של יהוצדק בן שריה מתפקיד הכהן הגדול 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד נבוזראדן נשלח על ידי נבוכדנאצר והוא (נבוזראדן) טובח בתושבי ירושלים ללא רחמים ושורף את העיר 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד נפילת ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון ספר מלכים ב', פרק כ"ה, פסוקים ח'-ט' 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד נבואות הנביא ירמיהו נגד בבל ירמיהו 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד מינוי גדליהו בן אחיקם לנציב על יהודה 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד ישמעאל בן נתניה רוצח את גדליהו בן אחיקם 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד הנביא ירמיהו כותב את מגילת איכה מגילת איכה 586 לפנה"ס 3174 ג'קע"ד נגד מצרים נבואות הנביא יחזקאל ספר יחזקאל 585 לפנה"ס 3175 ג'קע"ה הנביא יחזקאל מסביר את נפילת ירושלים ספר יחזקאל 585 לפנה"ס 3175 ג'קע"ה חזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל יחזקאל ל"ז, פסוקים א-ב,, יא-י 585 לפנה"ס 3175 ג'קע"ה חנניה, מישאל ועזריה ניצלים ממוות על ידי אלוהים דניאל, פרק ג 582 לפנה"ס 3178 ג'קע"ח חלום נבוכדנצר ספר דניאל 582 לפנה"ס 3178 ג'קע"ח דניאל מפרש את חלום נבוכדנאצר ספר דניאל 580 לפנה"ס 3180 ג'ק"ף לידת בלשאצר 573 לפנה"ס 3187 ג'קפ"ז חזון בית המקדש השני של הנביא יחזקאל ספר יחזקאל 568 לפנה"ס 3189 ג'קפ"ט ירמיהו יורד למצרים 568 לפנה"ס 3189 ג'קפ"ט רצח ירמיהו הנביא 562 לפנה"ס 3195 ג'קצ"ה מות נבוכדנאצר השני 562 לפנה"ס 3195 ג'קצ"ה עלייתו לשלטון של אמל-מרדוך מלך בבל 561 לפנה"ס 3196 ג'קצ"ו פטירת יהויכין 560 לפנה"ס 3197 ג'קצ"ז רציחתו של אמל-מרדוך מלך בבל על ידי גיסו 560 לפנה"ס 3197 ג'קצ"ז עלייתו לשלטון של נרגל שראצר מלך בבל 559 לפנה"ס 3198 ג'קצ"ח עלייתו לשלטון של כורש השני מלך פרס 559 לפנה"ס 3198 ג'קצ"ח לידת כנבוזי השני 558 לפנה"ס 3199 ג'קצ"ט לידת דריוש הראשון 556 לפנה"ס 3201 ג'ר"א מות נרגל שראצר מלך בבל 556 לפנה"ס 3201 ג'ר"א עלייתו לשלטון של לבאשי-מדרוך מלך בבל 556 לפנה"ס 3201 ג'ר"א מות של לבאשי-מדרוך מלך בבל 556 לפנה"ס 3201 ג'ר"א עלייתו לשלטון של נבואיד מלך בבל 553 לפנה"ס 3204 ג'ר"ד מינוי בלשאצר כשליט מחליף 540 לפנה"ס 3220 ג'ר"ך חזרתו של נבואיד מלך בבל לשלטון 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א מות נבואיד מלך בבל 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א דניאל מפרש כתב חידה שמופיע על כותל הארמון של בלשאצר ספר דניאל 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א סיפור דניאל בגוב האריות ספר דניאל 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א חזון דניאל של ארבע חיות ספר דניאל 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א תפילת דניאל ותשובתו של גבריאל ספר דניאל 539 לפנה"ס 3221 ג'רכ"א נבואות דניאל למען ישראל ספר דניאל 537 לפנה"ס 3223 ג'רכ"ג הצהרת כורש ספר עזרא 537 לפנה"ס 3223 ג'רכ"ג חזרת הגולים (שיבת ציון) ספר עזרא 535 לפנה"ס 3225 ג'רכ"ה עבודת בית המקדש מתחילה ספר עזרא 534 לפנה"ס 3226 ג'רכ"ו הפרעות לעבודת בית המקדש ספר עזרא 534 לפנה"ס 3226 ג'רכ"ו עבודת הבנייה של המקדש הופסקה ספר עזרא 530 לפנה"ס 3230 ג'ר"ל הריגתו של כורש השני 530 לפנה"ס 3230 ג'ר"ל עלייתו לשלטון של כנבוזי השני מלך פרס 522 לפנה"ס 3238 ג'רל"ח התאבדותו של כבונזי השני מלך פרס 521 לפנה"ס 3239 ג'רל"ט עלייתו לשלטון של דריוש הראשון מלך פרס 520 לפנה"ס 3240 ג'ר"ם מכתב של המושל טטנאי למלך דריוש הראשון מלך פרס ספר עזרא 520 לפנה"ס 3240 ג'ר"ם סיפור הנביא חגי ספר חגי 520 לפנה"ס 3240 ג'ר"ם סיפור הנביא זכריה ספר זכריה 520 לפנה"ס 3240 ג'ר"ם עבודת בית המקדש מתחדשת על פי צו המלך דריוש הראשון ספר עזרא 518 לפנה"ס 3242 ג'רמ"ב לידת אחשוורוש (חשיארש הראשון) 518 לפנה"ס 3242 ג'רמ"ב לידת אסתר המלכה (הדסה) תלמוד בבלי מסכת מגילה 516 לפנה"ס 3244 ג'רמ"ד חנוכת בית המקדש השני 516 לפנה"ס 3244 ג'רמ"ד מינוי ישוע בן יהוצדק ככהן גדול 504 לפנה"ס 3256 ג'רנ"ו לידת עזרא הסופר 491 לפנה"ס 3269 ג'רס"ט לידת ארתחשסתא הראשון 486 לפנה"ס 3274 ג'רע"ד מות דריוש הראשון 486 לפנה"ס 3274 ג'רע"ד עלייתו שלטון של אחשוורוש (חשיארש הראשון) מלך פרס 483 לפנה"ס 3277 ג'רע"ז סיפור המלכה ושתי והוצאתה להורג (על פי המדרש) מגילת אסתר פרק א 478 לפנה"ס 3281 ג'רפ"א אסתר הופכת למלכה מגילת אסתר פרק ב 475 לפנה"ס 3284 ג'רפ"ד לידת דריווש השני 475 לפנה"ס 3284 ג'רפ"ד בגתן ותרש זוממים להרוג את אחשוורוש מגילת אסתר פרק ב 475 לפנה"ס 3284 ג'רפ"ד מרדכי מלשין לאסתר על בגתן ותרש שמלשינה לאחשוורוש מגילת אסתר פרק ב 475 לפנה"ס 3284 ג'רפ"ד תליית בגתן ותרש מגילת אסתר פרק ב 474 לפנה"ס 3286 ג'רפ"ו אחשוורוש ממנה את המן ליועץ המלך מגילת אסתר פרק ג 474 לפנה"ס 3286 ג'רפ"ו מרדכי מסרב להשתחוות להמן והוא מבקש מאחשוורוש נקמה ביהודים מגילת אסתר פרק ג 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז מרדכי מודיע לאסתר על גזרת מעשי המן מגילת אסתר פרק ד 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז אסתר משכנעת את המלך אחשוורוש לערוך משתה מגילת אסתר פרק ה 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז המשתה הראשון מגילת אסתר פרק ה 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז אחשוורוש גומל למרדכי מגילת אסתר פרק ה 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז המשתה שני מגילת אסתר פרק 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז אסתר חושפת את מזימת המן במשתה השני מגילת אסתר פרק ז 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז המן נתלה מגילת אסתר פרק ז 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז אחשוורוש ממנה את מרדכי ליועץ המלך מגילת אסתר פרק ח 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז תליית עשרת בניו של המן: פַּרְשַׁנְדָּתָא, דַּלְפוֹן, אַסְפָּתָא, פּוֹרָתָא, אֲדַלְיָא, אֲרִידָתָא, פַּרְמַשְׁתָּא, אֲרִיסַי, אֲרִדַי, ווַיְזָתָא מגילת אסתר פרק ח 473 לפנה"ס 3287 ג'רפ"ז הצו של המלך אחשוורוש למען אסתר והיהודים מגילת אסתר פרק ח 472 לפנה"ס 3288 ג'רפ"ח חגיגת פורים מגילת אסתר פרק ח 472 לפנה"ס 3288 ג'רפ"ח מחווה של המלך אחשוורוש למרדכי מגילת אסתר פרק ח 465 לפנה"ס 3295 ג'רצ"ה רציחתו של אחשוורוש (חשיארש הראשון) מלך פרס 465 לפנה"ס 3295 ג'רצ"ה עלייתו לשלטון של ארתחשסתא הראשון מלך פרס 458 לפנה"ס 3302 ג'ש"ב עזרא הסופר נוסע לירושלים ספר עזרא 458 לפנה"ס 3302 ג'ש"ב עזרא הסופר הוזמן על ידי ארתחשסתא הראשון מלך פרס עזרא ז 'יא 457 לפנה"ס 3303 ג'ש"ג משפחות חוזרות לירושלים עם עזרא הסופר ספר עזרא 457 לפנה"ס 3303 ג'ש"ג הרפורמות של עזרא הסופר ספר עזרא 456 לפנה"ס 3304 ג'ש"ד עזרא הסופר מונע נישואי תערובת ספר עזרא 445 לפנה"ס 3315 ג'שט"ו תפילת נְחֶמְיָה בֶּן-חֲכַלְיָה למען הגולים ספר נחמיה 444 לפנה"ס 3316 ג'שט"ז ארתחשסתא הראשוון מלך פרס שולח את נחמיה לירושלים ספר נחמיה 444 לפנה"ס 3316 ג'שט"ז בונים את חומות ירושלים ספר נחמיה 444 לפנה"ס 3316 ג'שט"ז נחמיה מבטל חובות ספר נחמיה 444 לפנה"ס 3316 ג'שט"ז סנבלט מנסה לחבל בחידוש בניין חומות ירושלים ספר נחמיה 444 לפנה"ס 3316 ג'שט"ז השלמת חומת ירושלים ספר נחמיה 440 לפנה"ס 3320 ג'ש"ך מות עזרא הסופר 435 לפנה"ס 3325 ג'שכ"ה לידת ארתחשסתא השני 433 לפנה"ס 3327 ג'שכ"ז דברי הנביא מלאכי ספר מלאכי 432 לפנה"ס 3328 ג'שכ"ח כריתת אמנת נחמיה ספר נחמיה 425 לפנה"ס 3328 ג'שכ"ח לידת ארתחשסתא השלישי 424 לפנה"ס 3334 ג'של"ד מות ארתחשסתא הראשון מלך פרס 348 לפנה"ס 3413 ג'תי"ג מות ברוך בן נריה (סופרו של ירמיהו הנביא ורבו של עזרא הסופר) המסורת הרבנית