קניינים התלויים בזמן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

קניינים שחלים בזמן מסוים.

פרטי הדין[edit]

קניין הגוף לזמן, כגון שקונה דירה למשך שלושים יום - לר"ן (נדרים כט.) אע"פ שקנה את הגוף נחשב קניין פירות משום שהקנייה מוגבלת לזמן, ולשו"ת ר' אביגדור כ"ץ (מובא בקצוה"ח רמא) כן נחשב קניין הגוף (דן בזה המידות לחקר ההלכה במבוא דף פו).

קניין פירות לזמן, כגון שקונה דירה עוד שלושים יום - חידש הגר"ש שקאפ (מערכת הקניינים ח) שאין הכוונה שהקניין יחול עוד ל' יום (שא"כ אם ימות באמצע - הקניין לא יחול), אלא כבר מתחילה חל הקניין על זכות העתיד.

קניין לאחר ל' יום - חקר הגר"ח (סטנסיל קסא) האם רק המעשה עכשיו אך הקניין לאחר ל', או שגם הקניין עכשיו, ורק החלות לאחר ל'.

מוכר גוף מהיום ופירות לאחר מיתה - חקר הקובץ שיעורים (בבא בתרא רפא) האם מכירת הקרקע היא רק לזמן שלאחר מיתה (וכעין אחריך מעכשיו לפלוני), או שמכר עכשיו את כל השדה, והקונה חוזר ומקנה לו קרקע לפירות לכל ימי חייו.

קניין אגב - יש מי שחקר האם יכול להקנות את הקרקע לאחר ל' יום ואת המטלטלין עכשיו, וכן להיפך - האם יכול להקנות את הקרקע עכשיו ואת המטלטלין לאחר ל' יום (ספר המקנה א-יא ד"ה קה"י. גרש"ש נדרים כב ד"ה וכן נראה: אפשר להקנות קרקע עכשיו ומטלטלין לאחר ל' יום).

שותפין יכולים לחלוק בזמן, כגון עבד של שני שותפין שעובד לזה יום אחד ולזה יום אחד. במקור ובמהות של דין זה הארכנו בערך חלוקת שותפות בסעיף "פחות מד"א".

ראה גם[edit]

  • [[דינים התלויים בזמן (ושם בסעיף "מקור וטעם" (ד"ה במהות הזמן) הבאנו כמה חקירות במהותו של הזמן)]]

קניינים (לגבי קניינים בכלל)