רבי זירא הוה בצע אכולא שירותא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בשבת, רבי זירא היה בוצע מהפת פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה, והסביר שאין זה נראה כרעבתנות, כיון שבשאר השבוע אינו עושה כך (ועל כן ניכר לעין שכבוד השבת הוא).

מקור המעשה[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לט/ב - אמר רבי אבא ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות מאי טעמא לחם משנה כתיב אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא רבי זירא הוה בצע אכולא שירותא אמר ליה רבינא לרב אשי והא קא מתחזי כרעבתנותא אמר [ליה] כיון דכל יומא לא קעביד הכי והאידנא קא עביד לא מתחזי כרעבתנותא.


ראה עוד[edit]