רבי חייא בר אבא נפיק (במנעלים מטולאים)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגמרא במסכת ברכות דף מג עמוד ב מספרת על רבי חייא בר אבא שהיה יוצא לרחוב במנעלים מטולאים. זאת למרות מה ששנו חכמים שאחד מששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם ואחד מהם יציאה במנעלים מטולאים. הגמרא מסבירה שמה שנאמר שיציאה במנעלים מטולאים גנאי היא לתלמיד חכם, היינו בטלאי על גבי טלאי, אבל בטלאי אחד, אין זה גנאי, ורבי חייא יצא במנעלים שאינם טלאי על גבי טלאי.

מקור[edit]

ראה גם[edit]