רב ששת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: להתאים לממשק האתר. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

רב ששת היה אמורא בדור השלישי לאמוראי בבל.


דרכו:

היה בקי -

 • רב חסדא מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת (שפתיו של רב חסדא היו נרתעות מדברי רב ששת. בבלי עירובין סז א).
 • קרי רב חמא עליה דרב ששת טובה חכמה עם נחלה. (תוספות: רב ששת בעל ברייתות הווה (היה) כדאמר בפרק הדר דרב חסדא מרתען שפוותיה ממתנייתא דרב ששת בבלי בכורות נב ב).
 • כל תלתין יומין מהדר תלמודיה ואמר חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי פסחים סח:.
 • רב ששת כי בעינא מיניה מילתא פשיט לי ממתניתא זבחים צו:.
 • דילמא מפומבדיתא את דמעיילי פילא בקופא דמחטא התנגד לפלפול בבא מציעא לח:.
 • בעו מיניה מרב ששת וכו' אמר להו תניתוה יומא מח:, חגיגה כה., יבמות יא:, עג., עו., פה., צג:, כתובות מג., בבא מציעא כג:, סנהדרין פב:.

מראה תנועות -

 • מנפח בידיה סנהדרין מג., בבא בתרא קלד:.
 • זקיף כי חוויא ברכות יב, מט..
 • מחווי בין פירקי רישא מכות כא..
 • מחווי בין פירקי דיקנא מכות כא..
 • "אמינא כי ניים ושכיב רב אמרה להאי שמעתתא" בבא קמא מז:, סה., בכורות כג:, נידה ס., יבמות צא., קט:, כד: ציין לזה מסורת הש"ס נידה כד: