שור האיצטדין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שור שלימדוהו להתנגח בזירה.


"שור האיצטדין" שנגח אדם והרגו - פטור ממיתה, שנאמר: "וכי יגח שור את איש או את אשה ומת, סקול יסקל השור", ודרשו חכמים: "כי יגח" - מאליו, אז - "סקול יסקל", אבל אם לימדוהו והרגילוהו לנגוח ולאחר מכן נגח אדם והרגו - פטור ממיתה.