תבנית:הידעת?/י"ח חשוון ה'תש"ע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כתוב במדרש (מובא בחזקוני, בראשית מא, מה[1]): אסנת (- אשת יוסף) נולדה משכם בן חמור ודינה[2]. כשנולדה, בקשו בני יעקב להורגה[3]. בא יעקב אבינו ותלה לה קמיע בצוארה וגירשה מביתו[4]. הלכה והחביאה עצמה בין הקוצים, ועל שם הסנה שהסתתרה בו נקראה 'אסנת'. בא גבריאל והביאה למצרים לפני אשת פוטיפר, וגידלוה פוטיפר ואשתו בביתם.

כשהומלך יוסף במצרים ויצא לעבור בה, יצאו כל הנשים לראותו[5]. כל אחת זרקה לו חפץ, והיא זרקה לו את הקמיע, והביט בה וראה שהיא ממשפחתו ונשאה.

הערות שוליים[edit]

  1. צ"ב לאיזה מדרש כוונתו, בדחז"ל בכ"מ (פרקי דר"א, מהד' מהדורת מ' היגר, "חורב", ניו-יורק תש"ד-תש"ח, פל"ה, - מובא בילקוט שמעוני סוף רמז קכה; מסכת סופרים, הוספה א, פ"א ה"ה; תרגום יונתן בראשית מא, מה; שם מו, כ; שם מח, ט; ועוד) אנו מוצאים שאסנת הייתה בת שכם ודינה, אך שאר הסיפור לא מופיע שם (וע"ע בדעת זקנים מבלי התוס' בראשית מא, מה, בשם רש"י בפר' וישלח). ובמהד' תורת חיים ציינו ע"ד החיזקוני הנ"ל לס' תורה שלימה (קי) - ואינו תח"י.
  2. ר' בראשית לד, ב. (ונקראת "בת פוטיפרע" כי הוא גידל אותה (חיזקוני ודעת זקנים הנ"ל, תרגום יונתן שם, ועוד).
  3. צ"ב מדוע בקשו להורגה (הרי היא לא חטאה)? ואיך היה מותר להם לעשות זאת (מבחינה הלכתית ומוסרית)? (אגב, פרט זה לא נזכר באף אחד מהמקורות הנ"ל מלבד החיזקוני).
  4. שוב צ"ב אמאי גירשה מביתו? ואולי זה משום שיעקב רצה שבמשפחתו תשרה שכינה, ואין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל (עי' קידושין ע:), ובת גוי איננה מיוחסת. - יש להעיר שד"ז אולי תלוי במח' התוס' (יבמות מז: ונדה יג:, ד"ה קשים גרים) ותוס' הרא"ש (יבמות וקידושין שם) אם גרים נקראים: 'משפחות לא מיוחסות', או רק משפחות פסולי חיתון (כממזר וכיו"ב).
  5. ר' בראשית מט, כב: "...בנות צעדה עלי שור", ובמפרשים שם.