תנור

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי המשמש לחימום מאכלים.

דיני תנור בשבת[edit]

השהיית תבשילים בתנור אפיה חשמלי[edit]

על ידי תנור אפיה חשמלי ניתן לשמור היטב על חום התבשילים, והשאלה האם מותר להשהות בתוך תנור זה תבשילים בשבת.

דין התנור כדין כירה שאינה גרופה וקטומה, שכן אין דבר שמגביל את חומם של גופי החימום. לפיכך אסור להניח בו מאכלים שהחלו להתבשל ועדיין אינם ראויים לאכילה, משום גזרת חכמים. אך אם כבר הגיעו לשלב שניתן לאוכלם בשעת הדחק, לדעת רוב הפוסקים אין חוששים שמא יבוא להגביר את החום, ויש מחמירים כל זמן שלא נסתיים הבישול לגמרי (פרטי הלכה זו נתבארו בהלכה 19).

נמצא אם כן, שבכל מקום שבו מותר להשהות מלפני שבת מאכל על כירה שאינה גרופה וקטומה, מותר גם להשהותם בתוך תנור אפיה. ובמקום שאסור להשהות על כירה שאינה גרופה או קטומה אסור.

אך אם יעשה פעולה המקבילה לקטימה בתנור, מותר להשהות בתוכו לפני כניסת השבת תבשילים שעדיין לא נתבשלו. אלא שנחלקו הפוסקים בשאלה, כיצד ניתן לעשות פעולה של קטימה. דעת רוב הפוסקים שהקטימה נועדה להחליש את חום התנור, לפיכך רק על ידי הנחת פח או נייר כסף עבה שיחצוץ בין גופי החימום לתבשיל, יהיה התנור נחשב לקטום, ויהיה מותר לו להשהות בתנור מאכלים שאינם ראויים לאכילה. ויש אומרים שהמטרה העיקרית כאן היא למנוע מהאדם לבוא ולהיטיב את האש כדי לבשל את מאכלו. לפיכך אם יכסה את הכפתורים שעל ידם מפעילים את התנור, יוכל להשהות בתוכו גם מאכלים שאינם ראוים לאכילה.

עוד צריך לשים לב, שכל זמן שלא נגמר בישולו של המאכל, אין לפתוח ולסגור את דלת התנור, משום שברגע שיפתח את התנור יתמעט חומו, ואם יסגרנו יגביר את חומו ונמצא עובר על איסור בישול.

אמנם שאלה אחרת מתעוררת, בתנורים העובדים בעזרת טרמוסטט, פתיחת דלת התנור עלולה לגרום להפעלת התנור, שכן על ידי פתיחת הדלת נכנס אויר קר העלול לגרום לטרמוסטט להפעיל את גופי החימום כדי לשמור על חום התנור. ונחלקו הפוסקים בשאלה האם יש איסור בפתיחת תנור העובד על טרמוסטט. יש מתירים, משום שכוונתו לפתוח את הדלת כדי להוציא דבר מה מהתנור ולא להפעיל את החימום, ובנוסף לכך אין ודאות שגופי החימום יתחילו לפעול בעקבות פתיחת התנור. אולם הרבה פוסקים החמירו בזה, והתירו לפתוח תנור העובד על טרמוסטט רק בעת שגופי החימום עובדים, שאז אין חשש שפתיחת התנור תגרום להפעלתם, שהרי ממילא הם כבר עובדים.

ולכל הדעות מותר לפתוח תנורים שעובדים על חום קבוע בלא טרמוסטט, משום שפתיחת הדלת בהם אינה משפיעה על פעילות גופי החימום. וכן הדין אם התקינו כפתור מיוחד המנתק את השפעת הטרמוסטט.

האם מותר להחזיר תבשילים לתוך תנור אפיה[edit]

לדעת הרבה פוסקים, אין היתר להחזיר מאכל בשבת לתוך תנור אפיה. ואף שכבר נגמר בישולו של המאכל, ו"אין בישול אחר בישול", מכל מקום אסרו חכמים לעשות פעולות שנראות כמו בישול, כדי שלא יטעו ויבואו לידי מעשים שיש בהם איסור בישול מהתורה. וכל החזרה של תבשיל לתוך התנור נראית כפעולה של בישול, ולכן אדם המעוניין לחמם את מאכליו בתוך תנור צריך לתכנן את מועד הוצאת המאכלים, שכן אח"כ יהיה אסור לו להחזירם (שש"כ א, יז). ורק אם יניח בתוך התנור קופסה בעלת ארבע דפנות מותר יהיה להחזיר התבשיל לתוכה, משום שבאופן זה ברור שאינו נראה כמבשל.

אולם כמה פוסקים הורו, שהתנורים שלנו שונים מהכירות של פעם, ולכן דינם שונה, ומותר להחזיר לתוכם תבשיל שהוצא מהם לפני כן. וההבדל הוא שבעבר היו רגילים לבשל ולחמם בכירה, וכשרצו לבשל הכניסו את התבשיל לתוך הכירה, וכשרצו לחממו, הניחוהו על הכירה ולא בתוכה, לפיכך אסרו חכמים להחזיר תבשיל לתוך הכירה, משום שזה היה נראה כפעולה שנועדה לבישול. אבל התנורים שלנו בנויים באופן שלא ניתן להניח תבשיל על גבם, וממילא גם כשרוצים לשמור על חום התבשיל מחזירים אותו לתוך התנור, ואם כן הכנסת תבשיל לתוך תנור אינה מצביעה בוודאות על כך שהכוונה לבשל. אלא שעדיין צריכים לעשות פעולה המקבילה לקטימה (כדין כל החזרה), וזאת על ידי הנחת נייר כסף על תחתית התנור וכיסוי הכפתורים, וכך יהיה מותר להחזיר לתוך התנור תבשילים שהוצאו ממנו בשבת (עי' ערוה"ש רנג, יז; שו"ת שבט הלוי ח"ג מח; מנוחת אהבה ח"א ג, ח).

וכל זה אמור לגבי תבשיל שהיה מונח תחילה בתנור, והוציאו אותו בשבת כדי לקחת מקצתו ורוצים להחזירו (עפ"י הכללים שנתבארו בהלכה 22). אבל לכל הדעות אסור לקחת תבשיל קר מהמקרר ולהניחו בתוך התנור, משום שזה נראה כפעולת בישול.

כאן המקום לציין שיש מתירים לחמם מאכלים שנגמר בישולם לפני שבת בתנור אפיה שיופעל באמצע השבת על ידי שעון שבת, ובתנאי שיכניסו את המאכלים הקרים לתוכו לפני שהתנור יתחיל להתחמם, שהכנסה זו אינה נראית כבישול, שהרי התנור עדיין קר, ואח"כ כשהתנור יופעל על ידי שעון השבת יחמם את המאכלים. וכדי להימנע מחשש שמא יגביר החום, צריך להסתיר או להוציא הכפתורים. והרבה פוסקים אוסרים בכל מצב הנחה של תבשיל בתוך תנור. וכיוון שזהו ספק בדברי חכמים, הרוצים להקל רשאים.

ויש שמניחים סביבות לפלטה תא של מתכת, כדי לשמור על חומה. ולתוך התא הזה מותר להחזיר תבשילים שהורדו מהפלטה, ואין זה נראה כמבשל, משום שאין רגילים לבשל בתאים הללו, וכל ייעודם לסייע לשמירת החום של המאכלים המבושלים שמונחים על הפלטה (שש"כ א, סו). וגם איסור הטמנה אין בזה, משום שאיסור ההטמנה קיים רק כאשר יש מגע שלם בין הסיר ובין הדבר שעוטפו, וכאן הסיר אינו נוגע מכל צדדיו בדפנות התא.