דררא דממונא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תרגום מילולי - זיקה ממונית.

הגמרא בבא מציעא אומרת שמחלוקת סומכוס וחכמים מדברת במקרה שיש דררא דממונא לעומת משנת "שניים אוחזין" שמדברת כשאין דררא דממונא. רש"י מפרש מושג זה כך, במקרה של שור שנגח את הפרה אם יפסקו לטובת הצד שלא צודק יגרמו הפסד ממון לצד השני (אם יפסקו לצד שבעל השור חייב כאשר הוא פטור הרי חייבו בכסף את מי שאינו חייב ואם יפסקו שבעל השור פטור, שלא כדין, הרי נמצא בעל הפרה מפסיד את עוברה), להבדיל מהספק שלגבי "שניים אוחזין" ששם כל אחד מהם טוען שהוא הגביה את הטלית תחילה - שגם אם יפסקו הדיינים שלא כדין, לא ייגרם חסרון והפסד ממון לאף אחד מן הצדדים, משום שיתכן שהגביהו את המציאה ביחד ואז החלוקה בניהם נכונה, ואף במקרה של מקח וממכר יתכן שהחילוק הוא נכון, שיתכן שהמוכר התרצה לשניהם.


תוספות מפרשים שדררא דממונא הוא ספק בדין המתעורר מאליו אף אם לא יטענו שני הצדדים את טענותיהם - במקרה של שור שנגח את הפרה אין ידוע אם קודם שנגחה השור ילדה, כלומר שהוולד מת שלא מחמת הנגיחה ואין בעל השור חייב בנזקי הוולד, או שמחמת הנגיחה הפילתו, כלומר שבעל השור חייב בנזקי הוולד. במקרה זה, הספק מתעורר מאליו, אפילו אם לא יטענו בעל השור ובעל הפרה את טענותיהם - להבדיל משניים אוחזים בטלית, שבלא טענותיהם של שני הצדדים לא היו הדיינים מסתפקים בדינם, שכן היו אומרים שמכיון ששניהם אוחזים בה - של שניהם היא.