סומכוס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
סומכוס בר יוסף
Sumkhus.jpg

מערת קבר סומכוס
דור חמישי לתנאים
רבותיו רבי מאיר
מקום קבורתו טבריה, על יד קבר רבי מאיר בעל הנס

סומכוס בר יוסף היה תנא בדור החמישי. תלמידו של רבי מאיר. בדומה לרבו רבי מאיר, גם סומכוס הצטיין בחריפות, כפי שמעיד רבי אבהו בשם רבי יוחנן: "תלמיד היה לו לר"מ וסומכוס שמו שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה". אמנם, דרך לימודו הפלפלנית גרמה להתנגדות אצל תנאים מסוימים מבית מדרשו של רבי יהודה: "אחר פטירתו של רבי מאיר אמר להן רבי יהודה לתלמידיו: אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין. דחק סומכוס ונכנס אמר להם כך שנה לי רבי מאיר... כעס רבי יהודה ואמר להן: לא כך אמרתי לכם אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן... אמר רבי יוסי: יאמרו מאיר שכב יהודה כעס יוסי שתק תורה מה תהא עליה?!".

ממאמריו המפורסמים: "ממון המוטל בספק חולקין" (בבלי בבא קמא לה ב ועוד). כלל זה עומד בניגוד לדעת חכמים (וכן ההלכה) כי "המוציא מחברו עליו הראיה". וכן "כל המאריך באחד (בפסוק שמע ישראל) מאריכין לו ימיו ושנותיו" (בבלי ברכות יג ב).

הקבר המיוחס לסומכוס נמצא על יד קבר רבו רבי מאיר בעל הנס בטבריה, על יד תלמיד נוסף של רבי מאיר, רבי שמעון בן אלעזר.