י"ג עיקרים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

11 January 2022

2 January 2022

20 March 2019

11 November 2014

30 October 2014

  • curprev 15:3115:31, 30 October 20142001:470:6b12:e0::59 talk 6,937 bytes −2,825 בעיני ראיתי ובאזני שמעתי את רבינו ה"חלקת יהושע" אומר את ההוספות שמובאות בשם הבעש"ט הקדוש, בלשון הקודש בסתם יום של חול. undo

29 August 2012

28 August 2012

23 August 2012

27 July 2012

20 June 2012

26 November 2011

9 February 2011

16 January 2011

27 June 2010

31 July 2009

25 February 2009

11 February 2009

10 February 2009

26 January 2009

24 December 2008

8 December 2008