Changes

Jump to navigation Jump to search

הרב מאיר מאזוז

593 bytes added, 21:32, 27 April 2017
→‎חיבוריו: תיקונים והוספות
הרב מאזוז עסק רבות בהוצאת כתבי חכמי ספרד לאור, ובשל כך פחות עסק בהוצאת כתביו הוא (ובדרך מליצה הזכיר על זה את הפסוק ב[[שיר השירים]]: "כרמי שלי לא נטרתי"<ref>בהסכמתו לשו"ת מקור נאמן.</ref>). בין ספריו שנדפסו:
*'''אמת קנה'''- ביאור לספר חידושים על ספר [[תהילים]].
*'''לא תשיך'''- על פרק איזהו נשך ב[[מסכת בבא מציעא]].
*'''ארים ניסי'''- על [[מסכת יבמות]] ו[[מסכת גיטין]].
*'''סלת נקיה''' - על קביעת ועריכת השנה והחודשים ו[[קידוש החודש]].*'''[[שו"ת]] מקור נאמן''' ח"א וח"ב תשובות קצרות בהלכה ובהשקפה.*"סנסן ליאיר" על כל ענייני פורים.*"ה' נסי" ח"א על הגדה של פסח.*"דרכי העיון" מאמרים המלמדים את דרך הלימוד בשיטת העיון כחכמי הספרדים.*"אסף המזכיר" אלפי מערכות בהלכה ובאגדה.*"שו"ת בית נאמן" ח"א מתשובותיו הארוכות בהלכה.*"מגדולי ישראל" ח"א וח"ב מאמרים על גדולי ישראל ומשנתם התורנית שנכתבו במשך השנים.
וכן מאמרים רבים שמפוזרים בבמות שונות, בעיקר בירחון "אור תורה".

Navigation menu