רב יוסף

From ויקישיבה
Revision as of 01:31, 15 December 2013 by אריאל ביגל נ"י (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רב יוסף היה אמורא, תלמידו של רב הונא וחבירו של רבה ומחליפו בראשות הישיבה.

שיטתו ותורתו[edit]

בקי
 • מכונה "סיני" כי זוכר ברייתות ומשניות כנתינתן מסיני ברכות סד..
 • מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא וכו' - אל תוכיח דין שמפורש בברייתא מדין שאינו מפורש בברייתא שבת כב. ושם נסמן במסורת הש"ס .
 • תנאי שקלת מעלמא תנאי היא דתניא וכו' שבת נג: ושם נסמן במסורת הש"ס .
 • היינו דשמענא וכו' ולא ידענא - למד אע"פ שבתחילה לא הבין את הלימוד שבת כח: ושם נסמן בגיליון הש"ס .
 • אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן במי אתה מוצא מלחמתה של תורה במי שיש בידו חבילות של משנה. קרי רב יוסף אנפשיה "ורב תבואות בכח שור" סנהדרין מב..
 • הא איהו דשלח ליה וכו' ואמר רבי יצחק וכו'. אמר ליה אביי אטו כל דלא ידע הא דרבי יצחק לאו גברא רבה הוא בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי הא גמרא הוא וגמרא לא שמיעא ליה - מי שאינו זוכר אינו אדם גדול גיטין ו:.
 • ומאי תיבעי ליה לא שמיעא ליה הא דאמר וכו' ערובין פ..
מתרגם פסוקים לארמית

היה בקי בתרגום נביאים שתרגם יונתן בן עוזיאל רש"י קידושין יג. ד"ה כדמתרגם. ויש מפרשים שכיוון שהיה עיוור היה אסור לו לקרוא תורה שבכתב, שהרי "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה", ולכן למד תרגום בבא קמא ג: תד"ה כדמתרגם.

 • איך נחפשו עשו בבא קמא ג:.
 • ודמים בדמים נגעו קידושין יג..
 • אבי אבי רכב ישראל ופרשיו מועד קטן כו..
 • מחרצנים ועד זג נזיר לט..
 • וחרבות מחים גרים יאכלו פסחים סח..
 • נוגי ממועד ברכות כח..
 • מלכא יאי הווה במצריים עממין קטולין מצפונא ייתון עלה יומא לב:.
אישה נידה ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים
"רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים, גליון הש"ס מגילה ט:
 • מגילה ט:, ראש השנה ז:, שבועות ד., זבחים פד., קד., הוריות יב:
מזכיר את מנהגי הפרסים
 • בשלושה דברים אוהב אני את הפרסים ברכות ח:.
 • שלא ינהג באשתו מנהג פרסים כתובות מח..
 • אלו פרסים שדומים לדוב מגילה יא..
 • פרסים אוכלים בשר בלי לחם ערובין כט:.

מחלוקותיו עם אביי[edit]

רב יוסף לומד רק דינים למעשה
וזאת, בניגוד לאביי שלומד גם דינים שאינם למעשה
 • בצידה - הלכה מכלל דפליגי. מאי נפקא לך מינה. גמרא גמור זמורתא תהא, כלומר: צריך לדעת גם דברים שאינם להלכה למעשה. (בבלי שבת קו ב).
 • בקשירה - הלכה מכלל דפליגי. מאי נפקא לך מינה. גמרא גמור זמורתא תהא (בבלי שבת קיג א).
 • בשיור לעיר בעירוב - הלכה מכלל דפליגי. מאי נפקא לך מינה. גמרא גמור זמורתא תהא (בבלי עירובין ס א).
 • הלכתא למשיחא. אלא מעתה שחיטת קדשים לא תיתני (בבלי סנהדרין נא ב).