שיחה:רב נטרונאי גאון: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 December 2011

  • curprev 21:2021:20, 3 December 2011אריאל ביגל נ"י talk contribs 533 bytes +533 דף חדש: ==ממזרות בקרב צאצאי המינים== עשיתי איחוד בין הערך רב נטרונאי לערך הזה, ובכל אחד מהם כתוב משהו הפוך ביחס ...