הכל מעלין לארץ ישראל

צפו בשיעור כללי של הרה"ג זלמן מלמד בנושא הכל מעלין לארץ ישראל. השיעור שודר בשידור חי.

גודל טקסט
מקורות:
משנה כתובות קי: הכל מעלין וכו',
והברייתא שם "הוא אומר לעלות וכו'
תוספות שם  ד"ה הוא אומר
רמב"ם הלכות אישות פי"ג הלכות יט, כ.
תמונה זמנית שידור חי.jpg
צילום: אריה מינקוב

מהרי"ט יו"ד ח"ב סימן כח.
תשב"ץ ח"ג סימנים קצח קצ.
רמב"ם הלכות מלכים פ"ה הלכות ז, ט - יב
ישועות מלכו סימנים סו סז