ללמוד את הפרשה עם הגמרא

במהלך לימוד סוגיות הגמרא השונות אנו מתייחסים רבות למקורות בתנ"ך. לרוב, עקב התמקדות בנושאים שבסוגיה, איננו שמים לב שביאורה חושף בפנינו ביאור מרתק לתנ"ך. אף שסדר הדברים הוא: "משה קִבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה" (מסכת אבות א, א), כלומר המקור הוא התורה וממנה נובעת הגמרא, על פי רוב אין קשר בין לימוד התורה לבין הגמרא אלא בסדר הפוך, מתוך לימוד הגמרא אנו מופנים לתנ"ך.

ספר חדש היוצא בימים  בשם "הפרשה והגמרא" מאת אסי ברק, פונה ללימוד הגמרא דרך פרשת השבוע. אופן לימוד זה, במקביל לפרשות השבוע, פותח לפני הלומד צוהר לסוגיות הגמרא השונות ולביאורים מגוונים, אשר הקורא "שניים מקרא ואחד תרגום" אינו נחשף אליהם.

בכל ביאור הפסוק הרלוונטי מהווה ראיה לסוגיה בגמרא. מדהים להיווכח כי ספר בראשית משמש נדבך חשוב בסוגיות הלכתיות מהותיות כמו הלכות שבת, כשרות, קידושין, מועדים, ברכות, שלום בית, שמירת הלשון, הנהגות ראויות, זכותנו על ארץ ישראל מול טענות הגויים ועוד .

ידוע לכול שאי אפשר להבין את התורה הקדושה בלעדי התורה שבעל פה. על כך אומרת הגמרא במסכת מכות דף כב עמוד ב: "אמר רבא: כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה, דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא". ותרגומו: "אמר רבא: כמה טיפשים הם האנשים הקמים מפני ספר תורה ואינם קמים מפני אדם גדול בתורה, שבספר תורה כתוב שהחייב במכות לוקה 40 מכות, וחכמים הפחיתו מכה ל-39".

עיון בספר מהווה מעין מתאבן לבירור הסוגיה בשלמותה כפי שראוי ללומדה מהגמרא, שכן האתגר הגדול בכתיבת הספר הוא הניסיון להדגיש את הביאור על הפסוק כחלק מהסוגיה בגמרא תוך תמצות ההקשר.

במסכת קידושין דף מ עמוד ב נאמר: "וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד. נשאלה שאילה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר: מעשה גדול. נענה ר"ע [רבי עקיבא] ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה". מכיוון שרבים מהליקוטים והביאורים המובאים הם חלק מדיון הלכתי בגמרא, הוסיף מחבר הספר אסי ברק, את הסעיף "פנינים מן ההלכה" לביאורים, ובו מקורות הלכתיים נבחרים (שולחן ערוך, רמב"ם, ספר מצוות גדול ועוד). 

הספר מהווה הזדמנות ייחודית להיחשף אל מגוון סוגיות בגמרא ובהלכה מתוך עיון בפרשת השבוע, ויהי רצון שע"י לימוד זה יתקיים "תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה".

לאתר הספר לחץ כאן