חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקה על אדם שאינו טורח ומוציא הוצאות על סעודת נישואין, כשיודע שהנישואין לא יהיו קיימים.


לפיכך: מי שנשא אשה, וטוען שלא מצא לה בתולים - נאמן, ופטור מלשלם לה את כתובתה, ואין חוששין שמא טענת שקר בפיו, שבוודאי לא היה טורח ומוציא הוצאות על הסעודה, על מנת לבטל את הנישואין בטענת שקר.


כמו כן, אב שגילה דעתו שרצונו להשיא את בתו הקטנה לפלוני, ופתוהו בדברים עד שנתרצה להשיאה לאלמוני, והכין סעודה לשם נשואין עם השני, ובינתיים בא הראשון וקידשה, אין אנו חוששין שמא נתרצה האב לקידושיו, שאין אדם טורח בסעודה לשם אדם מסויים ומפסידה.