שנאת יהודים

From ויקישיבה
(Redirected from אנטישמיות)
Jump to navigation Jump to search

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

בעולם קיימת שנאה לעם ישראל.

שנאה זו באה לידי ביטוי ברדיפות, בהצקות, בגזרות, ובפוגרומים, באפלייה ועוד.

שנאה זו מוזכרת בגמרא: "..משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל". (פסחים מט ב) מדרש תהלים מזמור קט מגדיר שנאה זו:

תחת אהבתי ישטנוני. ואילמלא ישראל לא היתה ברכה בעולם, שנאמר (דברים כח, ח) יצו ה' אתך את הברכה. ואילולי ישראל לא היו המאורות זורחים, שנאמר (ירמיה לג, כה) אם לא בריתי יומם ולילה. ולא היה המטר יורד, שנאמר (דברים כח, יב) יפתח ה' לך את אוצרו הטוב. אמרו ישראל לאומות העכו"ם, כל אלה עושה לכם הקב"ה בשבילנו ואתם שונאים אותנו. תחת אהבתי ישטנוני. שבעים פרים אני מקריב בחג על שבעים אומות, ואני מתפללת עליהם שירדו הגשמים. הוי תחת אהבתי ישטנוני. (ירמיה יח, כ) הישולם רעה תחת טובה. הוי וישימו עלי רעה תחת טובה. לכך, (תהלים סט, יד) ואני תפלתי:

עשיו שנא את יעקב, ויתכן ששנאת האומות לישראל שורשה בשנאת עשיו ליעקב.

ילקוט שמעוני במדבר - פרק ט - רמז תשכב רבי שמעון בן יוחאי אומר והלא בידוע שעשו שונא ליעקב.

סיבות לשנאת יהודים[edit]

  • הגמרא במסכת שבת דף פט ע"א, המבארת את פשר שמו של הר סיני: "מאי הר סיני? שמשם ירדה שנאה לאומות העולם".
  • מבואר במדרש לקח טוב: "שירדה ממנו שנאה לעובדי כוכבים- שהן מקנאין את ישראל בתורתן"
  • מבאר בדרשות הר"ן: "שמהר סיני ירדה שנאה לאומות העולם עלינו, שכל חלאים שבאומות העולם מביאים עלינו, אינם אלא בשביל- אהבת ה' אלינו! ששונאים אותנו מפני שהקב"ה הבדילנו מכל האומות שלא נתחתן בהם, ושלא נאכל ממאכליהם האסורים לנו, והריחוק וההבדל מביא לידי שנאה"
  • רמב"ם אגרת תימן: "דעו שזאת היא תורת ה' האמיתית שנתנה לנו ע"י אדון כל הנביאים הראשונים והאחרונים, שבתורה הזאת הבדילנו הבורא משאר בני העולם, שנאמר (דברים י טו): "רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזה", … ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו ובחוקותיו ….. קנאונו הגויים כולם על דתנו קנאה גדולה, וילחצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה. ורצונם להילחם בה' ולעשות מריבה עמו – ואלקים הוא ומי ירב לו!"
  • הנצי"ב כותב: "שהקב"ה הזהיר את זרע אברהם: "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" (שם ט"ו יד) משמעו שיזהרו שלא להתערב בגויים, וכל זמן שישבו בנפרד יהיו בשלוה, אך אם יתערבו בהם, מיד תשרה שנאה בין ישראל לעמים, כי כן טַבַע הקב"ה בעולם, כדי שלא יטמעו ישראל בגויים"

מצב אידיאלי[edit]

במצב המתוקן אומות העולם ומלכיהם מבינים את משמעות העם היהודי ושדרכו גם הם יכולים להתקרב אל ה'. על כך מתואר בגמרא:

תלמוד בבלי מסכת זבחים דף יט ע"א :

אמר רב אשי אמר לי הונא בר נתן זימנא חדא הוה קאימנא קמיה דאיזגדר מלכא והוה מדלי לי המיינאי ותיתייה ניהליה ואמר לי ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו כי אתאי קמיה דאמימר א"ל אקיים בך והיו מלכים אומניך:

תרגום:

אמר רב אשי

אמר לי הונא בר נתן

פעם אחת הייתי עומד לפני איזגדר המלך (מלך גוי)

והיתה החגורה שלי קשורה למעלה (לא במקום), והמלך משך את החגורה שלי למקום הנכון וסדר אותהו

ואמר לי:

ממלכת כהנים וגוי קדוש כתוב בכם! (-כלומר, שפר הופעתך! אתם יהודים צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש).

כשבאתי לפני אמימר אמר לי

התקיים בך

והיו מלכים אומניך!


ראה עוד[edit]