גולם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

גולם הוא אדם שנוצר על ידי ספר יצירה. הוא מוזכר בגמרא (סנהדרין סה).

ישנה אגדה מקובלת אודות גולם שיצר המהר"ל מפראג ושבעזרתו הציל יהודים ועזר להם. גולם זה מוכן בתור "הגולם מפראג".

בהלכה[edit]

 • האם גולם מצרף למנין - עיין משנה ברורה סי' נה ס"ק ד. לדעות שכן מצטרף למניין, נחלקו האם הוא גדול מייד כשנוצר או שצריך לחכות י"ג שנה (ליקוטי הערות בסוף החכם צבי צג). אדם הנוצר מספר יצירה, לצד שהוא מצטרף למניין, חידש הליקוטי חבר בן חיים (בהערות על החכם צבי שם, הובא בליקוטי הערות על החכם צבי שם ד) שהוא רק לאחר שנעשה בן י"ג, שאינו עדיף מתינוק שנולד. אך ממעלות היוחסין ומהברוך טעם (הובאו בליקוטי הערות שם) משמע שמייד כשהוא נוצר כבר נחשב גדול.
 • בעקבות מעשה שהיה עם הגולם של המהר"ל, מנהג פראג לומר פעמיים "מזמור שיר ליום השבת" ביום שישי (ברכת אברהם עמ' קע).

יצירת גלמים לאורך הדורות[edit]

יצירת גלמים או התעסקות ביצירתם על ידי ספר יצירה נודעה במהלך הדורות על ידי מספר חכמים:בתקופת המקרא[edit]

 • אנוש [1]
 • אברהם אבינו [2]
 • ירמיהו הנביא [3]


בתקופת המשנה והגמרא[edit]

 • רבי חנינא בן תרדיון [4]
 • רב חנינא[5]
 • רבי אושעיא[6]
 • רבא[7]ראשונים[edit]

 • רבי אברהם אבן עזרא[8]אחרונים[edit]

 • רבי אליהו בעל שם מחעלם [9]
 • המהר"ל מפארג [10]
 • הגאון מוילנא - התעסק בנושא [11]הערות שוליים

 1. פירוש הרא"ש לתורה בראשית ד,כו
 2. פירוש הראב"ד על ספר יצירה פ"ו מ"ד;חסד לאברהם מעין ה' נהר נא
 3. ספר הפליאה (מספרי הקנה)
 4. מהרש"א ע"ז יח.
 5. סנהדרין סה:
 6. סנהדרין סה:
 7. סנהדרין סה:
 8. פירוש הרס"ג לספר יצירה פ"ב מ"ה
 9. שו"ת חכם צבי סי' צג
 10. ברכת אברהם עמ' קע, דברי המהר"ל בבאר הגולה הבאר השני
 11. הקדמה לביאור הגר"א לספרא דצניעותא