אדם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

האדם הראשון שחי בעולם, אבי כל אנשי העולם.

פרקי הבריאה בכלל ובריאת האדם ואשתו וחטאם בפרט הם מקור נצחי לעיון במהותו של האדם, של הקשר בין האדם לא-לוקיו, של ברית הנישואין, ושל ההתמודדות עם החטאים.

פרקי הבריאה והדורות הראשונים בכלל עטופי סוד, וחז"ל הגבילו את העיסוק בהם למי שמסוגלים לכך בצניעות "מעשה בראשית". נושא רחב בפני עצמו הוא היחס בינם לבין המדע.

אדם הראשון נברא ביום השישי לבריאה, אחרון לכל הברואים ב"צלם אלוקים", נופחה בו נשמת חיים הוא בורך ונצטווה: "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה...". לפני בריאתו מתואר רצון מיוחד לבראו, ולאחר בריאתו א-לקים מתבונן על "כל אשר עשה והנה טוב מאוד".

האדם הושם בגן עדן "לעבדה ולשמרה, קרא שמות לכל החיות. ה' אמר כי "לא טוב היות האדם לבדו", ולכן הפיל עליו תרדמה וברא את האישה מהצלע שלקח ממנו.

ה' ציווה על האדם הראשון שלא לאכול מפרי עץ הדעת, אך הנחש פיתה את חוה אשתו שפיתתה אותו. עקב כך הוא גורש מגן עדן, וקולל בכך שיאלץ לעבוד את האדמה בזעת אפו, וקוץ ודרדר תצמיח. בעקבות חטא אדם הראשון נקנסה מיתה על העולם.

לפי המסורת, במוצאי שבת הראשונה גילה אדם הראשון את האש ע"י שפשוף 2 אבנים, ובעקבות כך מברכים את ברכת הנר בכל מוצאי שבת.

אדם הראשון ילד את קין, הבל ולאחר שקין הרג את הבל - גם אתשת שממנו בדור העשירי נולד נח שהוא וצאצאיו נותרו לאחר המבול.

במדרש[edit]

רקע לבריאת האדם[edit]

התורה מקדימה רצון ודיבור א-לוקי לפני בריאת האדם - "נעשה אדם". מתאור זה משמע שהוא התייעץ עם מישהו. ישנם מדרשים שעוסקים בחשיבות (למשל ברשי - ללמד גם אותנו להתייעץ) ובקושי הכרוכים בעצם ההתייעצות, וישנם מדרשים המרחיבים את התוכן של ההתייעצות - חסרונות האדם ויתרונותיו כגון ריחוקו מהאמת ויכולתה לצמוח מהארץ.

צלם א-לוקים[edit]

מהו צלם א-לוקים? זו שאלה מכוננת למהותו של האדם! רמב״ם מדגיש שאין זה דמיון גשמי כלל שהרי לקב"ה אין שום צד גשמי. לפי הרמב״ם זוהי היכולת השכלית לידיעת האמת הא-לוקית. בנפש החיים מבואר שזו היכולת להשפיע בבחירתו החופשית על כל העולמות על ידי קיום התורה והמצוות להוסיף שפע א-לוקי בכל העולם, ולהפך.

בריאת האשה[edit]

סיפורי בריאת האשה מהווים בסיס לעיון במהותו האשה ואופיה ובקשר בינה לבין האיש ובמהות ואופי הנישואין. בפרק א' מתוארת בריאתם יחדיו והם מבורכים ומצווים "פרו ורבו", לעומת זאת בפרק ב' האדם נברא יחידי, ורק לאחר שה' אומר שלא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, ולאחר שהוא מביא לאדם את כל בעלי החיים ולא מוצא בנם אף אחד מתאים, ה' מפיל תרדמה על האדם, לוקח ממנו צלע ובונה ממנה את האשה. לכן, מוסיפה התורה ישנה משיכה כל כך חזקה בין בני הזוג עד כדי שאדם עוזב את הוריו ודבק באשתו. סוגיית הקשר בין האיש לאישה מתבררת גם בחטא בו הנחש מפתה את האישה והיא נותנת גם לאדם, וחלק מעונשה הוא "ולאישך תשוקתך והוא ימשול בך".

70 שנים לדוד המלך[edit]

המדרש מספר כי הקב"ה הראה לאדם את כל צאצאיו, וכשראה את דוד המלך שאל כמה זמן הוא יחיה. ה' ענה לו כי נגזר עליו לחיות רק 3 שעות, ואדם הראשון נתן לו במתנה שבעים שנה מחייו, שהיו אמורים להיות 1000 שנה, ובמקום זאת הוא חי רק 930 שנה. לפי המסורת נקבר אדם הראשון עם חווה אשתו במערת המכפלה.

רעייתו הכתה אותו - ר' תבנית:הידעת?/י"א חשוון ה'תשס"ט

הייתה לו פילגש - ר' תבנית:הידעת?/ז' כסלו ה'תשס"ט

ספרא דאדם הראשון - עי' סנהדרין פו. וברש"י.