היקש

From ויקישיבה
(Redirected from הקש)
Jump to navigation Jump to search

השוואת דברים - שהוזכרו בפסוק אחד או שנכללו בדיבור אחד - זה לזה.


השוואת דברים שהוזכרו בפסוק אחד, כגון: נאמר בתורה (דברים יז, ו): "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת". ונשאלת השאלה אם מתקיימת העדות בשני עדים לשם מה נאמר "או שלשה עדים"? אלא להקיש את דין השלושה לדין השניים, מה כת של שלושה עדים יכולה להזים כת של שני עדים, שהרי רוב הם, אף כת של שני עדים יכולה להזים כת של שלושה עדים.


השוואת דברים שנכללו בדיבור אחד, כגון: נאמר בתורה (במדבר כט, לט): "אלה תעשו לה' במועדיכם" - השווה הכתוב את כל המועדים זה לזה, שכולם מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו.


יש לעתים שהתורה משווה בפירוש שני דברים זה לזה. לדוגמא: נאמר בתורה (דברים כב, כה - כו): "ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה והחזיק בה האיש... אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה". ונשאלת השאלה "וכי מה ענין רוצח אצל נערה המאורסה", אלא השווה הכתוב את דין רוצח לדין נערה המאורסה, ואת דין נערה המאורסה לדין רוצח. מה נערה המאורסה ניתן להצילה מן העבירה בנפשו של הרודף אחריה, אף ברוצח ניתן להציל את העומד להירצח בנפשו של העומד לרצוח, ומה רוצח - יהרג ואל יעבור, אף נערה המאורסה - תהרג ואל תעבור. ראה גם ערך: אין היקש למחצה.