חבר אינו צריך התראה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין צורך להתרות (ראה: התראה) בתלמיד חכם, כי לא יתכן שיאמר סבור הייתי שדבר העבירה מותר הוא.


התראה היא אזהרה שמזהירים אדם העומד לעבור עבירה, שלא יעשה את הדבר שהוא עומד לעשות כי אסור הוא ושאם יעשנו יתחייב עליו מיתת בין דין או מלקות. מטרת ההתראה היא לאפשר לבית הדין להבדיל בין מי שחטא במזיד לבין מי שחטא בשוגג.


תלמיד חכם, מכיון שחזקה עליו שהוא יודע מה אסור ומה מותר, יש מי שאומר - ואין הלכה כמותו - שגם בלא התראה, ניתן לדון אותו כעובר עבירה במזיד.


חכמים חולקים עליו וסוברים, שאף חבר צריך התראה, כי על אף שחבר יודע מה אסור ומה מותר, מכל מקום יכול הוא לומר שבשעת מעשה שכח או טעה וכיוצא בזה.