חושן משפט

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הטור הרביעי מארבעה טורים של רבי יעקב בן הרא"ש ושל השולחן ערוך שכתב רבי יוסף קארו. בחושן משפט יש 427 סימנים העוסקים בדיני ממונות ודינים. נקרא לעיתים בקיצור חו"מ. הלכותיו: דיינים, עדות, הלוואה, טוען ונטען, גבית מלווה, גבית חוב מהיתומים, גבית חוב מנכסים משועבדים, אפותיקי, העושה שליח לגבות חובו, הרשאה, ערב, חזקת מטלטלין, חזקת קרקעות]], נזקי שכנים, שותפי בקרקע, חלוקת שותפות, מצרנות, שותפים, שלוחין, מקח וממכר, אונאה ומקח טעות, מתנה, מתנת שכיב מרע, אבידה ומציאה, פריקה וטעינה, הפקר ונכסי הגר, נחלות, אפוטרופוס, פיקדון, שומר שכר, אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות, שכירות פועלים, שאלה, גניבה, גזילה, נזיקין, מאבד ממון חברו בידיים, נזקי ממון, חובל בחבירו, שמירת נפש ומעקה.

נקרא כך על פי הגמרא האומרת "חושן מכפר על הדינין, שנאמר (שמות כח, טו): "ועשית חושן משפט" (בבלי זבחים פח, ב, בבלי ערכין טז, א).

על השו"ע חושן משפט נכתבו הקצות החושן והנתיבות המשפט, שנחשבים לאחרונים קלאסיים בעיון ופלפול, וכן פירוש ספר מאירת עיניים- הסמ"ע שיחודי לחלק זה.

כיום, על מנת לקבל הסמכה לדיינות יש לעבור מבחנים בחושן משפט.