מיילדת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מיילדת היא האשה המסייעת ליולדת בלידה.

מקור השם[edit]

המיילדת היא המסייעת לאשה היולדת בעת הלידה[1]. בלשון חז"ל נקראת המיילדת גם בשם חיה[2], וגם בשם חכמה[3].


הלכותיה[edit]

  1. בראשית לה יז; שמות א טו.
  2. תוספתא ב"ב ז ב; בבלי חולין עא א. ויתכן שהוא מלשון המקרא 'כי חיות הנה' - שמות א יט, וכתב רש"י שם בקיאות במיילדות, וראה בתו"ת שם אות כט. וראה לעיל בהע' 7.
  3. בבלי שבת קכח ב. ובפיהמ"ש לרמב"ם שם כתב, שחכמה היא אשה המקבלת את הוולד, וקוראין אותה בלשון עברית מיילדת. וראה בתפארת ישראל, שבת פי"ח אות לג.