עולא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עולא היה מגדולי האמוראים. התגורר בארץ ישראל ועבר לבבל, ונהג להעביר שמועות מארץ ישראל לבבל.

תורתו[edit]

"דבר תורה וכו' ומה טעם אמרו וכו'"

  • דבר תורה בעל חוב בזיבורית, ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין בבא קמא ח..
  • דבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, מה טעם אמרו אינה אוכלת, שמא ימזגו לה כוס בבית אביה סנהדרין צו:.
  • דבר תורה אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה גובה מנכסים משועבדים, ואלא מה טעם אמרו מלווה על פה אינו גובה, משום פסידא דלקוחות בבא בתרא קעה:.
  • דבר תורה עור אדם טהור, ומה טעם אמרו טמא, גזירה שמא יעשה אדם עורות אביו ואמו שטיחין חולין קכב..
  • אמר עולא אמר רבי יוחנן קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה מעילה יב..