רב הלל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב הלל הוא אמורא בדור השישי לאמוראי בבל.

תורתו[edit]

מחלק בין דיני חומץ חלא לדיני יין ושכר (ואומר זאת לרב אשי בשם רב כהנא) אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות

  • איבעיא להו חלא מאי לצמות בו את ידו או רגלו בשבת. אמר רב הלל לרב אשי כי הוינא בי רב כהנא אמרי חלא לא שבת קט..
  • איבעיא להו הווה חלה מאי בעל הבית מכר יין לשליח על מנת למוכרו והחמיץ. אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הואן ביה רב כהנא אמר לן חלא לא בבא בתרא צח..
  • איבעיא להו נפל לגו חלא מאי שרץ שנפל לתוך חומץ, האם נותן בו טעם. אמר ליה רב הלל לרב אשי הווה עובדא ביה רב כהנא ואסר רב כהנא.