מכירת מבכירות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מכירת בהמות טהורות, לפני המלטתן הראשונה, לגוי, כדי שלא תחול קדושת בכור על הזכר שיוולד.


נאמר בתורה: "כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לה' אלקיך, לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך" (דברים טו, יט). על בכור הנולד בבקר ובצאן חלים דיני קדושה מיוחדים (ראה: בכור בהמה טהורה). הבכור הוא אחד מעשרים וארבע מתנות כהונה. מפאת הדינים הרבים שיש לנהוג בבכור בהמה והחשש שיכשלו באחד מהאיסורים הרבים (שהרי אסור לשחוט את הבכור, אסור לאכול את בשרו ועוד), יש למכור בזמן הזה, שבית המקדש לא קיים, את הבהמות המבכרות, לפני שהן יולדות, לגוי, כדי שלא תחול קדושת בכור על הבהמה שתוולד.


כיום מקובל לבצע את המכירה על ידי חתימה על שטר מכירת המבכירות לגוי. אדם שברשותו מצויה בהמה מבכרת שטרם ילדה, עליו לפנות לרב ולחתום על שטר מכירת מבכירות, כדי לא להכשל בהלכות בכור בהמה.