אבן העזר סימן מב

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר סימן מב הוא הסימן השבעה עשר בהלכות קידושין. כותרת הסימן: "אין מקדשין אלא לרצון האשה, ובפני שני עדים".

תוכן הסעיפים[edit]

(תוכן זה אינו מכיל את כל הפרטים)

סעיף א - אין האשה מתקדשת אלא לרצונה, והמקדש אשה בעל כורחה אינה מקודשת (נו"כ: דאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה). ופרטים בדין המקדש בעל כרחו, שאנסוהו לקדש. ועוד מקרים ואופנים במקדש וזרקה כסף הקידושין מיד.

סעיף ב - המקדש שלא בעדים אינה מקודשת אפילו שניהם מודים. והמקדש בעד אחד, ושניהם לא מודים אינה מקודשת. ואם שניהם מודים, יש אומרים שמקודשת. ואם אחד מהם מכחיש העד אין לחוש.

סעיף ג - צריך שהמקדש והמתקדשת יראו את העדים, ואם אחד מהם לא ראה את העדים, אינה מקודשת.

סעיף ד - קידש בפני עדים, אפילו לא אמר אתם עדי, מקודשת. רמ"א: ואפילו ייחד עדיו, יכולים אחרים שראו את המעשה, להעיד.

סעיף ה - מקדש בפסולי עדות דאורייתא, אינן קידושין. מקדש בפסולי עדות דרבנן, או בעדים שהם ספק פסולי תורה, צריכה גט מספק.