אבן העזר סימן סד

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבן העזר סימן סד הוא הסימן העשרים ותשעה בהלכות קידושין. כותרת הסימן היא: "זמן נישואי בתולה וברכתה, ואלמנה. ואם אינו רוצה לעשות סעודה".

תוכן הסעיפים[edit]

תוכן זה אינו מפורט ואינו כולל פרטים רבים.

סעיף א - דין שבעת ימי המשתה בנושא בתולה. הנושא בתולה צריך לשמוח עימה שבעה ימים שלא יעשה מלאכה, ולא ישא ויתן בשוק (לא יעסוק במסחר), אלא אוכל ושותה ושמח עמה. זאת, בין אם הוא בחור ובין אם הוא אלמון. רמ"א מוסיף שאסור בעשיית מלאכה , ואסור לצאת יחידי בשוק. (נו"כ: אפילו אם היא מוחלת זה מועיל שלא יהיה חייב לאכול ולשתות עימה, אבל לא מועיל לאיסור מלאכה ולאיסור לצאת יחידי לשוק).

סעיף ב - הנושא את הבעולה צריך לשמוח עמה שלשה ימים, בין אם הוא בחור בין אם הוא אלמון. ויש אומרים שבחור שנשא בעולה, צריך לשמוח עמה שבעה ימים

סעיף ג - יש אומרים שאין נושאים נשים לא בערב שבת ולא במוצאי שבת, שמא יחללו שבת בתיקון הסעודה. ויש מתירין, וכן פשט המנהג לישא בערב שבת. ובלבד שיטרח בסעודה שלשה ימים קודם הנישואין. ופרטים באיזה יום בשבוע יש לקבוע הנישואין.

סעיף ד - אם החתן אינו רוצה לעשות סעודה, וקרובי הכלה רוצים שיעשה סעודה, כופין אותו שיעשה סעודה לפי כבודו ולפי כבודה.

סעיף ה - אין כונסים בתולה לחופה בשבת, לפי שעל ידי החופה זוכה במציאתה ובמעשה ידיה והוי ליה כקונה קניין בשבת (ראה ערך קנין איסור). ואלמנה, אין חופה קונה בה אלא על ידי ייחוד של ביאה זוכה במציאתה ובמעשה ידיה, לפיכך צריך להתייחד עמה קודם שבת, כדי שלא יהיה כקונה קנין בשבת.

סעיף ו - אין נושאים נשים בחול המועד (שאין מערבים שמחה בשמחה). אבל מחזיר גרושתו מן הנישואין, אבל לא מן האירוסין.