אבק עבודה זרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור נשיאה ונתינה עם עובדי הכוכבים בזמן חגיהם, שהוא הצד הקל שבאיסור עבודה זרה.


פרטי הדין[edit]

שלושה ימים קודם חגיהם של עובדי הכוכבים, וכל שכן בימי חגיהם, אסור לשאת ולתת עמהם במקח וממכר, והנושא ונותן עמהם עובר על איסור "אבק עבודה זרה". כמו כן, אסור באותם הימים להשאיל להם ולשאול מהם, להלוות להם וללוות מהם, לפרוע להם חוב ולגבות מהם.

טעם[edit]

טעם האיסור הוא, לפי שחוששים שמא יודו הגויים בחגם לאלילם על רווחיהם, ויעבור הישראל משום: "ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך", ודרשו: אל תגרום ששם האליל יהא נשמע על ידי אחרים.

לדעות אחרות, טעם האיסור הוא משום: "לפני עור לא תתן מכשול", שכשהיהודי מוכר לגוי דבר הראוי לתקרובת או לשמוש עבודה זרה הוא מכשיל את הגוי, שהרי אף הגויים מוזהרים על עבודה זרה.