אבר שהנשמה תלויה בו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבר שהחיות תלויה בו.


לדעת רב חסדא, הוא אבר שאם ינטל תיעשה הבהמה טריפה, כגון: הרגל מן הארכובה ולמעלה.


לדעת רבא, הוא אבר שאם ינטל תיעשה הבהמה נבילה, כגון: הירך וחללה.


לדעת רב ששת, הוא אבר שאם ינטל הבהמה תמות מיד, כגון: הלב או הוושט.


המקדיש אחד מאברי הבהמה, לא נתקדשה הבהמה כולה, אבל המקדיש "אבר שהנשמה תלויה בו", נתקדשה הבהמה כולה.


מי שאמר על אחד מאבריו שהנשמה תלויה בהם: הרי הוא נזיר - כגון שאמר: "הרי ראשי נזיר", או "הרי כבדי נזיר" - הרי זה נזיר.


האומר על אבר שהנשמה תלויה בו: "ערכו עלי" - כגון שאמר: "ערך לבי עלי", או "ערך לבו של פלוני עלי" - הרי זה נותן ערך כולו. וכן האומר: דמי אבר שהנשמה תלויה בו עלי - חייב בדמי כולו.