אין הבעל מפר בקודמין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין הבעל לאחר הנישואים מפר את נדריה הקודמים שנדרה אשתו לפני הנישואים.


ברם, "הארוס מפר בקודמין", שהואיל והארוס אינו מפר את נדרי ארוסתו אלא בשותפות עם אביה, הרי הוא מפר עם האב אף את הנדרים שנדרה קודם שנתארסה לו.


נערה מאורסה שנדרה, ואביה ובעלה לא שמעו על נדריה, ונכנסה לחופה כשנדריה עליה, שוב אין הפרה לנדרים אלו, שהרי האב אינו יכול להפר אותם, שמשנישאה פקעה זכותו עליה, ואף הבעל אינו יכול להפר נדרים אלו, שהרי "אין הבעל מפר בקודמין".


במשנה בנדרים מובא מנהג תלמידי חכמים, שדאגו לנערה המאורסה, שכשהיא יוצאת מרשות אביה ונכנסת לרשות בעלה, שלא תיכנס כשנדרים עליה: "דרך תלמידי חכמים: עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו, אומר לה: כל נדרים שנדרת בתוך ביתי, הרי הן מופרין; וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו, אומר לה: כל בבלי נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי, הרי הן מופרין".