אלמנת עיסה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אלמנתו של איש שהיה ממשפחה שנתערב בה ספק חלל.


כהן שנשא אשה האסורה לכהונה, כגון גרושה, הבן שנולד לו ממנה נקרא "חלל", ואשה שנישאה לכהן חלל, אף היא נעשית "חללה", ופסולה היא לכהונה, כלומר שאם נתאלמנה, אסורה היא להינשא לכהן. ספק גרושה, כגון שבעלה זרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה, ואחר כך מת, ונמצאת זו ספק גרושה ספק אלמנה, ונשאה כהן והוליד ממנה בן, הרי הוא "ספק חלל". משפחה שנתערב בה ספק חלל, ואין מכירים אותו, נקראת בלשון חכמים "עיסה", שמשמעה: תערובת של מינים שונים. אשה כשרה שנישאה לאחד מבני אותה המשפחה, ומת בעלה, נקראת "אלמנת עיסה".


מעיקר הדין, אלמנת עיסה מותרת להינשא לכהן, לפי שיש כאן "ספק ספיקא", כלומר שספק של ספק: ספק אם בעלה של האלמנה היה אותו "ספק חלל", ואפילו היה זה בעלה, אפשר שלא היה חלל כלל, שהרי אינו אלא ספק חלל; ובכל מקום שיש "ספק ספיקא" חכמים מקילים, אלא שרבן יוחנן בן זכאי גזר שלא להתיר אלמנת עיסה לכהונה לכתחילה, שכן "מעלה עשו חכמים ביוחסין, להחמיר ולא להקל". וכן הלכה, שאלמנת עיסה אסורה להינשא לכהן לכתחילה, אבל אם נישאה - לא תצא.