בת פרעה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בתיה בת פרעה (מנוקד גם "בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה " [1]) היא בתו של פרעה מלך מצרים. לדברי חז"ל הוא שמה של "בת פרעה" אשר גידלה את משה רבינו. על מקור שמה מספר מדרש רבה:" אמר לה הקב"ה: משה לא היה בנך וקראתו בנך, אף אני, לא את בתי ואני קורא אותך בתי = בת-יה שנאמר "ואלה בני בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה – בת י-ה"" [2].

מדרש רבה לפרשת שמות משבח את בת פרעה ואומר "מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים, אף על פי שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה, אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה, ואף הקדוש ברוך הוא לא קראהו בשם אחר".

עוד כתבו חז"ל כי בתיה הייתה בכורה לפרעה, אך לא מתה במכת הבכורות , מאחר שמשה רבינו התפלל עליה. כן מבוא כח בתיה נחשבת בין אלה שעלו לגן עדן בחייהם אוצר ישראל

בבית פרעה[edit]

המדרש מתאר את יחסה של בת פרעה למשה: "היתה בת פרעה מנשקת ומחבקת ומחבבת אותו, כאלו הוא בנה, ולא היתה מוציאתו מפלטרין של מלך. ולפי שהיה יפה כל מתאוים לראותו, מי שהיה רואהו לא היה מעביר עצמו מעליו. והיה פרעה מנשקו ומחבקו, והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו, כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול." -כך כבר ניבאה לו את עתידו.

בת פרעה בוחרת של שמו של משה רבינו וכך נאמר: "וַתִּקְרָא שְׁמוֹ משֶׁה וַתֹּאמֶר כִּי מִן-הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ" [3] . רבי אברהם אבן עזרא כתב: " שם משה, מתורגם מלשון מצרים בלשון הקדש. ושמו בלשון מצרים היה מוניום. וכך כתוב בספר עבודת האדמה הנעתק מלשון מצרים, אל לשון קדרים. גם ככה בספרי חכמי יון. אולי למדה בת פרעה לשונינו או שאלה. ואל תתמה בעבור שאיננו משוי. כי השמות אינם נשמרים כמו הפעלים" - מכאן תשובה על המקור העברי של השם.

משפחתה של בת פרעה[edit]

בספר דברי הימים [4]) מוזכרת בת פרעה: "ובני כלב בן יפונה עירו אלה ונעם... ובן עזרא יתר ומרד ועפר וילון, ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמוע, וְאִשְׁתּוֹ הַיְהֻדִיָּה (היא בת פרעה) יָלְדָה אֶת-יֶרֶד אֲבִי גְדֹר (משה) וְאֶת-חֶבֶר אֲבִי שׂוֹכוֹ וְאֶת-יְקוּתִיאֵל אֲבִי זָנוֹחַ וְאֵלֶּה בְּנֵי בִּתְיָה בַת-פַּרְעֹה אֲשֶׁר לָקַח מָרֶד"

הפסוקים האלה זוכים לבאור [5] כדלהלן, במדרש ויקרא רבה מובא:

  • כאמור לעיל , "ואלה בני בתיה בת פרעה" – ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי, אמר לה הקב"ה לבתיה בת פרעה, משה לא היה בנך וקראתו בנך אף את לא את בתי ואני קורא אותך בתי, שנאמר "ואלה בני בתיה – בת י-ה".
  • "אשר לקח מרד" – זה כלב. ר' אבא בר כהנא ור' יהודה בר סימון, חד אמר זה מרד בעצת מרגלים וזו מרדה בעצת אביה, יבא מרד ויקח את המורדת, וחד אמר זה היציל את הצאן וזו היצילה את הרועה".
  • ולכן המסקנה היא [6]: "ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד", אמרי, קרי לה יהודיה ( הייתה ליהודיה) ? על שום שכפרה בע"ז, דכתיב "ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור", ואמר ר' יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה.
  • מסכת סנהדרין משלימה:"אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד; 'מרד' זה כלב ולמה נקרא שמו 'מרד'? - שמרד בעצת מרגלים; וכי בתיה ילדה? והלא יוכבד ילדה? אלא יוכבד ילדה, ובתיה גידלה לפיכך נקרא על שמה.


הערות שוליים[edit]

  1. לפי ספר דברי הימים] ראו להלן
  2. לפי ספר דברי הימים א', ד', י"ח ראו להלן לפי ויקרא רבה פ"א וכן מסכת מגילה י"ג,א'
  3. ב',י'
  4. א', ד', ט"ו'-י"ח
  5. הגמ' במסכת מגילה יג'., וכן המדרש בויקרא רבה פרשה א'
  6. לפי התלמוד מגילה יג'