זרק דף ונח על גבי יתדות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חקירה שחקר רבא במושג רשות היחיד בשבת תלמוד בבלי מסכת שבת דף צט/ב: בעי רבא זרק דף ונח על גבי יתידות מהו מאי קמיבעיא ליה הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו היינו דרבי יוחנן כי קמיבעיא ליה לרבא כגון דזרק דף וחפץ על גביו מאי כיון דבהדי הדדי קאתו כהנחת חפץ ועשיית מחיצה דמי או דילמא כיון דלא אפשר דלא מידלא פורתא והדר נייח כעשיית מחיצה והנחת חפץ דמי תיקו.

בהלכות רשות היחיד קי"ל שצריכים שהשטח יהיה מוקף מחיצות (ראה בערך רשות היחיד השיטות השונות לגבי מספר המחיצות הדרוש להחשיב את המקום לרשות היחיד מדאורייתא או מדרבנן). כשאר זרק דף על יתידות, דרוש להבין כיצד יש כאן מחיצות. יש בזה כמה הסברים במפרשים:

  • תוספות רא"ש על שבת דף צט/ב - זרק דף ונח על גבי יתדות, כגון שהיו היתדות רחבים ארבעה ולא היו גבוהים עשרה והדף משלימם לעשרה.
  • חדושי הרשב"א על מסכת שבת דף צט/ב - זרק דף ונח על גבי יתדות מהו. וס"ל לרבא דאמרינן פי תקרה יורד וסותם, דאי לא לא הוי רה"י, וכדאמרינן נמי לקמן (קא, א) גבי נעץ קנה בר"ה ובראשו טרסקל. ור"ת ז"ל פי' בעירובין (צד, א) דלא אמרינן פי תקרה יורד וסותם בד' מחיצות. ולדבריו איכא לאוקומה בדאית לה שתי מחיצות. ועדיין צריך לי תלמוד שהרי מחיצה שהגדיין בוקעין בה היא ואינו מחיצה: