טיפול רפואי בהורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

המקור: סנהדרין פד: וראה פסיקת הרמב"ם בהלכות ממרים פ"ה, ה"ז.
וכן פסק בשו"ע סימן רמג א: היה קוץ תחוב לאביו, לא יוציאנו, שמא יבא לעשות בו חבורה. וכן אם הוא מקיז דם, או רופא, לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר, אף על פי שמכוין לרפואה. הגה: בד"א, בשיש שם אחר לעשות. אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער, הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשוהו לעשות. (גם זה בטור ורמב"ם פ"ה מה' ממרים).