לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search


מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהוו גרסי