מפיס מורסא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הפותח בשבת מכה שיש בה מוגלה, כגון שסוחטה בידו או שנוקבה במחט וכיוצא בזה.אם כוונתו בזה לעשות פה למכה, כדי שהמכה תשאר פתוחה, הרי זה חייב משום "בונה" או משום "מכה בפטיש", אבל אם אין כוונתו אלא להוציא ממנה עכשיו את המוגלה כדי להקל על צערו - מותר לעשות כן אף לכתחילה, ואף על פי שנעשה פתח ממילא, מכל מקום "מלאכה שאינה צריכה לגופה" היא, ואין כאן אלא איסור חכמים, ובמקום צער לא גזרו[1].

הערות שוליים[edit]

  1. עיין במשנה ברורה שכתב: "ואפילו למאן דאמר דמלאכה שאין צריך לגופה חייב, גם כן יש לומר, דכשעושה רק להוציא הליחה, אינה גמר מלאכה, ואי אפשר לבוא לידי חיוב מכה בפטיש". עיין עוד בשער הציון ס"ק ס"ה.