רבא בר שמואל אפיקו ליה רפתא ובצע להדיא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

למרות שרבא בר שמואל אמר הלכה שאין לבצוע על הפת לפני שהביאו מלח או לפתן לפני כל היושבים בסעודה כדי שתהיה פת של ברכה נאכלת בטעם, בכל זאת הוא עצמו כאשר הזדמן לבית ריש גלותא והוציאו לפניו פת, לא חיכה עד שיביאו מלח או לפתן. כששאלו אותו האם חזר בו מההלכה שאמר בעצמו, הסביר שהפת שהביאו לפניו אצל ריש גלותא היתה נקיה ואינה צריכה לפתן.

מקור[edit]

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ/א - אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד רבא בר שמואל אקלע לבי ריש גלותא אפיקו ליה ריפתא ובצע להדיא אמרו ליה הדר מר משמעתיה אמר להו לית דין צריך בשש.