גמרא שבועות

גודל טקסט

x
 • טענת "נזכרתי" בברי ושמא
  בהסבר דברי הטור שאומר ש"ברי ושמא ברי עדיף", ומצריך "מתוך שאינו יכול להישבע משלם" במקרה של טוען "איני יודע אם פרעתיך" וחוזר ואומר "פרעתי". יסוד השיעור: "ברי ושמא ברי עדיף" גם לרבי יוחנן ורב נחמן, וסיבת הפטור ב"איני יודע אם הלויתני" היא שזאת טענת שמא ללא ריעותא.
 • פשיעה בשומרים מדין מזיק
  נחלקו הראשונים האם חייבים בפשיעה בקרקעות, ומחלוקתם היא האם הפושע נחשב כשומר, או שמא לא. ומחלוקת זו משליכה על דין שמירת חמץ בפסח.
 • יסוד דין השבועה בעד אחד ובמודה במקצת
  מהי דעת הרמב"ם בתביעת שמא? יש לכאורה סתירה בדבר - האם צריך תביעת ודאי או לא שני כיוונים בראשונים - המגיד משנה - חילוק בין שבועת עד אחד - שהיא לצורך סילוק העד, ולא על הממון - בה אפשר ע"י טענת שמא לתבוע תביעת ברי, לבין שבועת מודה במקצת - שמהווה בירור על הממון וצריך טענת ברי. ושיטת הטור- חילוק בין טענת שמא ששמעתי מאנשים אחרים מה היה הסיפור, לבין טענת שמא במקרה ששמעתי מהנתבע מה היה הסיפור - שבמקרה זה נחשב כטענת ברי.
 • הריני משלם ואיני נשבע
  אדם החליט שברצונו לוותר, לשלם ולהיפטר משבועה: האם ביכולתו לחזור בו ולהישבע? | חילוקים כשחזר בו תוך כדי דיבור, כשאמר שלא בפני בית דין, ועוד.
 • כלים פחות משווה פרוטה
  האם מחייבים שבועת מודה במקצת כשהטענה היא על כלים הפחותים משווה פרוטה? | נחלקו הראשונים האם פחות משווה פרוטה נחשב לכסף פחות מכשיעור, או שאינו נחשב לכסף כלל | ישנה מחלוקת האם כלי הפחות משווה פרוטה נחשב כערכו או שנחשב כשווה פרוטה.
 • חוזר מפטור לפטור
  נחלקו הראשונים באדם שטען טענה המועילה עבורו, וחזר בו וטען טענה אחרת, מועילה גם היא, האם נאמן עליה או לא | שורש הדיון הוא בשאלה האם סומכים על המיגו שלו, ובבסיס ההבנה מהו מיגו.
 • שבועת שקר וברכה לבטלה
  שבועת שקר מזעזעת את כל העולם כולו, וגורמת לנזקים עצומים | ברכה לבטלה היא כאדם המודה לחבירו על דבר שהחבר לא עשה, וגורם לו לבושה | אדם המסופק אם בירך ברכת המזון חוזר ומברך. מדוע, הרי זהו ספק הוצאת שם שמים לבטלה? ומדוע בברכות המצוות אינו חוזר ומברך?
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;