רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא, רש"י ותוס' דפים א-טו מסכת פסחים

דף ב.
1. טעם בדיקת חמץ: רש"י:
2. תוס' - .
3. והחמירו דווקא בחמץ א. .
4. א. על איזה סוגי חמץ אין עוברים בבל יראה? ,ב. האם צריך לבער אותם? .
5. "לעולם יצא אדם בכי טוב" - שני חששות: א. _________________________. נלמד מהפסוק .
ב. _________________________. נלמד מהפסוק .
6. באיזו שעה מתחיל היום, ובאיזו שעה מתחיל הלילה? .
7. הנודר מן האור" - האם בקביעת גדר "אור " אזלינן אחר לשון המקרא או אחר לשון בני אדם?

דף ב:
8. בא במחתרת: רש"י - "פשיטא לך דאנפשות קאי" - .
9. "מספקא לך" - .
10. תוס' -
11. "העוה"ז שהוא דומה ללילה אור בעדני" - כיצד התקיים פסוק זה? .
12. מאימתי י"ד אסור בעשיית מלאכה:
לפי ר' אליעזר - ____________. טעמו - .
לפי ר' יהודה - _____________. טעמו - .
13. היכן מצינו שחכמים חילקו בתקנתם בין יום ללילה? .
14. האם משיאים משואות ומתי:א. כשבאו עדים ביום ל' - .ב. כשבאו עדים ביום ל"א - .

דף ג.
15. 1. ילדה, והפילה בתוך שמונים ("תוך מלאות") - .
16. ילדה, והפילה לאחר מלאות - .
17. ילדה, והפילה ארו לשמונים ואחד - ב"ה - . ב"ש - .
18. טענת ב"ה - א. .
19. תשובת ב"ש - ל - א. .
20. תשובת ב"ש - ל - ב. .
21. טעמם הסופי של ב"ה (עיין תוס') - .
22. לכמה זמן נאכל קרבן תודה? _____________. מאימתי שורפים את הנותר? .
23. לכמה זמן נאכל קרבן שלמים? ____________. מאימתי שורפים את הנותר? .
24. מה טעמו של ר' חנינא בן גמליאל, שבתפיל ערבית של מוצאי יום הכיפורים צריך לומר י"ח ברכות שלמות? .
25. מדוע תנא דידן נקט לשון "אור", ולא כתב "לילי ארבעה עשר"? .
26. לשון נקיה עדיפה כאשר - .
27. לשון קצרה עדיפה כאשר - .

דף ג:
28. ר' יהודה בן בתירה לא עלה לרגל כי:

דף ד.
29. המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר: שיטת רש"י - הראיה ממזוזה - .
30. הדחיה - .
31. מסקנא - .
32. שיטת תוס' - הראיה ממזוזה - .
33. הדחיה - .
34. מסקנא - .
35. מסירת מפתח: רש"י - .
36. תוס' - .

דף ד:
37. המקור לכך שביטול מועיל: רש"י - .
38. תוס' - .
39. נאמנות נשים: בדבר שהוא דאורייתא - כגון - .
40. בדרבנן - כגון - .
41. בבדיקת חמץ - .
42. מנין שחמץ אסור משש שעות ולמעלה ביום ארבעה עשר:
43. ר' ישמעאל - .
44. ר' עקיבא - .
45. ר' יוסי - .
46. דבי ר' ישמעאל - .
47. רב נחמן בר יצחק - .

דף ה.
48. שמע מינה מדר' עקיבא תלת (וכיצד שמע מינה):
49. לא יראה לך אבל את רואה של אחרים - .
50. לא ימצא לא יקבל פקדונות מן הנכרים - .

דף ו.
51. בהמת ארנונא, בדלא מצי מסלק ליה בזוזי - .
52. בדמצי מסלק ליה בזוזי - לישנא קמא - .
53. לישנא בתרא - רש"י - .
54. תוס' - .
55. ההבדל בין בהמת ארנונא למקבל צאן ברזל מן הנכרי (הדין והטעם) -
56. היוצא בשיירה - תוך שלושים יום - .
57. קודם שלושים יום - 1. .

דף ו:
58. שואלים ודורשים קודם הפסח שלושים יום. מקור - .
59. רשב"ג אומר שתי שבתות. מקור - .
60. הבודק צריך שיבטל. מדוע? רש"י - .
61. תוס' - .
62. המקדש משש שעות ולמעלה. רש"י - .
63. תוס' - .

דף ז.
64. מה דין הקידושין, ומדוע, כאשר קידש את האישה בחמץ בשעה השישית?
65. מה הדין כאשר קידש בחמץ נוקשה לאחר שש שעות? .
66. באיזה אופן אפשר לבטל חמץ לאחר זמן איסורו? .
67. פת שנמצאה בפסח: איננה מעופשת - .
68. מעופשת - רבו ימי מצה - .
69. לא רבו ימי מצה - .
70. תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר לא אזלינן בתר בתרא כאשר:
71. מהו דינם של: מעות שנמצאו בירושלים - .
72. בהר הבית - ________________________ נימוק - .
73. לפני סוחרי בהמה - ___________________ נימוק - .
74. מדוע אין תולין שנפלו מהמוכר? רש"י - .
75. תוס' - .
76. 6. כלל הענין: אזלינן בתר בתרא כאשר - .
77. ואם לא - .
78. 7. באיזה אופן יתכן שאדם הכניס מעות להר הבית? .
79. 8. אסור להיכנס להר הבית במעותי ו כאשר - .

דף ז:
80. 1. נוסח ברכת המצוות הוא בלשון - ___________________ נימוק - .
81. א. נוסח ברכת מילה - .
82. כשהאב מל - .
83. המל את הגרים - . .
84. שחיטת חולין -
85. שחיטת פסח וקדשים -
86. ג. בדיקת חמץ (להלכה) - 1. .
87. 2. ברכת "להכניסו" מברך - רשב"א - ____________. נימוק - .
88. ר"ת - _____________. נימוק - .
89. סדר הברכה ועשיית המצווה בנטילת לולב - .
90. נימוק - א. .
91. 3. הנימוק שאין צריך עובר לעשייתן ב- טבילת גר - .
92. טבילת נשים - .
93. נטילת ידים - א. .
94. נימוק כללי לכל הטבילות - .

דף ח.
95. האם אפשר לבדוק לאור החמה:
96. חצר _____. ב. אכסדרה _____. ג. חדר שיש בו חלון _____.
97. 2. נר עדיף מאבוקה כי: א. . ג. .
98. ב. . ד. .
99. איזה חורים טעונים בדיקה, ואיזה א"צ בדיקה?
100. 4. חמץ שנפלה עליו מפולת ואין הכלב יכו ל לחפש אחריו - .
101. הכלב יכול לחפש אחריו - .
102. בדיקת חמץ במפולת כשהכלב יכול לחפש אחריו - .
103. הסבר החילוק (תוס'): - .

דף ח:
104. 1. המקור לכך ש - שלוחי מצוה אינם ניזוקים בהליכתם - .
105. שלוחי מצוה אינם ניזוקים אפי' בחזירתן - .
106. היכא דשכיח היזקא שאני - .
107.
108. 2. סלע זו לצדקה ע"מ שיחיה בני - .
109. אל תהיו... כעבדים ע"מ לקבל פרס - .
110.

דף ט.
111. 1. האם גוי מת מטמא? במגע ובמשא - .
112. באוהל - חכמים - .
113. ר' שמעון - .
114. 2. מדוע גזרו טומאה על מדורות העכו"ם? .
115. מדורות העכו"ם מקום שחולדה מצוי א"צ בדיקה, אבל לגבי חמץ אם ראינו שחולדה גררה צריך
116. בדיקה:
117. א. ר' זירא - .
118. ב. רבא - .
119. חבר שמת פירותיו מתוקנים אע"פ שאין ספק מוציא מידי וודאי:
120. האכילה המותרת בפירותיו של חבר שמת, לפי לישנא בתרא, וההסבר לכך (תוס'):
121. 6. האם ספק מוציא מידי וודאי דרבנן? .
122. 7. ההנאה האסורה בטבל - .

דף ט:
123. הכהן שהציץ לבור טהור אע"פ שאין ספק מוציא מידי וודאי:
124. 2. האם שפחה טמאה לידה? .
125. 3. האם היה מותר לכהן ליטמא לנפל זה, ומדוע? .
126. 4. מדוע אין חוששין שהכהן עומד על שפת הבור מעל חורה של חלדה וכך האהיל על הנפל?
127. תירוץ הסתירה "אין חוששין שמא גררה חולדה" - "מה שמשייר יניחנו בצנעא":
128. אביי: .
129. רבא: .
130. רב מרי: .
131. "מה שמשייר יניחנו בצנעה" - באיזה אופן יתחייב לשוב ולבדוק?
132. תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ( - הדין והנימוק):
133. לקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח - .
134. נמצא בשר בקרקע בין החנויות - .
135. נמצא בשר ביד נכרי - .
136. ראינו נכרי שלקח מאחת החנויות - .
137. תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ, ובא עכבר ונטל אחד מהם, ונכנס לבית בדוק:
138. אם ביטל חמצו - .
139. אם לא ביטל חמצו - .
140. אם נמצאה הפרוסה שהעכבר הכניס, דינה הוא- .
141. באיזה אופן יש דין קבוע לפת שניטלה מהם, ובאיזה אופן אינו קבוע?
142. "זבחים שנתערבו בשור הנסקל ימותו כולם" זה דין קבוע מדרבנן בלבד, כי :

דף י.
143. שני שבילים אחד טהור ואחד טמא והלך זה באחד וזה באחד:
144. בא לישאל כל אחד בפני עצמו - דין האדם - .
145. דין הטהרות שנגעו בהם - .
146. באו לישאל בבת אחת - .
147. בא האחד לשיאל עליו ועל חבירו - ר' יוסי - .
148. ר' יהודה - .
149. צבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים ועכבר נטל ונכנס לאחד מהם:
150. אם לא ביטל חמצו - .
151. אם ביטל חמצו - .
152. ספק טומאה: ברשות היחיד - ________. ברשות הרבים - ________.
153. ספק טומאה ברשות היחיד - חכמים - ________. טעמם - .
154. ר' אליעזר - ________. טעמו - .
155. מצאנו שספק ספיקא ברשות היחיד טהור ע"י ספק הרגיל וקרוב לוודאי. כגון:
156. א. . ב. .
157. שני צבורין אחד של מצה ואחד של חמץ, ובית אחד בדוק ואחד אינו בדוק:
158. ביטל חמצו - .
159. לא ביטל חמצו - .
160. עכבר נטל חמץ בחצר, והבית בדוק, ואינו יודע אם נכנס או לא:
161. לא ביטל חמצו - חכמים - .
162. ר' אליעזר - .
163. ביטל חמצו - .
164. העכבר נכנס בפנינו ובדק בעל הבית ולא מצא:
165. לא ביטל חמצו - ר' מאיר - .
166. חכמים - .
167. ביטל חמצו - .

דף י:
168. 1. "יבדוק בתוך המועד" - רש"י - .
169. מדוע לא פירש כתוס' - .
170. תוס' - .

דף יא.
171. 1. האם גזרינן לר' יהודה - חמץ - .
172. חדש - .
173. שבת - שפופרת של ביצה - .
174. חבל דלי - .
175. בכור - .
176. דעת חכמים - חמץ - .
177. חדש - .
178. 2. קצירת חיטים לפני העומר - מקור האיסור - .
179. המקום בו שייך האיסור - .
180. ואינו שייך ב- .
181. ובמקום ששייך איסור, כיצד מותר - .

דף יג:
182. 1. מתי הלכה כדברי המכריע, ומתי אין דעת שלישית מכרעת? .
183. עד מתי מותר לאכול חמץ לפי פסק ההלכה של רב? כמי מן התנאים הוא פסק, ומדוע?
184. י"ד שחל להיות בשבת:
185. מתי מבערים את החמץ? .
186. כיצד נוהגין בתרומות טהורות ותלויות - ר' אליעזר - .
187. חכמים - .
188. 4. מודע בתרומת חמץ אין איסור לשורפה משום "את משמרת תרומותי"? .
189. המפקיד פירות אצל חבירו והם נחסרים והולכים - האם מותר למכרם לפי רשב"ג ולפי חכמים?
190. מה הדין במפקיד חמץ, ומדוע?
191. האם צריך בי"ד בשכת מכירה, ומדוע:
192. באלמנה המוכרת נכסי בעלה - .
193. בשומר המוכר חמץ שנופקד אצלו - .

דף יג:
194. כיצד נפסלו שתי חלות תודה שהיו מונחות על גג האיצטבא?
195. כיצד לחמי תודה מתקדשים קדושת הגוף? במה הם ניתרים לאכילה?
196. אבד זבח התודה - באיזה אופן יכול להביא תודה אחרת ללחם זה, ובאיזה אופן אינו יכול?
197. אם אבד הלחם - האם יכול להביא לחם אחר? .
198. אמר "זו תודה וזו לחמה" ואבד הזבח - מה יעשה בלחם לפי רש"י ולפי תוס'?
199. כבשי עצרת שנשחטו שלא לשמן:
200. מה דין הכבשים? .
201. מה דין הלחם? רבי - .
202. ר"א ב"ר שמעון - .

דף יד.
203. הירושלמי מסביר ששתי הפרות שהיו חורשות היו נראות כחורשות - מדוע?
204. 2. מנין שטבול יום פוסל את התרומה? .
205. 3. במה שונה יולדת שטבלה מכל טבול יום? .
206. מה היא דרגת טומאתו של:
207. אדם שנגע בנבילה - _____________. מניין? .
208. אדם שנגע במת - _____________. מניין? .
209. 5. מנין שאסור לטמא טומאה טהורה? .
210. מדוע מותר לשרפה עם הטמאה בפסח? .
211. האם אוכל מטמא אוכל, מדאוריתא ומדרבנן? מניין?
212. 7. מניין שאוכל מטמא אוכל בתרומה ובקדשים? .
213. משקים פחות מרביעית - האם מקבלים טומאה? האם מטמאים אחרים? מה הדין מדאוריתא,
214. ומה הדין מדרבנן? .
215. 9. לעניין מה נאמר "טומאת משקים ברביעית"? .
216. 10. מה הוא הסבר דברי ר"ח סגה"כ למסקנא? .

דף יד:
217. "נר שנטמא בטמא מת" - מה היא דרגת טומאתו?
218. בנר חרס - .
219. בנר של מתכת - .
220. "שמן שנפסל בטבול יום" - מניין שמדובר בשמן של תרומה, ולא בשמן של קודש?

דף טו.
221. "מדבריהם למדנו" - כיצד יש להעמיד את דברי ר"ח סגה"כ כדי להעמיד שמדבריו למד ר"מ
222. את דינו? .
223. האם מותר לטמא תרומה שנפל בה ספק טומאה, ומנין?
224. חבית של תרומה שנפל לה ספק טומאה - מדוע ר"מ אינו יכול ללמוד את דינו מדברי ר'
225. יהושע? .
226. "חבית של תרומה שנשברה בגת העליונה":
227. מה האינטרס של בעל החבית להציל את תוכנה אפי' בכלים טמאים? .
228. האם מותר לו לעשות כן? .
229. כיצד למד מכאן ר"מ את דינו, ומה ענה לו ר"י? .