רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא חולין מבחן דפים קכ"ב-קמ"ב
ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת חולין, דפים קכ"ב-קמ"ב

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. עור אדם שעיבדו - מה דינו? (קכב.)
א. לכו"ע אינו מטמא כלל.
ב. מחלוקת: לעולא מטמא מדרבנן ולאיכא דאמרי מטמא מדאורייתא.
ג. לכו"ע מטמא מדאורייתא.
ד. לכו"ע מטמא מדרבנן.

2. טריפה ששמטה האם מטמאה? (קכג:)
א. בין בחולין ובין במוקדשין מטמאה מדאורייתא.
ב. בין בחולין ובין במוקדשין מטמאה מדרבנן.
ג. מטמאה במוקדשין מדרבנן.
ד. מטמאה במוקדשין מדאורייתא.

3. ב' חצאי זיתים שאינן מחוברים שתחבן בקיסם, האם מטמא במשא? (קכד:)
א. מחלוקת: לת"ק מטמא ולר' אליעזר אינו מטמא.
ב. לכו"ע מטמא.
ג. לכו"ע אינו מטמא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. הנוגע בחצי זית, ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית מה דינו? (קכה:)
א. לכו"ע טהור.
ב. לכו"ע טמא.
ג. מחלוקת: למ"ד דהוי חד שמא טמא ולמ"ד דלא הוי חד שמא טהור.
ד. לכו"ע מדאורייתא טהור ומדרבנן טמא.

5. כלב "חי" שאכל בשר מת ועומד באיסקופה - האם נטמא הבית? (קכו. רש"י ד"ה הכלב)
א. לכו"ע נטמא.
ב. לכו"ע לא נטמא.
ג. אם יש בצוארו פותח טפח נטמא, ואם לאו לא נטמא.
ד. מכנגד השקוף ולפנים הבית טמא מכנגד השקוף ולחוץ הבית טהור.

6. שרץ שיש ספק אם נגע או לא נגע - מה דינו ברשות היחיד? (קכז.)
א. בכל גווני ספיקו טמא.
ב. בכל גווני ספיקו טהור.
ג. בכל גווני מדאורייתא ספיקו טהור ומדרבנן ספיקו טמא.
ד. תלוי: אם נמצא על הארץ ספיקו טמא, צץ על המים ספיקו טהור.

7. קישות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאת לחוץ האם מקבלת קישות שבעציץ טומאה? (קכח.)
א. לכו"ע מקבלת טומאה.
ב. לכו"ע אינה מקבלת טומאה.
ג. מחלוקת: לת"ק אינה מקבלת טומאה ולר' שמעון מקבלת טומאה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

8. תקרובת עכו"ם - האם מטמא באוהל? (קכט.)
א. לכו"ע אינו מטמא.
ב. לכו"ע מטמא.
ג. אם יש בה שיעור של ב' כביצים מטמא ואם לאו אינו מטמא.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

9. מנ"ל דחולין אינן חייבין בחזה ושוק למסקנא? (קל.:)
א. דבעו תנופה בפנים ואי אפשר להכניסם בפנים להניפם דמעייל חולין בעזרה.
ב. דכ' וזה יהי' משפט הכהנים.
ג. הלכה למשה מסיני.
ד. דכ' ואתן אותם לאהרן הכהן וכו' וילפי' דרק קדשים בעו חזה ושוק.

10. מפני מה קנס עזרא את הלויים? (קלא: רש"י ד"ה בתר דקנסינהו)
א. משום שהיו אוכלין המעשר חולין שלהן.
ב. משום שנתערבו עמהם הרבה שאינם לויים.
ג. משום שלא היו אוכלין חולין בטהרה.
ד. מפני שלא עלו בימיו.

11. כל כהן שאינו בקי בהן אין נותנין לו - מה הכוונה? (קלב:)
א. שנותן מהמתנות לבהמתו.
ב. שאינו מודה בעבודה.
ג. שאינו בקי איך דין מתנה ואיך נאכלין בגדולה.
ד. שאינו אוכל חולין בטהרה.

12. כל השונה לתלמיד שאינו הגון.............? (קלג.)
א. אינו רואה ברכה בתלמודו.
ב. נופל בגיהנום.
ג. הרי זה מחלל את השם.
ד. נכסיו מתמוטטין.

13. גר שנתגייר והיו לו פרה ועיסה מה דינם בספק לענין מתנות והפרשת חלה? (קלד.)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' פטור ולר' מאיר חייב.
ב. בכל גווני חייב.
ג. בכל גווני פטור.
ד. תלוי: בפרה פטור, בעיסה חייב.

14. אלא עריסותיכם למה לי "כדי עריסותיכם" - מה הכוונה? (קלה: רש"י ד"ה כדי)
א. ששיעור החלה שצריך ליתן לכהן הוא עשירית העיסה.
ב. ששיעור החלה שצריך ליתן לכהן הוא כשיעור העיסה שהי' להם במדבר.
ג. שחיוב הפרשת חלה הוא רק בעיסה שיש בה שיעור של עיסת מדבר.
ד. ששיעור החלה שצריך ליתן לכהן הוא כל אחד כפי יכולתו.

15. מה דין ביכורים, וציצית, ומעקה, בדבר של שותפות? (קלו.)
א. בכל גווני חייב.
ב. בכל גווני פטור.
ג. בביכורים חייב ובציצית ומעקה פטור.
ד. בביכורים וציצית חייב ובמעקה פטור.

16. ואינו נוהג אלא במרובה, כמה הוא מרובה? (קלז.)
א. לכו"ע ארבע.
ב. לכו"ע חמש.
ג. לבית שמאי אחת, לבית הלל שתים ולר' יוסי שלש.
ד. לבית שמאי שתים לבית הלל חמש ולר' יוסי ארבע.

17. מנ"ל דשילוח הקן אינו נוהג במוקדשין? (קלח:)
א. מדרבנן שלא יבואו לזלזל במוקדשין.
ב. משום דשילוח הקן אינו נוהג אלא בדבר ששייך לו.
ג. דכ' שלח תשלח במי שאתה מצוה לשולחו יצא זה שאתה מצווה להביאו לגזבר.
ד. הלכה למשה מסיני.

18. מצא קן בראשו של אדם - מה דינו? (קלט:)
א. יש בו מצות שילוח הקן.
ב. אין בו מצות שילוח הקן.
ג. מדאורייתא אין מצוה בכה"ג ומדרבנן איכא מצוה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

19. אם טריפה או אפרוחים טריפה - האם חייב בשילוח? (קמ.)
א. בכל גווני חייב בשילוח.
ב. בכל גווני פטור משילוח.
ג. לחד תנא חייב בשילוח בכל גווני ולחד תנא פטור משילוח בכל גווני.
ד. תלוי: אם טריפה חייב בשילוח, אפרוחים טריפה פטור משילוח.

20. מחשבה רעה - האם מצרפה הקב"ה למעשה? (קמב.)
א. בכל גווני מצרפה למעשה.
ב. בכל גווני אינו מצרפה למעשה.
ג. מחשבת ע"ז מצרפה למעשה, ובשאר דברים רעים אינו מצרפה למעשה.
ד. מחשבת ע"ז וחילול שבת מצרפה למעשה ובשאר דברים רעים אינו מצרפה למעשה.