רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות מבחן דפים י"א-כ'
ממוצע הציונים עד כה: 60%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים י"א-ט"ו

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. המפקיד פירותיו אצל העכו"ם האם צריך "להפריש" מהן תרומה גדולה? (יא:)
א. לכו"ע אינו צריך להפריש מהן תרומה גדולה.
ב. לכו"ע צריך להפריש מהן תרומה גדולה.
ג. מחלוקת: לת"ק צריך להפריש ולר' שמעון אין צריך להפריש.
ד. לכו"ע אינו חייב להפריש אבל לכתחילה ראוי שיפריש.

2. מהו לפדות פטר חמור בבן פקועה? (יב.)
א. מחלוקת: לר' מאיר ולרבנן למר זוטרא אין פודין ולרב אשי פודין.
ב. מחלוקת: לר' מאיר פודין ולרבנן אין פודין.
ג. לכו"ע פודין.
ד. לכו"ע אין פודין.

3. מהו לפדות פטר חמור בבהמת שביעית? (יב:)
א. מחלוקת: לר' שמעון פודין ולר' יהודה אין פודין.
ב. תלוי: אם וודאי חייב פדיון אין פודין ואם חייב מספק פודין.
ג. בכל גווני פודין.
ד. בכל גווני אין פודין.

4. משיכה מפורשת מן התורה - היכן? (יג. רש"י ד"ה מיד עמיתך)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' וכי תמכרו "ממכר" לעמיתך.
ג. דכ' "או" קנה מיד עמיתך ו"או" ריבויא הוא.
ד. דכ' מיד עמיתך - דמשמע מיד ליד.

5. בהמת הקדש האם חייבת בבכורה? (יד.)
א. בין קדושת הגוף ובין קדושת דמים פטורה מבכורה.
ב. בין קדושת הגוף ובין קדושת דמים חייבת בבכורה.
ג. תלוי: קדושת הגוף פטורה מבכורה, קדושת הגוף חייבת בבכורה.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

6. קדשים שקדם מומן להקדשן ומתו קודם שנפדו מה יעשו עמהן? (יד:)
א. לכו"ע יקברו ואין נותנין דמיהם להקדש.
ב. לכו"ע יפדו ויאכילם לכלבים.
ג. לכו"ע יקברו ויתנו דמיהם להקדש.
ד. מחלוקת: לר' שמעון יפדו ויאכילם לכלבים וללוי יקברו.

7. צבי ואיל - מה דינם לענין בכורה, מתנות, איסור אותו ואת בנו? (טו.)
א. כולם נוהגין בהם.
ב. כולם אין נוהגין בהם.
ג. בכורה ומתנות אין נוהגין בהם ואיסור אותו ואת בנו נוהג בהם.
ד. כולם נוהגים בצבי ואין נוהגים באיל.

8. המקבל צאן ברזל מן העכו"ם ולדותיהן פטורין, מה הטעם למסקנא? (טז:)
א. משום דכל זמן שלא קיבל העכו"ם מעותיו הוה ברשותא דנותן.
ב. משום דאיירי הכא בקבל עלי' העכו"ם אונסא וזולא.
ג. משום דכל זמן שלא שילם הישראל לא הוה ברשותו.
ד. משום דאי בעי עכו"ם זוזי ולא יהב לי' תפס לבהמה והוה יד עכו"ם באמצע.

9. שה שאינו שה לדורותיו האם לוקין על צמרו משום כלאים? (יז.)
א. מחלוקת: לר' מאיר לוקין ולרבנן אין לוקין.
ב. לכו"ע לוקין.
ג. לכו"ע אין לוקין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

10. ב' האם אמרי' אפשר לצמצם בדבר התלוי בידי אדם - למסקנא? (יח.)
א. מחלוקת: לר' יוסי אפשר לצמצם ולרבנן אין אפשר.
ב. לכו"ע אי אפשר.
ג. לכו"ע אפשר.
ד. תלוי: בדאורייתא אמרי' דאי אפשר לצמצם ובדרבנן אמרי' דאפשר.

11. וחייב במתנות - מה הטעם למסקנא? (יח:)
א. בכדי שלא ישכחו תורת מתנות.
ב. משום דכהן בא עליו מב' צדדין.
ג. משום דמעיקר הדין הי' צריך ליתן שניהם לכהן דאפשר לצמצם.
ד. הלכה למשה מסיני - דכל ספק בכורה חייב במתנות.

12. האם אזלי' בתר רובא ברובא דליתא קמן? (יט:)
א. לכו"ע אזלי'.
ב. לכו"ע לא אזלי'.
ג. מחלוקת: לרבנן אזלי' ולר' מאיר לא אזלי'.
ד. תלוי: בדאורייתא לכו"ע אזלי', ובדרבנן: לרבנן אזלי' ולר' מאיר לא אזלי'.

13. עז שלקחה מהעכו"ם שחולבת בתוך שנתה וילדה. האם חייב הולד בבכורה למסקנא? (כ:)
א. לכו"ע חייב בבכורה.
ב. לכו"ע פטור מבכורה.
ג. לכו"ע מדאורייתא פטור מבכורה, ומדרבנן חייב.
ד. מחלוקת: לר' עקיבא חייב בבכורה ולר' יהושע פטור.