רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא בכורות מבחן דפים כ"א-ל'
ממוצע הציונים עד כה: 108%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת בכורות, דפים כ"א-ל'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אם לא הודיעו הולך ושוחט ואינו נמנע - האם הוי לכו"ע? (כא:)
א. רב דס"ל דלוקח מן הישראל הוי בכור ודאי פליג ע"ז.
ב. שמואל דס"ל דלוקח מן הישראל הוי בכור ספק, פליג ע"ז.
ג. כו"ע מודו בזה משום דהתם במוכר תלה רחמנא.
ד. רב ושמואל פליגי ע"ז - ורק ר' יוחנן מודה לזה.

2. בהמה ששפעה חררת דם אינה מטמאה במגע ובמשא - מה הטעם? (כב.)
א. משום דאמרי' שבטל הבשר ברוב דם וגנינים שיוצאין עמו.
ב. משום דאין דינו כוולד.
ג. אף אם דינו כולד כיון דאין לו צורת ולד אינו מטמא.
ד. משום דאינו מטמא במגע ובמשא אלא היכא שכבר הי' חי ומת.

3. חתיכת נבילה שנתערבה בב' חתיכות שחוטות - האם מטמא במגע? (כג.)
א. לר' ירמי' דס"ל דאמרי' טומאה חוזרת וניעורה מטמא ולאביי דפליג לא מטמא.
ב. לכו"ע אינו מטמא במגע.
ג. לכו"ע מטמא במגע.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

4. נבילה שהסריחה כבר מחיים ולא היתה ראוי' כלל לגר מנ"ל דאינה מטמאה במשא? (כג:)
א. לר' יוחנן ילפי' מלא תאכלו כל נבילה וכו' ולבר פדא משום דהוה עפרא בעלמא.
ב. לכו"ע ילפי' מקרא דלא תאכלו כל נבילה לגר.
ג. לכו"ע משום דהוה עפרא בעלמא.
ד. הלכה למשה מסיני.

5. הלוקח בהמה מניקה מן העכו"ם מה דינו לענין אותו ואת בנו לרשב"ג? (כג.)
א. לוקה.
ב. אינו לוקה.
ג. מדאורייתא אינו לוקה ומדרבנן נותנין לו מכת מרדות.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

6. "התולש" את הכנף - משום מאי מיחייב? (כה.)
א. למ"ד תולש היינו גוזז חייב משום גוזז ולמ"ד לא היינו גוזז פטור לגמרי.
ב. לכו"ע חייב משום מחתך.
ג. לכו"ע חייב משום גוזז.
ד. לכו"ע חייב משום ממחק.

7. שדה שאבד בה קבר ולא נמצא מה דינה? (כה:)
א. לר' מאיר לעולם הוא בטומאתו ולרבנן חופר עד שמגיע לסלע או לבתולה.
ב. מחלוקת: לרבי כל השדה טהורה ולרשב"ג תיבדק כל השדה כולה.
ג. לכו"ע כל השדה טהורה, דכל היכא דנכנס אמרי' שהקבר במקום אחר.
ד. לכו"ע כל השדה טמאה.

8. אבל ב"ייחוד" אמרו חכמים - מה הכוונה? (כו. רש"י ד"ה בייחוד)
א. שם מקום.
ב. בברור.
ג. באסיפת כמה חכמים.
ד. בצינעא - משום דהלכה ואין מורין כן.

9. עד כמה ישראל חייבין ליטפל בבכור וכו' ובגסה חמישים יום מנ"ל - למסקנא? (כו:)
א. הלכה למשה מסיני.
ב. דכ' מלאתך ודמעך וכו' וסמיך לי' וכן תעשה לשורך וכו'.
ג. מסברא - כיון דבהמה גסה לה דין נפל עד חמישים יום.
ד. דכ' וכן תעשה הוסיף לך הכ' עשי' אחרת בשורך ונמסר הדבר לחכמים.

10. האם מותר לכהן טמא לבטל תרומת חו"ל ברוב ולאוכלה? (כז.)
א. לכתחילה לא יעשה כן - ובדיעבד אם עשה כן מותר באכילה.
ב. מותר לעשות כן לכתחילה.
ג. אסור לעשות כן.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

11. הבכור נאכל שנה בשנה - האם איירי בשנה דידי' או בשנה דמנין עולם? (כז:)
א. לכו"ע בשנה דידי'.
ב. לכו"ע בשנה דמנין עולם.
ג. מחלוקת: דבי רב ס"ל שנה דידי' ודבי רבי ס"ל שנה דמנין עולם.
ד. תלוי: מדאורייתא בשנה דידי' - ומדרבנן בשנה דמנין עולם.

12. דן את הדין וחייב את הזכאי - האם חייב הדיין לשלם? (כח:)
א. לכו"ע חייב בין נשא ונתן ביד, בין לא נשא ונתן ביד.
ב. לכו"ע פטור בין נשא ונתן ביד בין לא נשא ונתן ביד.
ג. בכל גווני מחלוקת: למאן דמחייב בגרמי חייב ולמאן דפליג פטור.
ד. נשא ונתן ביד לכו"ע חייב לא נשא ונתן ביד למאן דמחייב בגרמי חייב ולמאן דפליג פטור.

13. אמאי אין נוטלין שכר על הוראת תלמוד תורה? (כט.)
א. משום דמצוות לאו ליהנות ניתנו.
ב. משום דאם נוטל שכר, ונמצא דלומד תורה שלא לשמה.
ג. דכ' ראה למדתי אתכם וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם.
ד. משום שאם נוטל שכר הרי הוא כמבזה התורה שאומר שיש לה ערך בממון.

14. קידושי מומר - מה דינם? (ל:)
א. לא הוו קידושין.
ב. הוו קידושין.
ג. אם דעתו לשוב בתשובה קידושיו קידושין ואם לאו אין קידושיו קידושין.
ד. תלוי: מדאורייתא לא הוו קידושין ומדרבנן צריכה גט.