רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

גמרא תמורה מבחן דפים ב'-י"ז
ממוצע הציונים עד כה: 64%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
גמרא ורש"י על מסכת תמורה, דפים ב'-י"ז

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה - מה הכוונה? (ב.)
א. שאם נשתתפו ב' או ג' על כמה קרבנות צריך כל קרבן וקרבן סמיכה בפני עצמה.
ב. שאם נשתתפו ב' או ג' על קרבן אחד אחד סומך בשביל כולן.
ג. שאם נשתתפו ב' או ג' על קרבן אחד כולן צריכין לסמוך עליו בבת אחת.
ד. שאם נשתתפו ב' או ג' על קרבן אחד כולן צריכין לסמוך עליו.

2. קדשי מזבח של עכו"ם האם מועלין בהם? (ב:)
א. מחלוקת: לר' שמעון אין מועלין ולר' יוסי מועלין.
ב. לכו"ע אין מועלין.
ג. לכו"ע מועלין.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

3. שבועה שאוכל ככר זה היום ועבר היום ולא אכלה אינו לוקה - מה הטעם? (ג:)
א. לכו"ע משום דהוי לאו שאין בו מעשה.
ב. לכו"ע משום דהוי התראת ספק.
ג. מחלוקת: לר' יוחנן דהוי לאו שאין בו מעשה ולר"ל דהוה התראת ספק.
ד. מחלוקת: לר"י דהוי לאו שאין בו מעשה ולר"ל דהוי כאונס שחשב שיאכלנו.

4. אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים - והא הוי לאו הניתק לעשה? (ד:)
א. כיון דאין העשה מתקן הלאו דהא הוי כבר תמורה לא הוי ניתן לעשה.
ב. האי תנא ס"ל דלאו הניתק לעשה לוקין עליו.
ג. שאני קדשים דהתם אפי' בלאו הניתק לעשה לוקין.
ד. כיון דהוו תרי לאוי וחד עשה לא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי.

5. אין תורמין מן הרעה על היפה ואם תרם תרומתו תרומה - מה הטעם? (ה.)
א. לכו"ע ילפי' מקרא דכ' ולא תשא עליו חטא דמדקרי לי' חטא ש"מ דהוה תרומה.
ב. לאביי משום דאי עביד מהני ולרבא מדקרי' לי' חטא ש"מ דהוה תרומה.
ג. משום דבתרומה וקדשים כו"ע מודו דאי עביד מהני.
ד. הלכה למשה מסיני.

6. והשיב את הגזילה "אשר גזל" - מה נלמד מכאן? (ו.)
א. לכו"ע ילפי' מהכא שיחזיר כעין שגזל.
ב. לכו"ע ילפי' מהכא דעל גזילו שלו מוסיף חומש ולא על של אביו.
ג. מחלוקת: לרבא שיחזיר כעין שגזל ולאביי דאי עביד מהני.
ד. מחלוקת: לרבא שיחזיר כעין שגזל ולאביי שאין מוסיף חומש על של אביו.

7. המקדיש תמימים לבדק הבית האם עובר בעשה או בלא תעשה? (ז:)
א. עובר בלא תעשה.
ב. עובר בעשה.
ג. עובר בעשה ובלא תעשה.
ד. אינו עובר כלל.

8. וחולקין חלק אחד על הגורן - מה הכוונה? (ח.)
א. שרק כששניהם ביחד נותנין להם תרומה אבל לא לאחד מהן כשהוא לבד.
ב. שנותנין לשניהם חלק שוה ואין מעדיפים אחד על חבירו.
ג. שאין נותנין תרומה לאחד מהן לבד רק היכא שיש לו הרשאה מחבירו.
ד. שנותנין לשניהם יחד רק חלק אחד ביחד ואין נותנין לכל אחד חלק בפני עצמו.

9. לא יחליפנו בשל אחרים - מה הכוונה למסקנא? (ט.)
א. בבהמת הקדש דידי' וחולין דעלמא.
ב. בבהמת הקדש דעלמא וחולין דעלמא.
ג. בבהמת הקדש דעלמא וחולין דידי'.
ד. בבהמת הקדש דעלמא וחולין דידי' ואמר בעל ההקדש כל הרוצה להמיר יבא וימיר.

10. ואין הקדש שני מוסיף חומש - מה הכוונה? (ט: ורש"י ד"ה אין הקדש)
א. בהמת שותפין שהוממה ובאים לחללה אין צריך להוסיף חומש.
ב. כגון שהומם הראשון וחיללו על אחר והומם השני ובא לחללו שא"צ להוסיף חומש.
ג. בהמה שהקדיש חצי' וחזר והקדיש חצי' והוממה ובא לחללה אינו מוסיף חומש.
ד. בהמה שהקדישה ונשאל עלי' ושוב הקדישה והוממה ובא לחללה אינו מוסיף חומש.

11. האם מקדיש מוסיף חומש או מתכפר מוסיף חומש? (י.)
א. מקדיש מוסיף חומש.
ב. מקדיש מוסיף חצי חומש ומתכפר מוסיף חצי חומש.
ג. מתכפר מוסיף חומש.
ד. איבעיא דלא איפשטא.

12. הקדיש חד אבר מהו בגיזה? (יא:)
א. לכו"ע מותרת בגיזה.
ב. לכו"ע אסורה בגיזה.
ג. לרבי מאיר ורבי יהודה איבעיא דלא איפשטא ולר' יוסי אסורה בגיזה.
ד. לכו"ע איבעיא דלא איפשטא.

13. שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לעיסה וחימצו מה דין העיסה לר' אליעזר? (יב. ורש"י ד"ה אחר)
א. בכל גווני אזלי' בתר אחרון.
ב. אם יש בשאור של תרומה בכדי להחמיץ אסורה ואם לאו מותרת.
ג. בכל גווני אסורה העיסה דזה וזה גורם אסור.
ד. מדאורייתא אזלי' בתר אחרון ומדרבנן אסורה עיסה בכל גווני.

14. הקדים אפר למים האם כשר למי חטאת? (יב:)
א. מחלוקת: לתנא דמתני' פסול ולרבי שמעון כשר.
ב. לכו"ע כשר.
ג. לכו"ע פסול.
ד. מדאורייתא כשר ומדרבנן פסול.

15. השותפין שתרומו זה אחר זה ותרם הראשון כשיעור האם תרומת השני תרומה? (יג.)
א. לכו"ע אין תרומת השני תרומה.
ב. לכו"ע תרומת השני תרומה.
ג. לכו"ע מדאורייתא אין תרומתו תרומה ומדרבנן תרומתו תרומה.
ד. מחלוקת: לרבנן ולר' עקיבא לא הוי תרומה ולרבי אליעזר הוי תרומה.

16. מנא לן דאין חייבין באחריות קרבנות ציבור? (יד.)
א. דכ' אלה תעשו לה' במועדיכם.
ב. דכ' ביומו וילפי' שאם עבר היו ולא הביאם אינו חייב באחריותן.
ג. כיון דהוו קרבנות חובה, ובקרבנות חובה אין חייב באחריותן.
ד. הלכה למשה מסיני.

17. מה הוא הזמן שפוסל נסכים הבאים בפני עצמן בלילה? (יד:)
א. עלות השחר.
ב. חצות הלילה.
ג. סוף האשמורה הראשונה.
ד. נץ החמה.

18. איש שהכל בו - מה הכוונה? (טו: רש"י ד"ה שהכל)
א. שהוא סיני ועוקר הרים.
ב. שיש לו תורה וגדולה במקום אחד.
ג. שיש בו תורה ויראת חטא וגמילות חסדים.
ד. שיודע מקרא משנה הלכה ואגדה.

19. לא הי' בהם שום דופי - מה הכוונה? (טז. רש"י ד"ה דופי)
א. שלא הי' בהם עוון כלל ואפי' עבירה קלה שאדם דש בעקביו.
ב. שהיו יודעים כל התורה כולה כנתינתה מסיני.
ג. שלא הי' בהם דיין שלקח שוחד.
ד. שלא נחלקו בשום דבר.

20. מה הטעם לר' אליעזר שטריפה אינה קדושה בתמורה למסקנא? (יז.)
א. מה בהמה טמאה אסורה באכילה ואינה קדושה אף טריפה כן.
ב. מה בהמה טמאה לא קרבה ואינה קדושה אף טריפה כן.
ג. מה בהמה טמאה פסול הגוף ואינה קדושה אף טריפה כן.
ד. הלכה למשה מסיני.